Resultaten pilot reservestelling in PBS teleurstellend.

Op 4 augustus heeft er, in aanloop naar het besluit over de mogelijke invoering van PBS op 9 september, een evaluatie plaatsgevonden van de proef met de nieuwe reservestelling. De proef die inmiddels bijna vier maanden loopt, is op een aantal vooraf vastgestelde criteria geëvalueerd. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft KLM op grond van de vandaag gepresenteerde gegevens laten weten geen akkoord te geven om deze reservestelling te implementeren in PBS.

Ontevreden reacties
KLM liet ons vandaag fantastische resultaten en cijfers zien waarbij de nodige vraagtekens konden worden geplaatst. Dat hebben we dan ook gedaan door deze cijfers te vergelijken met de gegevens van onze eigen enquête die sinds een week op onze website staat en al door honderden collega’s is ingevuld. Volgens de gegevens van KLM is bijna 60% van het korps positief gestemd over de tweeweekse reserve. De overgrote meerderheid van de geënquêteerden op onze website (meer dan 70%) geeft juist aan ontevreden te zijn m.b.t. de nieuwe reservestelling. Die mening geldt in alle functies en alle deeltijdpercentages. Wij hebben vandaag bovendien aangegeven dat de korte proeftijd te weinig inzicht geeft in de werking van de diverse nieuwe tellers.

Kort gezegd komt het erop neer dat:

  • Er met name bij het kader een te gering aantal reserveblokken is uitgezet om een realistisch beeld van de werkelijkheid te krijgen;
  • Er een te groot verschil is tussen de resultaten die KLM geeft en de uitkomst van ons eigen onderzoek;
  • Het lijkt dat bepaalde divisies onder druk komen te staan m.b.t. het toegestane maximale aantal reserves. Het betreft hier met name de Purser in de A330-divisie. KLM ziet hier met ons dat het maximale aantal reserveblokken mogelijk zal moeten worden overschreden;
  • KLM aangeeft dat in meerdere divisies, maar met name bij het kader, in het algemeen meer reserves zullen voorkomen dan afgesproken door opengevallen blokken ten gevolge van zwangerschap en ziekte.

KLM heeft aangegeven op basis van onze input de knelpunten nader te zullen onderzoeken en wil op basis daarvan nogmaals met ons rond de tafel zitten in de derde week van augustus. Hieruit blijkt dat de overweldigende veelheid en de kwaliteit van jullie reacties ons helpt in het te voeren overleg! Wij roepen daarom nogmaals iedereen op, leden en niet leden, de enquête op onze website in te vullen en ons daarmee van nog meer feedback te voorzien. Ga daarvoor naar de online vragenlijst over PBS en de tweeweekse reservestelling. Want niet de verhalen op de route, maar juist de droge feiten tellen mee in deze discussie!

Redactie Cabin Pressure.