Cabineoverleg 10 september 2009

Vandaag, 10 september, heeft het maandelijkse cabineoverleg met KLM plaatsgevonden. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren John Visser en Huib den Ouden aanwezig als vliegende collega’s en vakbondskaderleden. Leen van der List, onze bestuurder, was zoals gewoonlijk woordvoerder. In dit verslag een aantal belangrijke agendapunten.

PBS
Vandaag is er een procesvoorstel besproken voor een follow-up m.b.t. de afspraken uit het PBS onderhandelingsresultaat. Op dit moment is hierover bij FNV Bondgenoten/Cabin Pressure een ledenraadpleging gaande. Het is uiteindelijk aan onze leden om te beoordelen of die afspraken voor hen voldoende zijn om daadwerkelijk met KLM tot een akkoord te komen. Al onze leden worden dan ook van harte uitgenodigd om voor 21 september 2009 hun oordeel te geven via het stemformulier dat zij hebben ontvangen.

Het AP-dossier
Het is duidelijk hoe FNV Bondgenoten/Cabin Pressure aankijkt tegen het loopbaanakkoord dat in de zomer van 2004 is afgesproken tussen VNC en KLM. Al jaren worden we als cabinepersoneel geconfronteerd met de gevolgen. Sommige groepen collega’s, met name AP’s, voelen zich extra gedupeerd. AP’s die niet wilden of konden doorstromen worden nog regelmatig door KLM als een kleine probleemgroep beschouwd.

In overleg met de vakbonden is KLM overeengekomen om een uitvraag te doen onder de huidige AP’s of zij alsnog in aanmerking willen komen voor de functie van Purser. Tevens is afgesproken om voor deze AP’s individueel maatwerkondersteuning te bieden in de persoonlijke ontwikkeling en in het voorbereidingstraject voor deelname aan selectie. De criteria daarvoor blijven ongewijzigd. Het FIFO-principe vanuit de Purserselectiebuffer wordt als wij daarmee instemmen echter eenmalig losgelaten, waardoor deze AP’s de CA’s die al in deze buffer zitten zullen “inhalen”. Deze groep AP’s komt wel onderaan de volgordelijst van Pursers te staan. Veel animo is er vanuit de AP’s niet voor deze mogelijkheid. Naar verwachting maximaal 20 collega’s geven aan alsnog een promotie te overwegen. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure ondersteunt het voorstel, omdat het een éénmalige uitzondering betreft voor een kleine groep collega’s in een uitzonderlijke positie.

M.b.t. de uitmonstering van de AP’s  hebben wij altijd gepleit voor gelijkstelling aan de Purserfunctie, dus vier strepen. Onze argumenten zijn klip en klaar: de functie-inhoud op ICA is gelijk aan die van Purser en ook de passagiers en CA’s ervaren in die tewerkstelling geen onderscheid. KLM heeft vandaag echter aangegeven niet gevoelig te zijn voor onze argumenten en heeft besloten dat de AP drie strepen houdt.

Keuze in opnemen van reisverlof
Wij zijn van oordeel dat naarmate de regelmogelijkheden toenemen, mensen met meer plezier hun werk doen. Dat geldt zowel voor het werk op zich, alsook voor de verdeling van werk en vrije tijd. Wij kennen als cabinepersoneel weinig echt vrij in te zetten dagen. Schema’s liggen immers vast en de CAO bepaalt dat het daaruit voortkomende reisverlof direct aansluitend aan de reis moet worden genoten. Dat heeft er toe geleid dat wij bij de onderhandelingen m.b.t. de CAO 2009-2010 een voorstel hebben gedaan, dat heeft geleid tot het volgende voorstel in onze voorstellenbrief:

“Wij stellen voor om de CA op basis van volledige vrijwilligheid in de gelegenheid te stellen om maximaal drie dagen van het ICA-reisverlof op een teller te zetten en deze dagen naar keuze van de CA in te zetten op een moment dat de CA dat nodig acht. Hiermee is de voorwaarde verbonden dat er minimaal drie dagen van het oorspronkelijke reisverlof resteren na het afzonderen van deze dagen. Het inzetten van de afgezonderde dagen dient te geschieden binnen zes maanden nadat ze zijn verworven. Is dat niet gebeurd dan verwerft KLM het recht de dagen in te zetten.”

Vandaag is dit voorstel met KLM besproken en in een volgend cabineoverleg zullen hiervoor kaders worden gesteld en procesafspraken worden gemaakt.

Opname van restant opgesloten verlofdagen (JVU)
Iedere collega is in het bezit van “uitgesteld verlof”-vakantiedagen (JVU). In het kader van maatregelen om de boventalligheid ten gevolge van de economische crisis het hoofd te bieden, is men deze zomer in de gelegenheid geweest 8 van deze 13 verlofdagen op te nemen. In het boekjaar 2010/2011 zouden de resterende 5 dagen worden uitgekeerd. De afspraak was dat indeling geschiedt op basis van dezelfde regels als voor de normale verlofuitvraag, dus zeggenschap met betrekking tot de periode van opname.

KLM verwacht op basis van de huidige planning dat er in de zomer 2010 niet voldoende ruimte zal zijn om deze afspraak voor kaderfuncties na te komen. Daarnaast is er in de winter 2009/2010 wel ruimte in de productie. Daarom stelt men voor om het kader deze JVU dagen in de winter 2009/2010 aansluitend aan het winterverlof uit te keren, of pas in het boekjaar 2011/2012. KLM zal ons op korte termijn inzicht geven in de verhouding productie/beschikbare collega’s. Wij vinden het vooralsnog belangrijk dat wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke afspraken.

Compensatie voor webbased trainingen
Al in het voorjaar van 2008 heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure de wens voor compensatie van web-based trainingen ter tafel gebracht in het cabineoverleg met KLM. Het gaat ons hierbij om een vergoeding in tijd voor een activiteit die je ten gunste van KLM in eigen tijd verricht.

Omdat het issue “e-learning” op dat moment ook bij de Ondernemingsraad op de agenda stond, is toen gezamenlijk besloten om eerst de afronding van die bedrijfsbrede discussie af te wachten alvorens er in het cabineoverleg over verder te praten. In de OR is de discussie hierover met het bedrijf inmiddels afgerond met als resultaat een e-learning document waarin spelregels en compensatie zijn afgesproken. Tijd dus om de discussie vandaag in het cabineoverleg weer op te pakken met een concrete vertaling van dit document voor cabinecollega’s.

KLM gaf aan een onderscheid te maken tussen verplichte trainingen waar een compensatie in CS-dagen tegenover staat en niet-verplichte trainingen die in eigen tijd moeten plaatsvinden.

Wij hebben  KLM gewezen op het feit dat we grote risico’s zien bij het plannen van de trainingen (op Schiphol) voorafgaand aan een ICA-reis. Omdat KLM tot 2 cijfers achter de komma wil compenseren hebben we aangegeven dat we daar graag een minimum van 0,25 CS dag willen zien per training. Daarnaast zijn we sterk voor een maximum aan de voorbereidingstijd per cursus. KLM komt hier in een volgend overleg op terug. Het feit dat webbased trainingen gecompenseerd gaan worden staat vast en dat succes mogen wij op ons conto schrijven.

Reccurent Engels voor kader
Om invulling te geven aan de CAO-afspraak uit 2007 is KLM van plan om vanaf april 2010 te starten met een driejaarlijkse ééndaagse skill “Engels voor Leidinggevenden”. Doel van de skill is kaderleden te ondersteunen in het gebruik van mondeling Engels en evt. aandachtspunten te benoemen. De inhoud zal bestaan uit arbeidsgerelateerde zaken. De skill wordt in KLM-tijd gevolgd en wordt gecompenseerd. Wanneer niet aan de gestelde eisen wordt voldaan, heeft dit geen arbeidsvoorwaardelijke consequenties, maar zal in een zgn. “maatwerktraject” het gewenste niveau moeten worden bereikt. Wij hebben aangegeven het plan te bekijken en er zo spoedig mogelijk op terug te komen.

Zwangerschapsregeling en UWV
De zwangerschapsregeling is onderdeel van de CAO cabinepersoneel 2007-2009 (bijlage 17) en kan niet eenzijdig door KLM worden aangepast. KLM heeft ons schriftelijke afspraken toegestuurd die zij met het UWV heeft gemaakt. Om die goed te kunnen bestuderen heeft KLM het oorspronkelijke idee van tafel gehaald en wordt vooralsnog de bestaande regeling toegepast. Wij hebben gelukkig alle kennis in huis en zullen deze afspraken dan ook door onze juristen laten toetsen aan de wetgeving op dit gebied.

Beroepsprocedure Medical Assessment
Door gewijzigde Europese wetgeving kunnen collega’s geconfronteerd worden met het gegeven dat zij van de ene op de andere dag niet meer mogen vliegen als gevolg van een ziekte of medicijngebruik. Daar kunnen forse arbeidsvoorwaardelijke consequenties aan vastzitten en daarover hebben wij KLM een aantal vragen gesteld in het overleg van vandaag. Hierop gaat KLM studeren en daar praten we een volgende keer over door. Daarnaast heeft KLM laten weten dat zij collega’s die hiermee geconfronteerd worden altijd zal adviseren om beroep aan te tekenen. De door KLM voorgestelde beroepsprocedure en de mogelijke gevolgen zijn we aan het bestuderen. In het overleg van oktober zullen we onze bevindingen met KLM delen en proberen om tot afspraken te komen die betrokken collega’s optimaal steunen bij het tegengaan van nadelige gevolgen van deze wetswijziging.

Last but not least: Verontrustende signalen over Sundries
We hebben KLM vandaag vragen gesteld over de afspraken die er tussen KLM en VNC zijn gemaakt om de Purser boven de sterkte (deels) structureel te betalen, iets waar wij tijdens de CAO- onderhandelingen dit voorjaar principieel afstand van namen, maar noodgedwongen gedogen.

Nu de afspraken worden uitgevoerd worden we benaderd door leden die ons laten weten, dat er in de netto sfeer behoorlijke verschillen in ons nadeel lijken te ontstaan. Het gaat dan om enkele tientallen Euro’s per maand. KLM heeft aangegeven dit te zullen onderzoeken. Duidelijk is gemaakt dat wij KLM en VNC zullen houden aan de afspraak dat niemand in het korps er door deze regeling netto op achteruit gaat!

Redactie Cabin Pressure

Sluit je ook aan bij FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, onderdeel van de grootste vakbond van Nederland. Laat je vertegenwoordigen door een cabinebond die trouw blijft aan haar principes en uitgangspunten, die niet draait, maar DUIDELIJK en EERLIJK is. Vul nu het online aanmeldingsformulier in!