CAO-onderhandelingen 2009 moeizaam van start

Vandaag, 31 maart 2009, zijn de CAO onderhandelingen met KLM van start gegaan. De voorstellenbrief  van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is na een democratisch proces tot stand gekomen, waarbij alle leden afzonderlijk inspraak hebben gehad. Vandaag zijn de voorstellen toegelicht door onze vaste onderhandelaar/bestuurder Leen van der List, die de gesprekken namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure met het bedrijf voert. Hij wordt terzijde gestaan door cabinecollega’s Annetje Koreman en Huib den Ouden. FNV Grond en FNV Cabine trekken samen op in dit proces.  Dat maakt ons nog meer een partij van betekenis.

KLM begon het overleg, niet geheel verrassend, met een presentatie die een somber beeld schetste van het bedrijf in de huidige economische situatie. Dalend vervoer in vracht en passage resulteert in slechte cijfers, dat is een duidelijke zaak. Er van uit gaande dat de situatie niet verder verslechtert en bij een te verwachten opleving in 2010, hoopt KLM de huidige problemen zonder ontslagen en netwerkreductie het hoofd te kunnen bieden. Omdat de luchtvaartindustrie per definitie sterk cyclisch is, heeft dat gegeven voordelen aan zowel de kant van de werkgever als de werknemer: op dit moment behouden werknemers hun baan en voor de toekomst is het bedrijf verzekerd van een stabiel en gemotiveerd personeelsbestand.

Cash is King
Na een toelichting van alle vakbonden op hun voorstellen, gaf KLM aan moeite te hebben om een brug te construeren tussen deze voorstellen en de huidige economische realiteit. Men streeft momenteel naar maximale kostenbeheersing: “Cash is King”. KLM stelde dan ook voor om via een korte onderhandeling te komen tot een CAO met een zeer geringe invulling van de loonparagraaf en zonder aanvullende voorwaarden. Onze reële voorstellen werden door KLM bestempeld als een volstrekt onbegaanbaar pad.

Status quo?
Woensdag 8 april aanstaande wordt het overleg hervat. De oplossingsrichting die KLM momenteel ziet is het doen van een op de huidige economische situatie gericht “crisisvoorstel”. Daarbij wordt aan ons en de andere vakbonden de vraag gesteld om onze positie te (her)evalueren. Heel concreet betekent dat een beroep tot aanpassing van onze voorstellen.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft zich in reactie daarop het recht voorbehouden om al haar voorstellen op tafel te houden en heeft KLM aangegeven hiervan nota te nemen wanneer men het “crisisvoorstel” gaat formuleren. Daarnaast gaan we ervan uit dat in het KLM voorstel niet alleen looptijd en loonparagraaf, maar ook de perspectieven voor betere tijden een plaats zullen krijgen.

Redactie Cabin Pressure