Ultimatum heeft geholpen: KLM komt ons tegemoet!

Zoals bekend is, verliet FNV Bondgenoten op 17 april de CAO-onderhandelingstafel nadat KLM ons een beperkte agenda en minimale afspraken dicteerde. Op 24 april werd er een crisis-CAO afgesloten met vijf van de zeven andere bonden. “Veel te licht en veel te weinig” was de kwalificatie die wij daaraan gaven. Om aan te geven dat het ons menens was, stuurden wij KLM op 13 mei een voorultimatum met duidelijke eisen. Op basis daarvan nodigde KLM ons 19 mei uit om tot aanvullende afspraken te komen, en met succes!

Rechte rug

We hebben onze rug recht gehouden. Dat heeft niet geleid tot meer salarisverhoging, maar dat was ook niet te verwachten nadat vijf andere bonden inmiddels een minimale 1,25% hadden geaccepteerd. Wel hebben we gisteren met KLM inhoudelijke afspraken gemaakt en daardoor op een fors aantal voor onze leden belangrijke punten gescoord. Daar zijn we als onderhandelingsdelegatie trots op. De brief met afspraken die KLM ons vandaag stuurde is hier te downloaden.

In het kort:

  • Levensfasebewust Personeelsbeleid. Afspraken over inzetbaarheid en mobiliteit om gezond je pensioen te halen in een percentage dat je zelf kiest.
  • Belonen binnen KLM. KLM zal ons in een notitie de beloningsverhoudingen binnen de onderneming toelichten en ons de mogelijkheid geven daarop advies uit te brengen.
  • Werkgelegenheid. Naast de protocoltekst die met de andere bonden werd afgesproken geeft KLM ons de garantie dat er tot 1 november 2009 geen KLM-ers in vaste dienst gedwongen zullen worden ontslagen. Als er door een verdere verslechtering van de economische situatie na die datum sprake zal zijn van overtolligheid, dan zal deeltijd WW zoals bedacht door FNV Bondgenoten als eerste instrument worden ingezet om gedwongen ontslagen te voorkomen. Bovendien zullen wij in september 2009 uitgebreid geïnformeerd worden over de (financiële) positie van KLM, zodat we tijdig de juiste inschattingen voor de werkgelegenheid kunnen maken.
  • Vergroening van de werkplek. Het beleid rond “versneld vliegen” dat voor veel mensen in het korps onduidelijk is, zal inzichtelijk worden gemaakt en door ons aan te dragen projecten worden door KLM ondersteund.
  • Werkdruk Europa. KLM heeft ons toegezegd gedurende de looptijd van deze CAO werkdrukverlagende maatregelen daadwerkelijk te zullen realiseren.
  • Werk en vrije tijd. KLM zal het voorstel van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure om op basis van volledige vrijwilligheid een deel van het ICA reisverlof te kunnen inzetten op het moment dat het jou uitkomt nog dit jaar agenderen in het cabineoverleg.

Tijdelijke maatregelen
Voortzetting van twee van de drie tijdelijke maatregelen (Purser boven de sterkte op vluchten langer dan 11.30 uur en keuze van een vierde type) was een voorstel in onze oorspronkelijke voorstellenbrief. KLM en VNC hebben hierover overeenstemming bereikt, maar FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft grote bezwaren tegen de financiering van de Purser boven de sterkte. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, maar in de financiering zit een aantal structurele bronnen waardoor we dus tot in lengte van dagen blijven betalen voor iets wat op termijn niet meer bestaat. Dat is winst op korte termijn, maar pakt slecht uit in de toekomst. Onverantwoord naar ons idee.

We hebben KLM laten weten daarom geen handtekening te zetten onder de financieringsafspraak en ons het recht voor te behouden om deze financiering bij de volgende CAO onderhandelingen ter discussie te stellen. Tot die tijd zullen we de afspraken gedogen.

Ledenraadpleging
We hebben de afgelopen week bewezen dat onze standvastigheid resultaat heeft gehad en zijn trots op onze leden die ons daarin massaal gesteund hebben. In de komende weken zal FNV Bondgenoten/Cabin Pressure alle leden raadplegen over het resultaat dat gisteren is bereikt. Zij hebben tenslotte het laatste woord.

De onderhandelingsdelegatie,
Leen van der List, Annetje Koreman en Huib den Ouden.

Daadkracht en volharding werken! Ook op zoek naar een echte professionele transparante en democratische cabinebond met ruggengraat? Stap dan voor 1 juni over en meld je online aan.