• Home
  • 2007
  • Constructief cabine overleg op 29 november

Constructief cabine overleg op 29 november

30 november 2007

Vandaag, 29 november 2007, heeft het maandelijkse cabine overleg plaatsgevonden met de KLM.  De agenda was gevuld met een aantal interessante onderwerpen, waarvan we de belangrijkste in dit artikel willen toelichten. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren Wil Fortgens en Annetje Koreman aanwezig als vliegende collega’s en vakbondskaderleden. Leen van der List, onze professionele onderhandelaar en bestuurder was woordvoerder. Hieronder de meest belangrijke afspraken.

Groot succes met betrekking tot de zeggenschap over JVZ!
“JVZ”, een teller die wordt opgebouwd wanneer cabinepersoneel zich tijdens jaarlijks verlof ziekmeldt, was al enige tijd onderwerp van gesprek tijdens het arbeidsvoorwaardelijk cabineoverleg met de KLM. De KLM was van mening dat deze dagen eenzijdig door het bedrijf konden worden toegekend. In de praktijk kwam het erop neer dat dit opgebouwde verlofrecht versnipperd werd gebruikt om indelingen sluitend te maken. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure nam het voortouw door zich begin november in een brief aan de KLM op het standpunt te stellen dat het eigendom, en daarmee dus ook de zeggenschap over deze JVZ-dagen toebehoren aan de werknemer. Eén en ander werd door onze juristen grondig onderbouwd. Alhoewel de KLM zich juridisch niet kon vinden in onze stellingname bleek men wel gevoelig voor onze argumenten rond de zeggenschap van de medewerker.

Vandaag is door ons met de KLM afgesproken dat uitgesteld verlof als gevolg van ziekte, als één aaneengesloten periode wordt meegnomen naar een volgend blok van het zomer- of winterverlof. Betrokkenen krijgen net als in de normale vakantieregeling voor deze dagen een bepaald blok toegewezen, waarbij ze volledige zeggenschap hebben over de ingangsdatum ervan. Vanaf vandaag kan het dus niet meer voorkomen dat JVZ versnipperd op je indeling verschijnt!

PBS.
Op 9 juni dit jaar werd het CAO resultaat voor KLM Cabine bereikt. Daarin nam PBS een prominente plaats in. Aan de invoering daarvan zijn door ons duidelijke eisen gesteld, waardoor de invloed van de medewerkers over de indeling en de zekerheden met betrekking tot het behoud van die indeling zo optimaal mogelijk zijn. Die invloed leidt tot inzicht en dat is wat we graag willen. Hieronder nogmaals de belangrijkste afspraken uit het protocol.

  • Partijen streven ernaar met de invoering van PBS, het aantal mensen met een open rooster in week 3 en 4 tot een minimum te beperken.
  • Bij invoering van PBS zal dat percentage maximaal 5 % bedragen en na 6 maanden dient het percentage zich tussen de 0 en 2% te bevinden. 5% en 2% open roosters is naast de open roosters die ontstaan als gevolg van losklikken, ziekte en reserve.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is altijd heel transparant geweest in haar communicatie over deze afspraken. De VNC heeft in haar berichtgeving in het verleden regelmatig de indruk gewekt dat PBS een vaste vierweekse indeling zou garanderen voor iedereen. Dit is echter niet het geval.

De invoering van PBS is flink vertraagd. De PBS werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbonden en de KLM, heeft de kaders vastgesteld waarbinnen PBS moet worden ingevoerd. Wij stellen ons op het standpunt dat bij de invoering van een systeem dat zo bepalend is voor ons werk en privéleven er geen fouten kunnen worden gemaakt. Kwaliteit gaat in dit geval wat ons betreft boven snelheid. Vandaag is afgesproken dat de werkgroep binnenkort een week onafgebroken met elkaar rond de tafel gaat zitten om tot duidelijke voorstellen te komen en de snelheid in de besluitvorming op te voeren. In de tijdslijn die nu voor ons ligt schatten we in dat het systeem eind 2008 operationeel zou kunnen zijn. Voorafgaand daaraan zal een lange periode van schaduwdraaien moeten plaatsvinden om inzicht te krijgen in de wijze waarop het systeem zich in de praktijk gedraagt.

Indelingsperikelen.
De klachten met betrekking tot indelingen hebben een hoogtepunt bereikt. Reden om de KLM hierover aan de tand te voelen. De grootste irritator is het forse aantal verzoeken dat wordt afgewezen. Het gevolg daarvan is een gat in de indeling dat vervolgens het aanvragen van verzoeken onmogelijk maakt. De KLM erkent het probleem. Als reden geeft het bedrijf aan dat doordat het aantal aanvragen is gestegen ook het aantal afwijzingen is gegroeid. Voor ons een onaanvaardbare situatie. Afgesproken is dat de KLM gaat werken aan een structurele oplossing en in het overleg van 19 januari met een onderbouwd voorstel komt.

Het vliegen van vier types.
Het op vrijwillige basis vliegen van vier types is tijdens de CAO onderhandelingen door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure opgebracht om de werkdruk voor grote groepen collega’s terug te brengen. Om deze regeling doordacht uit te voeren is er al verschillende malen over gesproken. Vandaag zijn er knopen doorgehakt.

De afspraken:

  • De regeling gaat gelden voor alle functies, met uitzondering van Asian crew en Flexers.
  • De regeling geldt voor collega’s met een tewerkstellingspercentage van 80 en 100%. (dit i.v.m. het current houden van vier types).
  • Deelname gebeurt op basis van vrijwilligheid.
  • Deelnemers hebben minimaal één jaar vliegervaring.
  • Deelname vindt plaats op basis van beschikbaarheid en senioriteit.

Om de operatie goed te laten verlopen is er gekozen voor een gefaseerde invoering. Dat wil zeggen dat het korps in twee blokken, na elkaar, zal worden gemuteerd van de huidige naar de gewenste divisie. Begonnen zal worden met Eénbanders, Pursers en Assistent Pursers. Daarna zijn de Tweebanders en Senior Pursers aan de beurt. Ook is een tijdslijn voor dit project afgesproken. De start daarvan zal zijn begin 2008 met de uitvraag onder de medewerkers en eind 2008 moet iedereen die in aanmerking komt en zich aangemeld heeft zijn opgeleid en ingedeeld in de nieuwe divisie. Deze periode is onder andere nodig in verband met Flight Safety opleidingscapaciteit. Het aantal nieuwe vier-typen divisies zal in eerste instantie zijn beperkt tot acht. Na een evaluatie in de zomer van 2008 zal dit aantal mogelijk worden uitgebreid met nog eens drie om daarmee de keuzemogelijkheden te vergroten.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft vertrouwen in de afgesproken aanpak en hoopt met de nieuwe regeling de lasten beter te verdelen, de aanvraagmogelijkheden (dus de variatie) te vergroten, de ervaren werkdruk te verminderen en het vliegen dus veel leuker te maken!

Problematiek van Assistent Pursers.
Na invoering van het Loopbaanbeleid in 2004 is de groep AP’s tussen wal en schip geraakt door de afspraken die indertijd zijn gemaakt. Op vele fronten ervaart deze relatief kleine groep collega’s problemen. Er is met de KLM afgesproken binnenkort een overleg te hebben waarin de problematiek van deze specifieke groep centraal zal staan!

Resterende zaken.
We verwachten dat in de toekomst veel trainingen bij Inflight Services “webbased” zullen zijn. Daarom heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure dit onderwerp aangekaart in het cabine overleg. Wij gaan er namelijk vanuit dat wanneer men tijd steekt in het volgen van dergelijke trainingen of daar kosten voor maakt, daar compensatie in de vorm van vrije tijd en onkostenvergoedingen tegenover moeten staan. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zal daarvoor een voorstel formuleren dat zal worden besproken bij een volgend cabine overleg.

In het verlengde daarvan ligt de nieuwe studiekostenregeling. De regeling die de KLM voorstelt is minimaal. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure gaat aan de slag om een meer realistisch voorstel neer te leggen.

Tijdens het CAO overleg deze zomer hebben alle vakbonden, Grond en Cabine, aandacht gevraagd voor het probleem van werknemers met onregelmatige diensten in relatie tot de forensenkaart. De KLM reageerde hierop tijdens die besprekingen afwijzend. Het bedrijf lijkt echter tot het inzicht te zijn gekomen dat er wel degelijk sprake is van de noodzaak deze groep tegemoet te komen en heeft toegezegd met een voorstel te komen waardoor ook cabinepersoneel gebruik kan maken van deze voordelige regeling.

Samengevat kunnen we stellen dat het overleg van vandaag zeer constructief was. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft ook deze maand weer aangetoond volop mee te draaien en haar verantwoordelijkheid te nemen in dit overleg. Het is afgelopen met het maken van ondoordachte afspraken! Onze professionele aanpak werpt zijn vruchten af en dat zal merkbaar worden voor iedereen.

Lid worden of iemand anders lid maken? Bel 0900-9690 (lokaal tarief). Vermeld duidelijk KLM Cabine. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap. 

 Redactie Cabin Pressure.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief