Cabineoverleg 12 februari 2009

Vandaag, 12 februari, heeft er cabineoverleg met KLM plaatsgevonden. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren deze keer Annetje Koreman en Huib den Ouden aanwezig als vliegende collega’s en vakbondskaderleden. Leen van der List, onze professionele onderhandelaar en bestuurder was zoals altijd woordvoerder. Omdat het overleg van januari slechts twee weken geleden plaatsvond, was er vandaag min of meer sprake van een update van de drie belangrijke issues van dit moment: De economische situatie en dan met name de tijdelijke detachering bij transavia.com, Werkdruk en PBS. 

Tijdelijke detachering van 100 collega’s met een jaarcontract.
Deze week heeft KLM alle vliegende collega’s per brief op de hoogte gesteld van een aantal aanvullende maatregelen dat wordt genomen als gevolg van de huidige economische situatie. Wij hebben deze brief en onze standpunten met betrekking tot de plannen op 9 februari uitvoerig toegelicht in een achtergrondartikel op onze website.

Eén van de meest in het oog springende maatregelen is de tijdelijke detachering in de zomer van maximaal 100 collega’s met een jaarcontract bij transavia.com. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft hieraan een aantal voorwaarden gesteld. Om deze ingrijpende maatregel goed uit te voeren, zullen op 16 februari a.s. deze voorwaarden en uitvoeringsvragen worden ingevuld in een ingelast overleg. Bij dat overleg zal naast KLM en FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, ook een delegatie van transavia.com aanwezig zijn. We hebben vandaag duidelijk gesteld dat KLM zal moeten voorzien in één goed georganiseerd loket, waar iedereen zijn/haar vragen kan stellen en daarop duidelijke antwoorden krijgt.

Werkdrukdiscussie
Drie werkdrukverlagende maatregelen die in het CAO protocol 2007 zijn afgesproken zijn van tijdelijke aard en per 1 april 2009 in principe niet meer van toepassing Het gaat hierbij om de P boven de sterkte op vluchten met een vliegtijd langer dan 11.30 uur, het niet meer dan twee keer aanmelden voor 06.00 uur in een Europa cyclus en het vrijwillig vliegen van een vierde type. Voortzetting van deze maatregelen kan volgens de in 2007 gemaakte CAO-afspraken alleen wanneer dit kostenneutraal gebeurt.

Zoals bekend scoort de werkdruk op Europa in het onderzoek hoog. Daarom is afgesproken om met onderzoeksbureau Déhora te bekijken welke mogelijke pilots op kleine schaal er op Europa denkbaar zijn voor het testen van maatregelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een keuze in BIP’s (vroeg of laat aanmelden of een combinatie daarvan), of BIP’s waarbij je niet steeds vroeger, maar elke dag wat later aanmeldt. Dit alles op basis van eigen keuze, dus vrijwilligheid.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure wil zich als betrouwbare partij committeren aan wat is afgesproken en met een handtekening is bezegeld door beide cabinebonden. Dat zijn we aan onszelf verplicht. Financiering van de afspraken zal spannend worden wanneer niet alle opties tot onderzoek worden opengehouden.

PBS
Nu de informatiestroom op gang is gekomen, neemt het aantal vragen van verontruste collega’s toe. Geruststellen kunnen we hen in de meeste gevallen helaas niet omdat aan de nieuwe regeling nu eenmaal veel nadelen en onzekerheden kleven. Wel kunnen we niet vaak genoeg benadrukken dat voor invoering van PBS, inclusief de nieuwe reservestelling, CAO-wijzigingen nodig zijn. Daarvoor is instemming van alle CAO-partijen vereist, dus ook die van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure! Invoering van de nieuwe reservestelling en PBS in de door KLM en VNC voorgestelde vorm is daarmee dus zeker nog geen gelopen race.

De pilot die binnenkort begint en ook het proefdraaien zal aan nauwkeurig omschreven criteria moeten voldoen. 80% van onze voorwaarden m.b.t. die criteria is vandaag door KLM geaccepteerd. Over de resterende 20% zal nog verder worden doorgepraat.

Redactie Cabin Pressure.

We hopen dat de economische situatie zich snel stabiliseert. We blijven ons echter ook in deze moeilijke tijden met volle overtuiging inzetten voor de belangen van het hele korps! Behoud van werkgelegenheid heeft daarbij altijd de hoogste prioriteit. Daarbij stellen we ons proactief op en maken we ons hard om de gevolgen van de maatregelen voor het cabinepersoneel zo klein mogelijk te houden.

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

Sluit je ook aan bij FNV Bondgenoten/Cabin Pressure. Vul nu het online aanmeldingsformulier in!