Zeggenschap over vakantiedagen!!

“JVZ”, een teller die wordt opgebouwd wanneer cabinepersoneel zich tijdens jaarlijks verlof ziekmeldt, is al enige tijd onderwerp van gesprek tijdens het arbeidsvoorwaardelijk cabineoverleg met de KLM. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft het voortouw genomen door zich in een brief aan de KLM op het standpunt te stellen dat het eigendom, en daarmee dus ook de zeggenschap over deze JVZ-dagen toebehoren aan de werknemer. Deze dagen kunnen dus naar onze mening ook niet eenzijdig worden toegekend door de KLM. Een en ander is door ons onderbouwd met teksten uit het Burgerlijk Wetboek.

De KLM heeft ons in een reactie daarop laten weten dat zij onze visie op het toepassen van de wet in deze niet deelt, maar heeft daar tegelijkertijd aan toegevoegd dat:
“… de KLM wel gevoelig is voor de bezwaren die FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft geuit en dat zij bereid is te onderzoeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan een grotere zeggenschap van de werknemer over JVZ-dagen”

Voor dat “onderzoeken” zegt de KLM enige tijd nodig te hebben. Zij heeft ons toegezegd om uiterlijk 15 december 2007 met een voorstel te komen voor een nieuwe wijze van het toekennen van JVZ-dagen. Dat voorstel wachten wij met grote belangstelling af.

Wij zien deze toezegging van de KLM als een overwinning voor onze argumenten! Bovendien is het een bewijs dat onze zienswijze over de zeggenschap van de medewerker over eigen vrije tijd er een is die staat als een huis. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure bewijst ook hier daadkracht en visie. Met inhoudelijke argumenten dwingen we de KLM tot bewegen, ook op dit onderwerp.

Vanzelfsprekend gaan onze juristen kijken naar de vraag of er juridisch nog meer argumenten te vinden zijn die de KLM ervan kunnen overtuigen dat wij het met betrekking tot het toepassen van de wet bij het rechte eind hebben. De uitgestoken hand van de KLM in de vorm van de gedane toezeging willen wij echter niet afslaan. Deze week nog zullen we formeel reageren naar de KLM. Wij vinden het echter van groot belang je nu al te informeren over dit aanbod. Nogmaals, een aanbod dat wij bestempelen als een nieuw succes voor FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en dat voor iedereen van het grootste belang is.

Over het vervolg van de ontwikkelingen houden we je natuurlijk via onze website en onze regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief op de hoogte. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Meld je dan aan via de knop “aanmelden nieuwsbrief” in het hoofdmenu!

Redactie Cabin Pressure