• Home
  • 2007
  • Resultaten Quick Scan Werkdruk beschikbaar.

Resultaten Quick Scan Werkdruk beschikbaar.

02 december 2007

Gezond werken is belangrijk. Met name omdat het een belangrijke voorwaarde is voor het behoud van je baan door weinig ziekteverzuim en het uiteindelijk verantwoord halen van je pensioen. Wat collega’s zélf van hun werksituatie vonden en of men tevreden was wisten we wel in hoofdlijnen. We wilden echter met de CAO onderhandelingen in het vooruitzicht een duidelijker en goed onderbouwd inzicht hebben in deze uiterst belangrijke materie. Bovendien wilden we concrete antwoorden krijgen op vragen met betrekking tot werkdruk en werkdrukbeleving onder KLM cabinepersoneel. Daarom is er in maart 2007 door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure onder vliegende collega’s, leden en niet-leden, een werkdrukonderzoek gehouden, beter bekend als de Quick Scan Werkdruk.

De respons op het uitzetten van de Quick Scan Werkdruk vanuit alle functiegroepen is zodanig hoog geweest, dat er een zeer betrouwbaar beeld is ontstaan van de problematiek. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels beschikbaar gekomen, geanalyseerd en beschreven in een indrukwekkend rapport dat zal worden gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering van 10 januari 2008. Om je nu alvast een beeld te geven van de uitkomsten van het onderzoek hebben we de belangrijkste zaken kort voor je samengevat.

Voor de analyse is gebruik gemaakt van speciaal voor de Quick Scan Werkdruk ontwikkelde technieken, waarbij onder andere de resultaten van de onderzochte groep worden vergeleken met de resultaten van een referentiegroep.

Samenvatting.
Uit de resultaten blijkt dat het cabinepersoneel van de KLM een duidelijk verhoogde algemene werkdruk ervaart. In het bijzonder de scores op de onderdelen fysieke belasting en de onmogelijkheid om de werktijden te beïnvloeden (afstemming werk en privé) zijn in dit verband van belang. Daarnaast spelen, zij het in mindere mate, tijdsdruk, emotionele belasting en de geringe invloed op het werkproces een rol. Dit uit zich in een duidelijke verhoging van gezondheidsklachten, ziekteverzuim, vermoeidheid en als gevolg daarvan onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening.

Er valt daarbij een aantal zaken op die we kort willen benoemen.

  • Collega’s die een mix Europa/ICA vliegen ervaren het werk op Europa als vermoeiender dan op ICA.
  • Hoge scores worden gemeten op fysieke belasting in combinatie met factoren als werk versus privé, invloed en tijdsdruk. Dit duidt op overbelasting.
  • Pursers en Senior Pursers geven vaker aan een hoge emotionele belasting te ervaren. Ook ervaren zij meer tijdsdruk en ondervinden meer problemen bij het vinden van de balans tussen werk en privé.
  • Bijna de helft van de respondenten heeft gezondheidsklachten. 88% van hen geeft aan dat deze klachten gerelateerd zijn aan het vliegen.

Conclusies en aanbevelingen.
In het rapport staat een aantal conclusies beschreven en voorziet naar aanleiding van de resultaten in een groot aantal aanbevelingen. Die conclusies en aanbevelingen willen we graag met je delen op de ALV van 10 januari waarbij we hopen op grote belangstelling van collega’s (leden en niet-leden) voor de uitkomsten van het onderzoek die voor iedereen van groot belang zijn. Maar vooral ook belangstelling voor de manier waarop FNV Bondgenoten/Cabin Pressure invulling geeft aan de belangenbehartiging van zijn leden, onze collega’s, het cabinepersoneel van de KLM.

Tenslotte zullen we de KLM begin 2008 natuurlijk ook volledig op de hoogte brengen van de resultaten van het onderzoek. Vanzelfsprekend zullen we de gegevens ook inbrengen bij de “Stuurgroep Werkdruk” die binnenkort van start zal gaan. De vertegenwoordiger van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure in die werkgroep, Sam Groen, is een professionele arbeidsorganisatie adviseur die in direct contact staat met de uitvoerder van het onderzoek en opsteller van het rapport, Margreet Pasman. Zij is Adviseur Arbeidsomstandigheden bij FNV Bondgenoten

Redactie Cabin Pressure.

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief