Onze inzet: én/én

De uitslag van de ledenraadpleging over het eindbod van de KLM zal op 21 juni bekend zijn. Dan weten we of de leden akkoord gaan met het eindbod met als belangrijk kenmerk een loonsverhoging van 3,25% per jaar, of dat ze met behulp van acties bereid zijn de KLM aan te zetten om naast de salarisverhoging de werkdruk daadwerkelijk aan te pakken. De voorstellen die de KLM rond de werkdrukverlaging heeft gedaan zijn van dien aard dat de pijn die op de ene plaats wordt weggenomen op de andere plaats mag worden terugbetaald. Onze inzet is: een behoorlijke loonsverhoging én werkdrukverlagende maatregelen.

Als de leden in meerderheid tegen het eindbod stemmen en tegelijkertijd te kennen geven dat ze de tijd rijp achten voor acties, ontstaat er een nieuwe onderhandelingssituatie. De bonden zullen de KLM dan een ultimatum stellen en aangeven waaraan een nieuw onderhandelingsresultaat zal moeten voldoen. Daarbij gaat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure nog steeds uit van de prioriteitenlijst zoals die met de inbreng van de leden tot stand is gekomen. Dat houdt in dat we in ieder geval vasthouden aan de door ons gevraagde 3% loonsverhoging per jaar. Daarnaast zal een aantal eisen worden gesteld met betrekking tot het verlagen van de werkdruk. Het ultimatum en zo nodig acties zullen moeten leiden tot een grotere onderhandelingsruimte dan tot nu toe.

Onderhandelen is een ingewikkeld en soms langdurig proces. Speculeren over de uitkomst is lastig. Het bod van de KLM, zoals dat er nu ligt, vinden wij met betrekking tot het verlagen van de werkdruk onder de maat en geeft geen enkel gehoor aan de voortdurende toename van de werkdruk zoals die door het cabinepersoneel wordt ervaren.
 
Als we de strijd aangaan, is er natuurlijk het risico dat het nieuwe resultaat er niet exact uitziet zoals we dat voor ogen hebben. Daarin moeten we realistisch zijn. Maar ook die uitkomst zal uiteraard ter goedkeuring aan al onze leden worden voorgelegd. Hoewel we een groot voorstander zijn van transparantie, kunnen we om begrijpelijke redenen nu niet tot in detail ingaan op de te volgen strategie.

FNV Bondgenoten heeft veel ervaring in onderhandelen én actievoeren. Van groot belang is echter dat eventuele acties breed gedragen én uitgevoerd worden als het zo ver komt. Daarbij maakt het voor de kracht van de actie niet uit of je vakbondslid bent of niet, al blijven nieuwe leden altijd welkom. De gedragenheid van eventuele acties gaat uiteindelijk bepalen of de KLM, het door de leden afgewezen eindbod, gaat bijstellen of niet.

Maar allereerst mogen alle leden hun stem uitbrengen en wij roepen hen op dat vooral te doen.

Redactie Cabin Pressure

Voor meer informatie over actievoeren en wat dat betekent, verwijzen we je naar de FAQ Actievoeren.