Gesprek van 24 augustus over CAO resultaat nader toegelicht.

Naar aanleiding van onze brief over de instemming van onze leden en het door hen uitgesproken wantrouwen over de uitvoering van het Cao-akkoord zijn wij vandaag, na uitnodiging door de KLM met hen in gesprek geweest. In dat gesprek dat tot doel had zaken te verduidelijken en waar nodig uitvoeringsafspraken te maken, zijn we in een aantal van onze opvattingen bevestigd. Bovendien is een aantal uitvoeringsafspraken gemaakt. Hiermee is het akkoord duidelijker geworden en het risico van misverstanden verkleind.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft zich in het overleg van vandaag geconcentreerd op verduidelijking en helderheid over de uitvoering. Immers, met de inhoud heeft een meerderheid van onze leden ingestemd. Dit democratisch genomen besluit dient te worden gerespecteerd. Dat betekent niet dat wij afkerig zijn van verbeteringen, maar dat kan alleen als alle partijen dat willen. Immers, je wordt al snel tot een onbetrouwbare partner voor je leden en de KLM als je een afspraak en/of ledenuitspraak naast je neerlegt. Respect voor afspraken verlangen we van de KLM (zie onze brief van 20/8 op deze site), dus moeten we die eis ook aan onszelf te stellen.

Voor het merendeel van de onderwerpen die wij aan de orde hebben gesteld hadden wij concrete tekstvoorstellen. Die voorstellen zijn voor een groot deel door de KLM overgenomen. Ook de VNC stemt daar volgens de informatie op hun site mee in, hoewel zij vrijdagmiddag nog lieten weten dat op dat moment nog niet te kunnen doen. Het kan verkeren!, zullen we maar zeggen. Ondanks de duidelijke boodschap van de KLM dat inhoudelijk overleg niet mogelijk was had de VNC een fors aantal inhoudelijke voorstellen die allen door de KLM zijn afgewezen!

Wat er nu ter verduidelijking veranderd is in het protocol:

 • Aan de tekst over de P boven de sterkte zijn de vliegtuigtypes benoemd (747 Combi en A330), in combinatie met de bepaling dat dit geldt voor vluchten langer dan 11,5 uur. Het is beslist niet zo dat de A330 niet in de oorspronkelijke afspraak was inbegrepen, heeft de KLM aan ons bevestigd.
 • Nadrukkelijker wordt vermeld dat bij meer dan twee keer vroeg (06.00 LT) aanmelden op Europa er sprake zal zijn van een extra RV dag.
 • Rond de zwangerschapsregeling komen de volgende aanvullingen:
  o Indien noodzakelijk zal KLM de medewerkster in staat stellen binnen een redelijke termijn kinderopvang voor reeds aanwezige kinderen te organiseren;
  o tewerkstellingspercentages van <50% zijn gedurende zwangerschap ook mogelijk;
  o Indien een medewerkster voor de duur van de zwangerschap passende grondwerkzaamheden verricht in een lager dan het oorspronkelijke tewerkstellingspercentage herleeft het oorspronkelijke tewerkstellingspercentage op het moment van ingang van het wettelijke zwangerschapsverlof. Hervatting in een lager dan het oorspronkelijke tewerkstellingspercentage na afloop van het wettelijke zwangerschapsverlof kan plaatsvinden na aanvraag en toekenning van een reguliere deeltijdaanvraag;
  o Verzoeken voor non-activiteit gedurende de zwangerschap tot de ingang van het wettelijke zwangerschapsverlof worden altijd gehonoreerd;
  o Onder passend werk wordt verstaan: werkzaamheden bij bedrijven die passen bij het imago van KLM en ook passen bij het profiel van de individuele medewerkster.
 • De door de KLM erkende afspraak dat het niet nodig is current te zijn voor de promotietaal is vastgelegd in het protocol. Daarmee is wat wij al op een aantal plaatsen hebben verwoord nu ook formeel bevestigd. Dit is dus geen nieuwe afspraak, maar een bevestiging van het feit dat wij de afspraak van 9 juli al direct correct hebben begrepen en uitgelegd aan onze leden.
 • Ook is het niveau waarop de Engelse taal getoetst wordt bij indiensttreding en bij promotie van CA naar P vastgelegd. Dat niveau wordt “B2” volgens de Europese Richtlijn. Op dit niveau moet men als P en sr. P ook current blijven.
 • De KLM heeft ons laten weten dat bij de betaling van de loonsverhoging per 1 september eerst de 2% van april zal worden berekend en vervolgens daarover de 1,5% van september (in totaal 3,53%). Dit in overeenstemming met onze ideeën daarover. Het hier en daar door anderen genoemde structureel betalen voor tijdelijke maatregelen is nooit aan de orde geweest.

Daarnaast gaat de KLM de volgende zaken bevestigen in een brief die binnenkort aan de vakbonden verzonden wordt:

Keuze vaste eindejaarsuitkering.
De mogelijkheid om te kiezen voor een variabele in plaats van een vaste eindejaarsuitkering zal jaarlijks worden gegeven. Kiest men op enig moment voor de variabele uitkering, dan kan die keus niet meer worden gewijzigd.

Digitale CAO en indeling.
Partijen bevestigen dat het van belang is dat er zo spoedig mogelijk actuele Cao-teksten voor het korps Cabinepersoneel ter beschikking komen. Afgesproken is dat deze teksten uiterlijk op 1 januari 2008 beschikbaar zijn. Dit onder de voorwaarde dat er tijdig een akkoord wordt bereikt.

4 types.
Partijen zijn overeengekomen dat de KLM in het cabine-overleg van september een voorstel zal doen met betrekking tot de uitvoering van de afspraak over het vliegen van 4 types. De KLM zal in overleg met de Groepscommissie nadere invulling geven aan die afspraak.

Werkdruk.
Kostenstijgingen of besparingen die het gevolg zijn van wettelijke maatregelen (bijvoorbeeld Europese WRR) vallen buiten de overeengekomen integrale kostenneutraliteit. Hiermee is wat wij op tal van andere plaatsen als gebruikelijk beschouwen ook nog eens duidelijk vastgelegd.

Wij denken dat de zaken zoals die vandaag zijn vastgelegd, bijdragen aan een transparante uitvoering van de afspraken uit het Cao-akkoord. Want nogmaals, wantrouwen onderhandel je niet weg en vertrouwen moet worden verdiend. Eerlijkheid van alle partijen op alle fronten is daarbij een eerste vereiste.

Wij zijn een bond die staat voor faire en transparante afspraken waarvoor we onze verantwoordelijkheid nemen. Dat willen we nu en in de toekomst zo houden. Dat kan alleen met de steun van het cabinepersoneel. Voel jij je aangetrokken tot onze manier van werken, besluiten nemen en die eerlijkheid en transparantie? Schroom dan niet om lid te worden!

Redactie Cabin Pressure in samenwerking met de onderhandelingsdelegatie