Brief aan KLM ter bevestiging van het CAO-akkoord 2007-2009.

Hieronder is de brief te lezen die FNV Bondgenoten/Cabin Pressure vandaag aan de KLM verstuurd heeft om het bedrijf formeel te laten weten dat onze achterban akkoord is gegaan met het CAO onderhandelingsresultaat zoals dat is bereikt op maandag 9 juli 2007 in Soestduinen.

Van belang hierbij is dat wij aangeven een kanttekening te willen plaatsen bij het bereikte resultaat. Die kanttekening betreft het wantrouwen dat er bij onze leden bestaat met betrekking tot de bedoelingen die Cabin Inflight Services heeft bij het concreet uitvoeren van de gemaakte afspraken. We hopen in deze brief duidelijk aan te geven dat er een belangrijke en verantwoordelijke taak ligt bij het management waarop wij hen zullen aanspeken, nu en in de nabije toekomst.

Het moet duidelijk zijn dat wantrouwen geen kwestie is van “wegonderhandelen”, maar van herwinnen! We gaan ervan uit dat deze duidelijke boodschap begrepen wordt.

Redactie Cabin Pressure.

 

Geachte heer Kooijman,

Hiermee delen wij u mee dat de leden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure het onderhandelingsresultaat voor de CAO voor het KLM Cabinepersoneel 2007 – 2009, zoals dat op 9 juli 2007 werd bereikt, hebben goedgekeurd.

Bij de door onze leden gegeven goedkeuring past wel een kanttekening. In de reacties die wij op het resultaat binnen krijgen klinkt veel scepsis door over de manier waarop de gemaakte afspraken door de KLM in uitvoering zullen worden genomen. In de afgelopen jaren is helaas de situatie ontstaan dat sprake is van een stevig wantrouwen onder de medewerkers als het gaat om de uitvoering van gemaakte afspraken door het management van Cabin Inflight Services. Wantrouwen dat gebaseerd is op teleurstellende ervaringen. Ervaringen die het gevoel opriepen en oproepen miskend te worden door de leiding. Wij zijn de opvatting toegedaan dat wantrouwen niet ‘weg onderhandeld’ kan worden, maar dat het in hoge mate aan de leiding van de KLM - en in het bijzonder het management van Cabin Inflight Services - is om het verloren vertrouwen te herwinnen.

Daar waar mogelijk, maar nooit tot iedere prijs, zullen wij het proces van het herwinnen van dit vertrouwen ondersteunen. Wij denken dat dit kan door “afspraak is afspraak” tot adagium te verheffen en op korte termijn tot heldere  uitvoeringsafspraken te komen. Hierbij moet duidelijk zijn dat de KLM haar cabinepersoneel in de komende jaren niet voor onaangename en ongewenste verrassingen mag plaatsen.

Wij nodigen u uit om op zeer korte termijn met elkaar (KLM, VNC en FNV Bondgenoten/Cabin Pressure) de benodigde uitvoeringsafspraken te gaan maken en daarmee een basis te leggen voor het herwinnen van het vertrouwen tussen medewerkers en de leiding van CIS. Het mag helder zijn dat wij daarbij niet in de positie zijn om het tussen u en ons gesloten akkoord inhoudelijk ter discussie te stellen. Daarvoor is de stem en steun van onze leden te waardevol. Wanneer u echter het initiatief zou nemen om tot inhoudelijk andere afspraken te komen in het vorenbedoelde overleg dan achten wij ons vrij daar actief aan deel te nemen en aanvullende eisen te stellen en daarmee in feite de overeenkomst open te breken.

Vooralsnog gaan wij er van uit dat een eventueel overleg tussen partijen geen ander doel zal hebben dan het overeenkomen van uitvoeringsafspraken. Dat betekent dat aansluitend aan dat overleg de protocollaire teksten van 31 mei en 9 juli 2007 kunnen worden omgezet in Cao-teksten. Wij vragen u die exercitie met een dusdanige voortvarendheid ter hand te nemen dat uiterlijk medio december 2007 de medewerkers beschikken over een complete en tekstueel volledig correcte (digitale) CAO.

Verder zijn er aan de zijde van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure geen belemmeringen om de afspraken die zijn gemaakt in de genoemde protocollen in uitvoering te nemen. Daarbij vragen wij vooral aandacht voor de afspraken die als tijdgebonden mogen worden aangemerkt. In het bijzonder voor de overeengekomen studie en het opstellen van aanbevelingen ter bestrijding van de ervaren werkdruk. Een intensief maar, met het oog op de toekomstige arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, zeer noodzakelijk proces.

Tot slot vinden wij het wenselijk aan te geven dat we van oordeel zijn dat ieder van de betrokken Cao-partijen de tijd moet krijgen om zich te kunnen voegen in het resultaat. We denken dat het hiervoor door ons geschetste overleg daartoe mogelijkheden biedt. Het is onze nadrukkelijke wens om elkaar de tijd te gunnen om die weg in te slaan en te verkennen.

Hoogachtend,

L. van der List
Bestuurder burgerluchtvaart