• Home
  • 2008
  • Cabineoverleg 11 december 2008

Cabineoverleg 11 december 2008

11 december 2008

Vandaag, 11 december, heeft het laatste cabineoverleg van dit jaar met KLM plaatsgevonden. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren deze keer Annetje Koreman en Huib den Ouden aanwezig als vliegende collega’s en vakbondskaderleden. Leen van der List, onze professionele onderhandelaar en bestuurder was zoals altijd woordvoerder. In dit verslag de belangrijkste zaken die besproken zijn.

Divisie 55 in perspectief
Zoals bekend, werd in het najaar van 2004 het nieuwe Loopbaanbeleid door KLM en VNC afgesproken. Onderdeel daarvan was het ontstaan van de nieuwe functie van Purser. Een grote groep collega’s, die op dat moment Europapurser was, kwam door dit nieuwe beleid in deze nieuwe Purserfunctie terecht. Speciaal voor hen werd een nieuwe divisie in het leven geroepen, divisie 55.

Door een aantal afspraken in april 2005 naar aanleiding van dit nieuwe Loopbaanbeleid, werd deze specifieke groep ernstig benadeeld. Onder andere door de veranderde promotie eisen die werden afgesproken (het vervallen van de 4 associatie-eis) zakten velen van hen enorm op de senioriteitslijst. Snel verwachte promoties konden ineens jaren gaan duren. Daarnaast werden collega's in divisie 55 beperkt in de mogelijkheid tot het aanvragen (en later ook ingedeeld worden) op reizen, waar in de planning verschillende vliegtuigtypes worden ingezet (777/MD11). Deze afspraak was voor FNV Bondgenoten/Cabin Pressure reden om een voorstel te doen tot herformulering van deze laatste afspraak, en met succes!

KLM heeft onze suggesties overgenomen. Concreet betekent dit, dat per 15 december 2008 alle collega’s in divisie 55 zowel verzoeken kunnen doen als kunnen worden ingedeeld, op alle reizen waarvoor zowel de 777 als de MD11 wordt ingezet, mits zowel de heen- als terugvlucht in de planning wordt uitgevoerd met een 777 of MD11. Wat dit betreft dus geen beperkingen meer!

4e type…….
Zoals we onlangs schreven, bleek dat “nieuwe tweebanders” die als éénbander de keuze maakten voor 4 types, verplicht de 737 als vierde type in hun pakket moesten houden. Een onvoorzien interpretatieverschil tussen KLM en FNV Bondgenoten/Cabin Pressure. In het cabineoverleg van 13 november hebben we hierover onze zorgen met KLM gedeeld.

KLM liet ons weten begrip te hebben voor onze argumenten en deed het aanbod om  bij doorstroming aan de betreffende collega’s de vraag te stellen of zij in een divisie met 3 of 4 types willen instromen. Daarnaast is daar vandaag op ons initiatief aan toegevoegd dat de 737 nooit deel uitmaakt van een divisie met drie types. Met andere woorden, men komt als “nieuwe tweebander” terecht in de divisie 747/777/A330 en op termijn 747/777/MD11.

Voor éénbanders met 4 types, die sinds 1 februari 2008 zijn doorgestroomd naar tweebander geldt, dat zij alsnog de overstap kunnen maken naar een bestaande tweebanderdivisie met 3 types. Daarvoor moeten zij wel zelf het initiatief nemen en zich melden bij het Development Center van CCM.

Drukte over werkdruk
De Stuurgroep Werkdruk II (FNV Bondgenoten/Cabin Pressure/KLM/VNC) komt al enige tijd driewekelijks bijeen om invulling te geven aan het CAO protocol 2007, op basis van de conclusies en aanbevelingen van de Stuurgroep Werkdruk I. De resultaten van deze bijeenkomsten worden maandelijks in het cabineoverleg besproken. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure wil, zonder zich ook maar tot iets te verplichten, alle opties tot onderzoek voor verlaging van werkdruk openhouden. Immers, wat je niet onderzoekt kun je ook nooit met argumenten accepteren of verwerpen.

Omdat anderen in het overleg deze brede aanpak niet willen, dreigt er nu een impasse te ontstaan om te komen tot structurele lange termijn oplossingen die bovendien integraal kostenneutraal kunnen zijn. Dat zou kunnen betekenen dat er voor voortzetting van de tijdelijke werkdrukverlagende afspraken van het CAO resultaat 2007 opnieuw fors in de buidel zal moeten worden getast in 2009. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Purser boven de sterkte en aanmeldtijden op Europa. Het daarvoor (op voorhand) inleveren op de nog te stellen looneis is iets wat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure te allen tijde zal proberen te voorkomen! In het overleg van januari 2009 zal worden besloten of het gedelegeerde mandaat van de Stuurgroep wordt voortgezet.

PB(Ye)S or NO?
Doordat KLM de benodigde PBS stukken voor de agenda niet had aangeleverd is de discussie  met betrekking tot de evaluatiecriteria voor het proefdraaien met PBS helaas vertraagd en doorgeschoven naar het overleg van januari. Wel is er vandaag discussie gevoerd over de door KLM voorgestelde duur (acht weken) van het proefdraaien. Een periode van acht weken lijkt ons echter te kort om aan de gebruikerskant te komen tot een beeld, dat een antwoord geeft op de vraag of het systeem voldoet aan de verwachtingen. Niet voor niets hebben wij bij de totstandkoming van de CAO-afspraken over PBS aangegeven dat door ons gedacht wordt aan een termijn van bij voorkeur zes, maar minimaal drie maanden. KLM denkt daar duidelijk anders over met tijdsdruk en angst voor afnemende deelname aan de proef als voornaamste argumenten.

Nadat wij ons in mei van dit jaar distantieerden van de PBS overeenkomst tussen KLM en VNC hebben we KLM direct aangegeven volledig betrokken te willen worden bij het opstellen van de evaluatiecriteria (zoals nu bijvoorbeeld m.b.t. het proefdraaien), alsmede de toetsing daarvan zoals in de CAO 2007-2009 is overeengekomen. Het maandelijkse cabineoverleg is daarbij de speeltafel, zodat geborgd is dat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure niet buiten spel staat.

Kortom, FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zal zich niet inhoudelijk bezighouden met de uitwerking van het PBS akkoord zoals gesloten door KLM en VNC. Wij wensen daarvoor zoals bekend geen verantwoordelijkheid te dragen. Wij zullen ons beperken tot het toetsen van de uitwerking aan de CAO, EU-FTL(wet) en het CAO protocol 2007-2009. We behouden ons daarbij echter te allen tijde het recht voor om in het proces in te grijpen als de situatie daarom vraagt. Dat hebben we KLM schriftelijk laten weten.

Redactie Cabin Pressure

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief