Uitspraak ex stand-by zaak.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zet zich al jaren in om recht te halen voor tientallen ex stand-by collega’s. Na een tussenarrest in maart in de ex stand-by zaak is geprobeerd het Gerechtshof alsnog te overtuigen van het feit dat bij de behandeling ten onrechte van vlieguren is uitgegaan en dat de beslissing voor één van onze leden ten onrechte afwijzend is geweest. Helaas hebben we het Hof niet kunnen overtuigen en blijft de rechter bij zijn eerdere beslissing.
 
Het Hof overweegt wel nadrukkelijk dat in het tussenarrest is beslist dat KLM de onderbreking wegens zwangerschap- en bevallingsverlof niet in mindering mag brengen bij het toepassen van de Regeling. Dit in tegenstelling tot de op heden gehanteerde praktijk bij KLM.

Individuele rechtsgang
Het Hof herhaalt het oordeel dat het er om gaat of de desbetreffende werknemer onmiddellijk voorafgaand aan het vaste dienstverband op regelmatige basis langjarig substantiële werkzaamheden voor KLM heeft verricht. In het vorige arrest was bij de beslissing al overwogen dat dit ook gold voor de werknemers die voor 1 januari 1988 in vaste dienst zijn gekomen. Het Hof blijft bij het oordeel dat voor iedere werknemer persoonlijk moet worden nagegaan of er substantieel is gewerkt voorafgaand aan het vaste dienstverband.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is vooralsnog niet voornemens tegen de uitspraak van het Hof in cassatie te gaan, omdat niet mag worden verwacht dat dit tot een ander oordeel over de te hanteren criteria zal gaan leiden.

Collectieve regeling
Naar verwachting zullen wij KLM gaan benaderen met de vraag of wij alsnog tot een collectieve regeling kunnen komen op basis van de uitspraak van het Hof. Daarbij zal het uitgangspunt zijn dat als wordt voldaan aan de overeen te komen norm, er sprake zal zijn van het aanpassen van de senioriteit, het op grond daarvan aanpassen van de salarisbetaling en alle daaruit voortkomende emolumenten, waaronder bijvoorbeeld pensioenopbouw.

Binnenkort zullen alle betrokkenen door middel van een brief op hun huisadres op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Redactie Cabin Pressure