• Home
  • 2007
  • Nog geen overeenstemming bereikt met KLM over nieuwe pensioenregeling

Nog geen overeenstemming bereikt met KLM over nieuwe pensioenregeling

18 december 2007

De KLM, FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en VNC zijn het niet eens geworden over een nieuwe pensioenregeling voor het cabinepersoneel. De KLM wil voor al haar werknemers naar een middenloonregeling toe. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure houdt echter vast aan een eindloonregeling. De middenloonregeling pakt voor het cabinepersoneel namelijk slecht uit want hij leidt tot aanmerkelijk minder pensioen. Er wordt op dit moment onderhandeld over een nieuwe pensioenregeling omdat de KLM en VNC in het verleden afspraken maakten dat er per 1 januari 2008 een nieuwe pensioenregeling moet zijn. In die afspraak is ook bepaald, dat de onvoorwaardelijke indexering van lopende pensioenen losgelaten wordt. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft bij zijn erkenning de bestaande CAO afspraken moeten accepteren.  Deze voorwaardelijke indexering is dan ook de randvoorwaarde waarbinnen wij een zo gunstig mogelijke nieuwe pensioenregeling moeten afspreken. Er is besloten om de huidige pensioenregeling tot 1 april 2008 te verlengen om zodoende de KLM en de bonden de gelegenhied te geven tot overeenstemming te komen over een nieuwe regeling. 

Waarom moet er een nieuwe pensioenregeling komen?
De overheid heeft nieuwe eisen gesteld aan pensioenen. Daarmee zijn de mogelijkheden om vroeger dan je 65e jaar met pensioen te gaan ingeperkt en duurder geworden. Ook zijn er aan de pensioenfondsen nieuwe aanvullende eisen gesteld om financieel gezond te blijven. Om deze redenen is afgesproken om de huidige (dure) pensioenregeling per 1 januari 2008 te vervangen door een nieuwe. Bij deze nieuwe regeling zijn een voorwaardelijk geïndexeerd eindloon of middenloon bij een zo laag mogelijke pensioenleeftijd het uitgangspunt van denken. Op dit moment is er sprake van onvoorwaardelijke indexering. Daarbij staat vast dat het pensioen waardevast blijft. Bij voorwaardelijke indexering is deze waardevastheid afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds op enig moment. Om de indexering van het pensioen en daardoor jouw financiële zekerheid veilig te stellen, willen we goede afspraken maken met de KLM. Voor de goede orde, deze voorwaardelijke indexering is voor de nu lopende pensioenen geen onderwerp van discussie. Voor gepensioneerde collega's verandert er dus niets.

In het door de KLM  en de VNC afgesproken CAO protocol 2005-2007 over pensioen staat het zo: “Partijen hebben geconcludeerd dat in het licht van overheidsmaatregelen het noodzakelijk is de pensioenregeling van 2004 aan te passen. Zij willen dat zorgvuldig en weloverwogen doen, waarbij voorwaardelijke indexatie gedurende het actieve dienstverband bij een systeem van eindloon of middenloon een uitgangspunt van denken zal zijn en wel op een dusdanige wijze dat een zo vroeg mogelijke pensioenleeftijd tevens het uitgangspunt van denken is (…). Partijen hebben in dit kader afgesproken de huidige regeling, op basis van een door de VNC aan de wet aangepast voorstel, tot ultimo 2007 te continueren. Hiermee wordt voldoende tijd en ruimte gecreëerd ter oplossing van de als gevolg van overheidsmaatregelen ontstane situatie”. 

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure vóór handhaving eindloon cabinepersoneel.
Voor het meeste cabinepersoneel is het pensioen in de huidige pensioenregeling gebaseerd op eindloon. Je pensioen wordt hierbij gebaseerd op je laatstverdiende loon. In 2005 hebben werknemers éénmalig de keuze gekregen om op middenloon over te stappen. De KLM wil nu voor iedereen overgaan naar een middenloonregeling. Bij middenloon wordt een pensioen opgebouwd over wat je gemiddeld tijdens je deelname aan de pensioenregeling hebt verdiend. Voor elk jaar wordt een pensioen opgebouwd dat is afgeleid van het salaris van dat jaar.

Bij middenloon is meestal een hogere pensioenopbouw mogelijk dan bij eindloon. De fiscus stelt namelijk regels aan het maximale percentage van pensioenopbouw. Bij een eindloonregeling stelt de fiscus een maximum van 2% opbouw per jaar. Bij een middenloonregeling is het maximaal toegestane percentage 2,25% per jaar. Daarmee kun je met een middenloonregeling over het algemeen meer pensioen sparen dan met een eindloonregeling, wat voor de meeste werknemers met een zogenaamde “vlakke carrière” tot gunstige uitkomsten leidt.

Dat is echter niet het geval voor cabinepersoneel. Middenloon pakt in vergelijking tot het eindloon voor bijna iedereen nadelig uit. Berekeningen laten dat zien. Dit geldt zowel voor medewerkers die CA blijven als voor kader met een snelle, gemiddelde of late carrière, waarbij er bij middenloon wel verschil is tussen de pensioenhoogte voor snelle, gemiddelde en late carrièremakers. Voor zowel werknemers die voltijd werken als werknemers die deeltijd (zijn gaan) werken is de eindloonregeling gunstiger. De enige uitzondering daarbij vormen werknemers die eerder via de eindloonregeling pensioen opgebouwd hebben en bij overgang naar het middenloon al aan het einde van hun carrière zitten. Voor hen is de overgang naar middenloon gunstig, omdat over de jaren waarin geen carrière meer mogelijk is, met middenloon meer pensioen opgebouwd kan worden.

Er zijn nauwelijks mogelijkheden om de middenloonregeling aantrekkelijker te maken. De huidige pensioenregeling is namelijk “fiscaal maximaal”. Dat betekent dat er niet meer geld dan op dit moment gespaard kan worden voor je pensioen. Daarmee kunnen de ongunstige effecten van de middenloonregeling voor het cabinepersoneel dus niet worden gecompenseerd. Ook het loongebouw, de hoeveelheid loonschalen en de “steile carrières” van het cabinepersoneel spelen de over het algemeen meer gunstige middenloonregeling parten. De KLM heeft aangegeven alleen met een tijdelijke voorwaardelijk geïndexeerde eindloonregeling akkoord te gaan als de bonden instemmen met aanpassingen in het loongebouw om op termijn alsnog naar een middenloonregeling over te gaan. Dat is wat betreft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure echter niet aan de orde, want die discussie is complex. Bovendien, ook op basis van zo’n aanpassing is het helemaal niet zeker of een middenloonregeling tot gunstige effecten voor het pensioen leidt. 

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure vóór normpensioenleeftijd op 60 jaar.
KLM cabinepersoneel geeft aan dat de zwaarte van het beroep een lage pensioenleeftijd rechtvaardigt. Tot ongenoegen van velen van ons is de overgang van de pensioenleeftijd van 56 jaar verhoogd naar 60 jaar. Hoewel in het protocol is afgesproken om de pensioenleeftijd zo laag mogelijk te houden, heeft de KLM toch voorgesteld om de normpensioenleeftijd naar 65 jaar te verhogen. Hoewel de normpensioenleeftijd in principe nauwelijks invloed heeft op de hoogte van je pensioen wanneer je met 60 wilt uittreden, wil FNV Bondgenoten/Cabin Pressure 60 jaar als normpensioenleeftijd aanhouden. Hoe hoog de normpensioenleeftijd echter ook is, met de huidige wetgeving blijft vervroegd pensioen, inclusief opname van deeltijdpensioen, mogelijk vanaf 50 jaar. Overigens betekent dit niet dat wanneer je dit doet, je automatisch een goed pensioen hebt. 

De besprekingen zullen binnenkort worden hervat.

Redactie Cabin Pressure

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief