Verslag cabineoverleg 11 juni 2009

Vandaag 11 juni heeft er weer cabineoverleg met KLM plaatsgevonden. Namens het Dagelijks Bestuur van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren deze keer onze vliegende collega’s Annetje Koreman en John Visser aanwezig. Leen van der List, onze professionele onderhandelaar, was zoals altijd woordvoerder. Er werd vandaag natuurlijk stilgestaan bij de omgekomen collega’s van Air France. De vele blijken van medeleven vanuit Nederland worden in Parijs zeer op prijs gesteld.

Succes kent vele vaders
Vijf KLM bonden sloten op 24 april jl. een CAO akkoord met KLM. FNV Bondgenoten liet zich echter geen dictaat opleggen en werd na een voorultimatum alsnog door KLM uitgenodigd voor aanvullend overleg. Dat resulteerde op 19 mei uiteindelijk in extra inhoudelijke afspraken. KLM gaf vandaag aan met een voorstel te komen voor een tijdslijn om invulling te geven aan die extra afspraken zoals ze zijn vastgelegd in de brief die KLM ons stuurde. Als onze leden het CAO akkoord goedkeuren, dan ontstaat er op die manier een agenda voor het bespreken van een flink aantal verbeteringen.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure gunt iedereen zijn successen, zolang maar duidelijk is wie er daadwerkelijk aan de wieg van die successen heeft gestaan. Op de agenda van vandaag stonden ook weer een paar onderwerpen die wij in de loop van de afgelopen jaren ter discussie stelden. Soms moet je een lange adem hebben om te bereiken wat je daadwerkelijk wilt. Dat geeft in onze optiek meer voldoening dan af en toe een “quick win” waar je vroeger of later spijt van krijgt.

E-learning
Al in mei 2008 heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure KLM een voorstel gedaan voor compensatie van zogenaamde “web-based trainingen”. Hierbij moet je denken aan trainingen die nu, maar vooral ook in de toekomst, via myKLM.org voor KLM gevolgd kunnen of moeten worden. Het ging in ons voorstel om een vergoeding in tijd voor een activiteit die je ten gunste van KLM in eigen tijd verricht. KLM heeft vandaag aangegeven een lijst te zullen maken waarin het onderscheid duidelijk wordt tussen verplichte en vrijwillige trainingen. Voor de verplichte web-based trainingen zal er een volledige compensatie in tijd worden gegeven gerelateerd aan de duur van de training. Een initiatief van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure dat het cabinepersoneel geen windeieren lijkt te gaan leggen.

Splitsen Winter/Zomer verlof
KLM is ooit begonnen met het bieden van de mogelijkheid om JV dagen van de zomer naar de winter te verplaatsen. Dat bleek een groot succes. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft KLM vervolgens het voorstel gedaan om ook het ruilen van zomerverlof naar de winter voorafgaand daaraan mogelijk te maken waarop KLM instemde met een proef. Inmiddels is de proef succesvol afgerond en is besloten om deze regeling structureel in te voeren. Dat is weer een stapje verder op weg naar zeggenschap over je eigen vrije tijd.

Vierde type
Twee jaar geleden, in de CAO 2007-2009, is afgesproken dat op vrijwillige basis een vierde type kan worden gekozen. Zo ben je flexibeler met het aanvragen van reizen en het geeft je zodoende meer invloed op je indeling. Ook een initiatief uit onze koker! Omdat de Inspectie van Verkeer en Waterstaat daar nauw bij betrokken is, werd de regeling in eerste instantie geïntroduceerd als proef. KLM verwacht half juli de analyse klaar te hebben en dan kan de evaluatie met IVW plaatsvinden. Daarna wordt de overweging gemaakt of er naast voortzetting van de huidige afspraken ook mogelijkheden zullen komen tot verdere uitbreiding voor collega’s die 67% en 50% werken.

Beoordeling Engels
De afschaffing van de talenrecurrent was voor velen van ons goed nieuws. Slechts de kennis van de Engelse taal zou eens in de drie jaar worden getest. KLM heeft onlangs een aantal collega’s benaderd om mee te doen aan een pilot om deze kennis te testen. Dat gebeurde voorafgaand aan een vlucht. Die pilot heeft om uiteenlopende redenen niet aan de verwachtingen voldaan. KLM komt binnenkort met een voorstel voor een beoordeling Engels op drie verschillende testlocaties in Nederland. Daarnaast zal er een voorstel worden gedaan voor compensatie van de vrije tijd die de examenkandidaten moeten investeren voor het afnemen van het examen.

PBS: een korte update
De technologie die PBS gaat ondersteunen wordt achter de schermen volop getest. Het blijkt dat het systeem op dit moment nog veel storingen vertoont als gevolg van programmeerfouten, zgn. “bugs”. Vanwege die fouten is de planning aangepast en wordt een aantal zaken naar achteren geschoven in tijd. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft  KLM vandaag laten weten grote zorgen te hebben over de vraag of binnen de proefperiode wel kan worden voldaan aan de door alle partijen afgesproken acceptatiecriteria. Wij vragen ons oprecht af of het wel verstandig is om te starten met proefdraaien als op voorhand al duidelijk is dat niet aan al die acceptatiecriteria zal worden voldaan. Verder overleg hierover met KLM vindt plaats op dinsdag 16 juni aanstaande.

Redactie Cabin Pressure.