De Cabine-afdeling van FNV Bondgenoten; Een blik op de nabije toekomst.

De Cabine-afdeling van FNV Bondgenoten; Een blik op de nabije toekomst.

Een veelgehoorde vraag van onze collega’s is, hoe de organisatie van de Cabine-afdeling van FNV Bondgenoten eruit zal zien, zodra zij onderhandelingspartner is van de KLM. Dat zal voor een groot deel door de leden zelf worden bepaald. In ieder geval zal er dan een Afdelings Bestuur moeten komen.

Op het moment dat we een representatieve groep van het cabinepersoneel vertegenwoordigen, zo’n  700 à 800 mensen, dan zullen we erkenning opeisen bij de KLM. De wet zegt niets over aantallen, maar de praktijk leert dat als een vakbond een substantieel aantal leden vertegenwoordigt, de werkgever de betreffende vakbond doorgaans niet aan de onderhandelingstafel kan weigeren. Ons huidige aantal leden loopt inmiddels richting de 500. En door de inzet van de actieve leden groeit dit aantal met tientallen per week. We flyeren regelmatig voor het Bemanningencentrum en vanaf heden kunnen we, net als de VNC, ook op basiscursussen voorlichting geven. Vooral dit laatste is erg belangrijk, want tot nu toe werden we daar steevast geweerd. Het is duidelijk een eerste stap op weg naar erkenning. Zoals waarschijnlijk bekend, is het ons nog steeds niet toegestaan gebruik te maken van de postvakken, of om leden te werven in het Bemanningencentrum. Gelukkig merken we echter dat veel collega’s elkaar overtuigen van het belang om lid te worden van FNV Bondgenoten.

Eenmaal erkend als onderhandelingspartner door de KLM, kunnen we vaart maken met het kiezen van een Cabine Afdelings Bestuur. Dit bestuur zal bestaan uit leden/collega’s die zich hiervoor kandidaat stellen. Voor zo’n verkiezing zal er een Algemene Leden Vergadering moeten worden uitgeschreven. Vervolgens zullen er op regelmatige basis meerdere Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden, waarin belangrijke zaken zullen worden besproken en toegelicht. Ook zullen alle leden hier de gelegenheid hebben zich tot het bestuur te richten met vragen. Bovendien zullen ze op die momenten direct kenbaar kunnen maken wat er leeft onder het cabinepersoneel.

Het Afdelings Bestuur zal frequent vergaderen met de onafhankelijke bestuurders van FNV Bondgenoten die verantwoordelijk zijn voor het cabinepersoneel. Bij CAO-overleg met de KLM zal een FNV-delegatie bestaan uit één of meerdere vakbondsbestuurders, tezamen met gekozen kaderleden. Specialisten op het gebied van bijvoorbeeld WRR en ARBO vormen commissies, die deze delegaties deskundig kunnen adviseren.

De mening van de leden dient als uitgangspunt bij dit overleg. Zij bepalen gezamenlijk de inhoud en prioriteit. Door middel van o.a. Algemene Leden Vergaderingen en schriftelijke raadplegingen zal hiernaar worden geïnformeerd. Ook het forum en individuele contacten zijn belangrijke bronnen van inspiratie. Als er een belangrijk onderhandelingsresultaat ligt, dan zullen álle leden worden geraadpleegd. Democratischer kan het niet!

Omdat we ervan overtuigd zijn dat het niet lang meer zal duren voordat wij erkenning van de KLM krijgen, schetsen we nu vast een beeld voor de nabije toekomst. Met behulp van alle leden bouwen we een professionele en democratische organisatie op, die als doel heeft te waken en te strijden voor de belangen van het cabinepersoneel. Daadkrachtig en slagvaardig!

Redactie Cabin Pressure.