Cabineoverleg 13 augustus 2009

Vandaag, 13 augustus, heeft er cabineoverleg met KLM plaatsgevonden. Ook deze maand passeerden weer een aantal belangrijke onderwerpen de revue. Namens het Dagelijks Bestuur van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren onze vliegende collega’s Wil Fortgens en Huib den Ouden aanwezig. Leen van der List, onze professionele onderhandelaar, was woordvoerder.

Nieuwe Influenza A, H1N1, ofwel: Mexicaanse griep
Op 23 juni publiceerden we hier al over en namen het initiatief KLM uit te nodigen om samen met ons een pakket van maatregelen af te spreken voor het geval deze griepvariant daadwerkelijk zou leiden tot een groot aantal ziektegevallen.

Inmiddels is er door KLM een contingency team in het leven geroepen dat onder andere toeziet op het maken van plannen om de KLM operatie veilig te stellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de scenario’s die eerder werden opgesteld bij de uitbraak van de vogelgriep en SARS in het recente verleden. Daarnaast worden de richtlijnen gevolgd die door de overheid worden aangegeven.

De griep heeft een hoog mediagehalte, maar het ziekteverloop is niet ernstiger dan bij een gewone griep. Binnenkort ontvang je een brief in je postvak hoe te handelen wanneer je denkt dat je besmet bent. Concrete maatregelen aan boord zullen zich voorlopig beperken tot het vervangen van de hot towels door Eau de Cologne zakdoekjes, anti-bacteriële gel voor de crew en extra zeep op de toiletten.

Ben je nou zwanger of ben je ziek?
Als gevolg van het vliegverbod wanneer je zwanger bent, ben je als CA tijdelijk ongeschikt voor je eigen functie. KLM heeft aangegeven met uitkeringsinstantie UWV afspraken te hebben gemaakt dat je dan kunt worden ziekgemeld en onder voorwaarden recht hebt op een ziektewetuitkering als KLM je geen passend werk kan aanbieden.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zet vraagtekens bij de houdbaarheid van deze afspraak en voorziet praktische problemen in de uitvoering. Daarover zijn vandaag vragen gesteld. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je ziek wordt tijdens je zwangerschap? Wat betekent dit voor de verplichtingen van werknemer en werkgever in het kader van de Wet Poortwachter? Wat betekent dit voor de keuzevrijheid die je nu hebt voor het in laten gaan van je zwangerschapsverlof? En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

De zwangerschapsregeling is onderdeel van de  CAO cabinepersoneel 2007-2009  bijlage 17 en kan niet eenzijdig door KLM worden aangepast. KLM zal ons binnenkort de schriftelijke afspraken met UWV toesturen. Wij hebben alle kennis in huis en zullen deze afspraken dan ook door onze juristen laten toetsen aan de wetgeving op dit gebied.

Bestuur Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel
Pensioenen, taaie kost en de ver van m’n bed show voor veel collega’s. Toch is je pensioen een wezenlijk onderdeel van je arbeidsvoorwaarden en is het belangrijk dat het opgebouwde vermogen van het fonds goed en deskundig beheerd wordt.

Onlangs ontvingen we van de Blue Sky Group een brief waarin werd aangegeven dat de termijn van het huidige bestuur afloopt en er een nieuw bestuur moet worden benoemd voor de periode 2010-2013. Tevens werd daarin m.b.t. de huidige verkiezingsregeling een alternatief verkiezingsmodel voor commentaar voorgelegd. Zonder op dit moment inhoudelijk in te gaan op dit model, neemt FNV Bondgenoten/Cabin Pressure het standpunt in dat het bestuur moet bestaan uit deskundige en betrokken personen. Zonder enig waardeoordeel uit te spreken over het huidige bestuur, kiezen wij in eerste instantie voor goed geborgde kwaliteit van het hoogste niveau. Vanuit die optiek kunnen wij ons goed voorstellen dat één of meerder bestuursleden zelf geen deelnemer zijn van het fonds, maar in het geval van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure een vakbondsbestuurder is.

Omdat er op het gebied van pensioenen op dit moment meerdere issues actueel zijn, is met KLM afgesproken om in september een aparte pensioenbijeenkomst te plannen.

Uniformen en Uniformering
Nu het nieuwe damesuniform binnenkort wordt geïntroduceerd is ook de herverstrekking in het algemeen weer onderwerp van gesprek. Die is momenteel verouderd en niet meer zoals beschreven in de CAO. KLM zal binnenkort de CAO afspraken toetsen aan de huidige praktijk en van daaruit een voorzet doen om tot een discussie te komen waar we m.b.t. dit onderwerp naartoe willen.

Daarnaast wordt er al lange tijd gesproken over de mouwdistinctieven, ofwel de strepen op de arm, waarmee het onderscheid in functies aan boord wordt aangegeven. KLM heeft vandaag het voorstel gedaan om in het kader van het onderscheid tussen de Sr. Purser en Purser, een kleur toe te voegen aan één van de strepen van de Sr. Purser. Meeliftend op de slogan “A touch of orange” in de KLM promotiecampagne voor de komende jaren, is voor de kleur oranje gekozen. Blauw en oranje is voor FNV Bondgenoten al jaren een beproefde combinatie gebleken. Wij kunnen ons dan ook vinden in het feit dat KLM ons voorbeeld volgt:-)

In het licht van de uitmonsteringdiscussie hebben wij vandaag ook een lans gebroken voor de uniformering van de AP’s. We brachten vandaag ter sprake dat er een afspraak bestaat dat in het kader van deze discussie de uitmonstering van de AP’s ook zou worden meegenomen. KLM komt hier nog op terug.

Medical assessment en arbeidsvoorwaardelijke consequenties
Sinds de invoering van deze vijf jaarlijkse wettelijk verplichte medische toets kan het voorkomen dat je met bepaalde ziektebeelden of het gebruik van specifieke medicijnen (tijdelijk) niet in staat wordt geacht om je beroep als CA veilig uit te voeren. Weliswaar eventueel tijdelijk, want het gaat om een vijfjaarlijkse keuring, maar het is een verontrustende constatering!

Er ontstaan in dit licht veel prikkelende vragen. We hebben KLM aangegeven ons duidelijk te maken hoe men omgaat met het advies van de zgn. “AMI-arts”. Het is namelijk niet verplicht dit advies op te volgen. Daarnaast willen we weten hoe men in de praktijk omgaat met collega’s die op dit moment op grond van de toets worden afgekeurd, maar op een later moment door bijvoorbeeld verbeterde medicatie wel volledig geschikt zijn om te vliegen volgens het protocol. Krijgen zij hun oude vliegende functie terug, behouden zij daarbij hun senioriteit? Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Slippen in Teheran
Vorige week hebben wij bij KLM aandacht gevraagd voor de manier waarop KLM op dit moment de vluchten op Teheran uitvoert. Het vliegen met verzwaarde bemanning zonder te slippen en met aanpassing van de omloop werd destijds gemotiveerd als (tijdelijke) noodmaatregel. Die maatregel duurt nu echter al twee maanden en het is wat ons betreft dan ook tijd om tot een structurele oplossing te komen. We stelden KLM voor om te gaan slippen op een ander station in de regio tot het moment dat de situatie ter plaatse weer in orde was.

Vandaag gaf KLM aan dat de situatie in Teheran veilig is bevonden en men de crews weer ter plaatse zal laten slippen. Om geen onnodige indelingsverstoringen te veroorzaken, zijn de reguliere schema’s weer van kracht met ingang van 31 augustus.

Update PBS
KLM gaf ons vandaag tenslotte een update m.b.t. het proefdraaien met PBS. Naast de eerdere positieve geluiden van de kant van KLM de laatste tijd werd ons vandaag gemeld dat de eerste resultaten van de enquête binnendruppelen. De respons is op dit moment echter nog te laag om er conclusies aan te kunnen verbinden. Dat zijn verontrustende geluiden wanneer we ons realiseren dat PBS volgens de planning van het bedrijf op 9 september live zou moeten gaan.
Veel collega’s geven in de KLM enquête kritiek op de duur van het proefdraaien. Die korte periode hebben ook wij vanaf het eerste begin ter discussie gesteld.

We willen hier nogmaals benadrukken dat één van de acceptatiecriteria voor het implementeren van PBS de tevredenheid van het korps is. Schrijf je ervaringen dus op, niet alleen via onze website en enquête, maar juist en vooral ook naar KLM! Vul de vragenlijst in en geef aan wat je van PBS vindt. Want nogmaals, hoe groter de respons, hoe duidelijker de mening van het korps. Alle ervaringen zijn belangrijk en tellen mee in deze discussie, het gaat tenslotte om jouw vliegende leven!

Redactie Cabin Pressure