Hervatting CAO-overleg: "De teerling is geworpen".

In het proces van de CAO onderhandelingen heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure op 27 juni jl. aan de KLM een ultimatum uitgebracht waarbij van de KLM werd verlangd akkoord te gaan met de door ons hieronder geformuleerde eisen:

  • Een cao met een looptijd die past bij wat wij met elkaar overeenkomen, maar met een minimale looptijd van één jaar.
  • Een loonsverhoging conform onze oorspronkelijke voorstellenbrief zijnde minimaal 3% per jaar.
  • Maatregelen gericht op het terugdringen van de werkdruk welke zowel generiek als meer specifiek van karakter kunnen zijn, zoals het verminderen van de werkdruk op Europa en onze voorstellen m.b.t. algebraïsch afronden en het -1 vliegen (P boven de sterkte).
  • Erkenning van het feit dat er sprake is van een als hoog ervaren werkdruk bij het cabinepersoneel. Om die erkenning zichtbaar te maken wordt naast de hiervoor genoemde maatregelen een gemeenschappelijke werkgroep ingericht die concrete maatregelen gaat vaststellen die de werkdruk terugdringen en die zich in het bijzonder richten op; de fysieke belasting, de herstelmogelijkheden na de vlucht en de zeggenschap over indelingen door de medewerker. Daarbij kunnen maatregelen gericht op het aanpassen van de WRR worden betrokken. Voor door de werkgroep te initiëren onderzoek stelt de KLM tenminste € 500.000,- beschikbaar
  • De onderwerpen waarop wij nagenoeg overeenstemming hebben bereikt zoals afschaffen talenrecurrent, budget re-integratie, forensenkaart, etc. worden verder uitgewerkt.

De KLM kreeg daarbij de mogelijkheid om daarop tot uiterlijk 14 juli 2007 te reageren. Tijdens de actie "Ga je mee Leo uitzwaaien" van dinsdag 3 juli jl, nodigde de directie ons mondeling al uit tot hervatting van het overleg vandaag, gevolgd door een schriftelijke uitnodiging daarvoor.

Natuurlijk is FNV Bondgenoten/Cabin Pressure ingegaan op deze uitnodiging en vandaag zat onze onderhandelingsdelegatie, samen met die van de VNC weer met de KLM om de tafel. Ons ultimatum is op alle punten uitvoerig besproken, kortom, het speelveld is uitgebreid verkend en waar dat al mogelijk was zijn de grenzen aangegeven. Met de KLM is afgesproken dat een aantal voorstellen dit weekend in gezamenlijkheid wordt doorgerekend op financiële consequenties en haalbaarheid in de bedrijfsvoering.

Om niet onnodig druk te zetten op dit zeer precaire proces wordt dit verslag geschreven op hoofdlijnen en gaan we niet in op de inhoud. Wees er echter van overtuigd dat we de eisen uit ons ultimatum op tafel hebben gehouden en waar nodig scherp hebben onderhandeld. We zijn zeer duidelijk geweest naar de KLM. Geen woorden maar daden, dat is letterlijk de boodschap die wij de KLM vandaag hebben meegegeven.

Maandag 9 juli a.s. zullen de drie delegaties weer bij elkaar komen om de onderhandelingen te hervatten. Op de uitkomst daarvan kunnen en willen we niet vooruitlopen. We realiseren ons wel dat het moeilijk zal gaan worden, want zowel wij als de KLM zijn niet van plan op voorhand al water bij de wijn te doen. We worden gesterkt door de wetenschap dat het actiecomité van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure inmiddels vervolgacties voorbereidt, mochten die nodig zijn. We weten ons bovendien gesteund door alle collega’s die de afgelopen weken hebben aangegeven achter de eisen van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure te staan.

Onze inzet voor maandag is de KLM in beweging te krijgen met als doel voor het cabinepersoneel een goed en rechtvaardig CAO-akkoord te bereiken. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Redactie Cabin Pressure

In samenwerking met de onderhandelingsdelegatie o.l.v. Leen van der List.