Compensatie voor web-based trainingen

Al in het voorjaar van 2008 heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure de wens voor compensatie van web-based trainingen ter tafel gebracht in het cabineoverleg met KLM. Het gaat ons hierbij om een vergoeding in tijd voor een activiteit die je ten gunste van KLM in eigen tijd verricht.

Omdat het issue “e-learning” op dat moment ook bij de Ondernemingsraad op de agenda stond, is toen gezamenlijk besloten om eerst de afronding van die bedrijfsbrede discussie af te wachten alvorens er in het cabineoverleg over verder te praten. In de OR is de discussie hierover met het bedrijf inmiddels afgerond met als resultaat een zgn. “code of conduct”, een e-learning document waarin spelregels en compensatie zijn afgesproken. Tijd dus om de discussie in het cabineoverleg weer op te pakken met een concrete vertaling van dit document voor cabinecollega’s!

Web-based trainingen en e-learning zijn trainingsvormen waarvan we kunnen verwachten dat ze in de toekomst steeds vaker zullen voorkomen. Naast het gemak voor degene die de training volgt (bijvoorbeeld op een moment dat het je schikt, zonder dat je daarvoor van huis moet) zijn er ook nadelen. Zo ben je bezig met leren in je vrije tijd, waar dat voorheen in werktijd gebeurde. Verder maak je door web-based trainingen extra kosten als gevolg van het gebruik van eigen apparatuur, maar vooral eigen tijd en energie. Aan de andere kant brengen de trainingen voor KLM vooral kostenbesparingen met zich mee.

Wij zijn van oordeel dat de inspanning van de CA in vrije tijd meer compensatie verdient dan het simpele gegeven niet meer naar een trainingslocatie te hoeven komen en de training te volgen op een moment dat het hem/haar het beste uitkomt. Daarom stellen we concreet de volgende afspraken voor:

  • Iedere opleiding die wordt ontwikkeld moet ter advisering/instemming aan de Groepscommissie worden voorgelegd. Daarbij moet worden aangegeven in welke vorm de training/opleiding wordt verzorgd.
  • Wanneer de training/opleiding web-based is, dan moet in de aanvraag worden aangegeven hoeveel uren er naar verwachting nodig zijn om die te voltooien. Met de Groepscommissie moet vervolgens overeenstemming worden bereikt over het aan de training/opleiding toe te kennen aantal opleidingsuren. Ook moet via steekproeven worden vastgesteld of de geschatte duur in de praktijk ook realistisch is.
  • Aan de CA die de aangeboden training/opleiding volledig en met goed resultaat heeft gevolgd, wordt een compensatie toegekend die gelijk staat aan 50% van de benodigde tijd.

Naar aanleiding van onze opmerkingen over dit onderwerp in mei 2008, heeft KLM indertijd aangegeven de lijn en de structuur van ons voorstel te begrijpen en zal inventariseren wat dit in de praktijk qua omvang en kosten betekent. Daarnaast heeft KLM ons in augustus 2008 een tegenvoorstel gedaan dat goede aanknopingspunten lijkt te bieden in deze discussie en dat wij zullen meenemen voor verdere uitwerking.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure neemt ook hier zijn verantwoordelijkheid, denkt mee en werkt actief mee met het vinden van een bevredigende oplossing!

Redactie Cabin Pressure