Verslag van het Cabine-overleg met KLM d.d. 30 augustus 2007

Vandaag, 30 augustus 2007, heeft het maandelijkse cabine overleg plaatsgevonden tussen de KLM, de VNC en FNV Bondgenoten/Cabin Pressure. De agenda was gevuld met een aantal interessante onderwerpen, waarvan we de belangrijkste in dit artikel willen toelichten.

Splitsen zomerverlof.
In het cabine overleg van 17 juli 2007 heeft de KLM een voorstel gedaan om het zomerverlof te splitsen. In grote lijnen komt het voorstel erop neer dat men een deel (acht dagen) van het zomerverlof kan afsplitsen. Die acht dagen kunnen vervolgens via het ruilsysteem “holidays” worden geruild in dezelfde zomerperiode of de winterperiode er opvolgend. Het doel daarbij is CA’s meer invloed te geven bij het aanvragen van hun vakanties. Vanaf het begin is het primaire standpunt van FNV Bondgenoten/Cabinpressure daarbij geweest dat meer zeggenschap over het moment van verlof essentieel is als het gaat om werknemerstevredenheid.

Om die zeggenschap te optimaliseren heeft FNV Bondgenoten/Cabinpresse in het overleg voorgesteld om zomer en winterverlof op één en dezelfde wijze te behandelen. Dus gelijkheid daarbij als het gaat om ruilen, opsplitsen en verplaatsen. Dat verplaatsen dus ook van de winter naar de zomer!

Afgesproken is nu dat er een pilot zal plaatsvinden waarbij het oorspronkelijke voorstel van de KLM in de praktijk zal worden getoetst. Tegelijk met deze pilot zal er worden onderzocht hoe het voorstel van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure daarin kan worden vormgegeven.

“First In First Out” bij promotie.
Op dit moment is het zo dat een promotiekandidaat (voor P en Sr. P), als die haar/zijn Management Module (MM) heeft gedaan, in een buffer komt voordat zij/hij voor een selectiegesprek wordt uitgenodigd. De volgorde die wordt aangehouden om kandidaten voor zo’n selectiegesprek uit te nodigen is senioriteit in de functie. Dat betekent in de praktijk dat een kandidaat in die buffer “ingehaald” kan worden door een collega die later de MM doet, maar hoger op de senioriteitslijst staat. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure acht dit niet wenselijk omdat er daardoor veel onduidelijkheid is over het moment van de daadwerkelijke selectie.

Vandaag zijn met de KLM de volgende afspraken gemaakt:

  • Het voortraject en de selectie-eisen voor de P en Sr. P functie blijven onaangetast. Om voor de MM in aanmerking te komen, moet aan de huidig geldende voorwaarden worden voldaan (inclusief senioriteit). 
  • Om in het vervolgtraject transparantie te bewerkstelligen wordt bij kandidaten die eenmaal in de buffer zitten een gefixeerde volgorde aangehouden, waardoor er voor hen ook een daadwerkelijk en reëel uitzicht is op selectie en promotie. Dit geldt dus voor zowel de promotie van CA naar P, als van P naar Sr. P.
  • Kandidaten die op dit moment al in een buffer zitten voor de promotie van CA naar P of van P naar Sr. P behouden hun plaats in de buffer. Zij zijn immers reeds geselecteerd op senioriteit. Elke volgende, nieuwe, kandidaat wordt automatisch als laatste in een buffer geplaatst.

Promotie(on)mogelijkheid na tweede afwijzing Management Potentieel Inschatting (MPI).
Dit onderwerp is door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure ingediend. De regeling kent een korte geschiedenis. Na invoering van het loopbaanakkoord in 2004, is in juli 2006 met de Groepscommissie overeengekomen dat een CA slechts twee keer in haar/zijn KLM-loopbaan een MPI mag doen. Is de uitslag beide keren negatief, dan komt men vervolgens nooit meer in aanmerking voor promotie. Oneerlijk en onacceptabel vinden wij. In september wordt hierover weer gesproken in de Groepscommissie. Nu FNV Bondgenoten/Cabin Pressure daarin goed vertegenwoordigd is, zullen wij pleiten voor aanpassing van deze zeer onwenselijke situatie, waarbij veel collega’s worden benadeeld.

Aantal Chinese collega’s op vluchten naar Chengdu.
Door een lagere frequentie van vluchten naar Chengdu in de komende winterperiode, kampt de KLM met een overschot aan Chinese CA’s. Om dit overschot op te lossen heeft de KLM voorgesteld om op deze route per vlucht één extra Chinese CA in te zetten ten koste van een Nederlandse collega. Om de broodnodige aanvraagmogelijkheden zo groot mogelijk te houden heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure een luid nee laten horen tegen dit plan! De KLM heeft vervolgens aangegeven het plan van tafel te halen.

Invulling stuurgroep Werkdruk uit CAO overleg.
Zoals bekend trekt de KLM E 295.000,- uit voor een wetenschappelijk onderzoek naar werkdruk, zoals in het protocol CAO is afgesproken. De stuurgroep hiervoor zal bestaan uit zes personen. Drie vanuit de vakbonden en drie vanuit de KLM, onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter. Er zijn door partijen tijdens het overleg namen genoemd voor de invulling van de vacatures. Omdat er met verschillende kandidaten gesproken wordt kunnen we op dit moment geen namen vrijgeven. Wel kunnen we zeggen dat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure inmiddels contacten heeft met gerenommeerde namen uit de wereld van de wetenschap. Als initiator en groot voorstander van dit onderzoek staan we in de startblokken, om op deze manier de beleving van werkdruk bij KLM cabinepersoneel in kaart te brengen. Het aantonen en de erkenning van dit probleem is naar ons idee voorwaarde voor de oplossing ervan.

Uit bovenstaande zaken blijkt dat er, buiten alle CAO Perikelen om, veel speelt op arbeidsvoorwaardelijk gebied. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure neemt in het overleg hierover zoals blijkt duidelijk stelling en verkent met succes haar grenzen. We hebben onze plaats aan tafel duidelijk ingenomen en doen volop, overtuigend en succesvol mee met het zoeken naar oplossingen voor de soms zeer complexe problemen. Dat wij daarin worden gesteund door steeds meer mensen merken we aan het gestaag groeiende aantal leden.

Tenslotte…..
……zijn we allen in afwachting van de uitvoering van het CAO resultaat, dat onze leden met een overtuigende meerderheid in een referendum hebben goedgekeurd. Naast de inhoudelijke onderwerpen is implementatie van de salarisparagraaf, zoals afgesproken per 1 september 2007, natuurlijk van groot belang. Wij vertrouwen er op dat de KLM zich in haar besluiten hierover zal laten leiden door gezond verstand. Daartoe is ze ons inziens verplicht vanuit respect naar onze leden!

Redactie Cabin Pressure.