CAO-crisisvoorstel KLM: "Nu even Niet!"

Afgelopen woensdag 8 april is het CAO overleg hervat. Na een herhaalde uiteenzetting van haar financiële positie, werd ons tijdens de reactie van KLM duidelijk dat men onze CAO voorstellenbrief niet serieus neemt. “Nu even niet!” was de repeterende tekst van KLM als reactie op alles wat daarin staat. Kort gezegd gaf KLM aan geen tijd en energie te willen steken in een klassiek onderhandelingstraject. Men wil in eerste instantie de focus richten op het managen van de crisis om daarmee de KLM-familie bijeen te houden. Ook wenst men geen discussies te voeren op inhoudelijke thema’s omdat die volgens KLM structureel kosten met zich meebrengen.

Crisisvoorstel
Deze klare taal kwam niet geheel onverwacht nadat KLM vorige week aankondigde met een crisisvoorstel te komen. Dat voorstel werd woensdag gepresenteerd en raakt vijf onderwerpen.

 • Pensioen
  Hoewel de drie KLM pensioenfondsen behoren tot de meest sterke fondsen in Nederland ondervinden ook zij de gevolgen van de crisis. Om die gevolgen het hoofd te bieden, doet KLM nu voorstellen die voor het cabinepersoneel tot hogere premies leiden. Concreet komt dit neer op een vermindering van het netto loon van ongeveer 1%.
 • Ouderschapsverlof
  De ouderschapsverlofregeling is onlangs door een wetswijziging uitgebreid van 13 naar 26 weken. Tot op heden nam KLM gedurende dit verlof (verplicht) het werkgeversdeel van de pensioenopbouw voor haar rekening. Nu de regeling is uitgebreid wil KLM het werkgeversdeel voor de tweede periode van 13 weken volledig voor rekening van de werknemer laten komen.
 • Werkzekerheid
  Om de KLM-familie bij elkaar te houden wil men de mogelijkheid hebben om mensen te kunnen verplaatsen van de ene naar de andere werkplek. Dat wil men realiseren met behoud van bestaande arbeidsvoorwaarden en voor maximaal 6 maanden. KLM vraagt daarbij ultieme flexibiliteit van medewerkers.
 • Deeltijd WW
  FNV is in het landelijke overleg met de sociale partners “deeltijd WW” overeengekomen. Potentieel gezonde bedrijven kunnen m.i.v. 1 april 2009 de werktijd van een werknemer bekorten. Voor die periode ontvangt de werknemer een WW uitkering zonder sollicitatieplicht. De regeling geldt voor een periode van maximaal 15 maanden en de werkgever moet een boete betalen als hij de werknemer in deze periode ontslaat. Als de bedrijfssituatie verder verslechtert wil KLM niet kiezen voor een klassiek ontslagscenario, maar (onder voorwaarden) gebruik maken van de mogelijkheden die deze nieuwe regeling biedt.
 • Loon
  KLM stelt zich op het standpunt dat met de 1,5% loonsverhoging van januari 2009 (zoals afgesproken in de CAO 2007-2009) de inflatie voor 2009 voldoende is afgedekt. Verder stelt men dat er de eerste twaalf maanden geen ruimte is voor een structurele loonsverhoging. Mocht in het derde kwartaal van het lopende boekjaar (oktober-december 2009) blijken dat het bedrijfsresultaat over het gehele boekjaar 2009-2010 positief is, dan stelt men een éénmalige uitkering voor van 0,5%. Schrijft men dit boekjaar echter rode cijfers, dan verschuift die 0,5% naar het jaar daarna. Voor het cabinepersoneel geldt dit niet. Voor ons wil KLM de (eventuele) uitkering gebruiken voor het financieren van de voortzetting van de tijdelijke maatregelen uit de vorige CAO. Daarmee zijn we er echter nog niet. Omdat 0,5% daarvoor onvoldoende is moet de rest van de rekening in 2010 vereffend worden. Als klap op de vuurpijl stelt KLM voor om in 2010 éénmalig Goede Vrijdag aan te merken als reguliere werkdag. Een voorstel dat voor cabinepersoneel ongetwijfeld op een “passende” wijze zal worden ingevuld.

Het voorstel komt er op neer dat de rekening van de crisis volledig bij de werknemers wordt neergelegd, wij er daardoor komend jaar in netto loon op achteruit gaan en KLM niet bereid is te praten over inhoudelijke voorstellen, zelfs niet als die niets kosten.

Reacties bonden
FNV Bondgenoten (grond en cabine) neemt hiertegen echter krachtig stelling en formuleerde een duidelijk NEE tegen het KLM voorstel, TENZIJ er ruimte blijft om een aantal essentiële voorstellen uit de aanbiedingsbrief in de verdere besprekingen mee te nemen. De luchtvaarttechnici sloten zich hierbij aan. Alle overige vakbonden gaven aan om onder voorwaarden het crisisvoorstel van KLM als uitgangspunt te willen nemen voor verder overleg.

Om uit de ontstane impasse te komen heeft KLM voorgesteld om de woordvoerders van alle partijen afzonderlijk te consulteren in een poging te onderzoeken waar mogelijke oplossingen liggen. Dat is inmiddels gebeurd, echter, de inhoud van die gesprekken is alleen bij KLM bekend. Het resultaat van deze redelijk unieke actie moet op 17 april aanstaande duidelijk maken of en hoe de onderhandelingen worden voortgezet en of onze signalen zijn begrepen.

Redactie Cabin Pressure.