Uitslag ledenraadpleging PBS met serieuze kanttekeningen

Onlangs hebben onze leden zich kunnen uitspreken over het Protocol implementatie PBS, het resultaat van moeizame onderhandelingen met KLM nadat bleek dat niet aan alle vooraf overeengekomen acceptatiecriteria van het proefdraaien werd voldaan. Een meerderheid van de leden heeft ingestemd met het voorliggende protocol. 

Bij dergelijke ingrijpende afspraken, waarbij de meningen en de belangen bovendien sterk uiteenlopen, geven wij onze leden het laatste woord. Hoewel nu blijkt dat een meerderheid zich kan vinden in het protocol, kunnen we niet voorbijgaan aan de vele en vaak heftige reacties van onze leden, zowel voor- als tegenstemmers. Daarom plaatsen we in brief aan KLM over de referendumuitslag enkele serieuze kanttekeningen: 

  • Naast de verzwaarde Europa-BIP’s en het RS-blok, neemt de toch al hoge werkdruk op Europa nu onacceptabele proporties aan door de komst van veelvuldig ingedeelde ‘jumpers’.
  • De tweeweekse reserve is en blijft voor een aanzienlijke groep deeltijders zeer bezwaarlijk, dan wel onmogelijk in verband met de thuissituatie of andere persoonlijke omstandigheden.
  • Het aantal reserveblokken roept veel weerstand op, alsook het vooraf kloppend maken van reserveblokken door middel van negatieve IR-dagen, waardoor geen sprake meer is van een als gedeeld ervaren last.
  • De gevolgen van een ziekmelding, waarbij het totale rooster verdwijnt, zijn een wezenlijk issue. In verband daarmee speelt ook het feit dat er tijdens ziekte geen biedingen kunnen worden gedaan.  

Resumerend stellen we dat de zekerheid van een harde 28-daagse indeling op deze manier in veel gevallen een wassen neus lijkt te zijn en tot grote teleurstellingen kan leiden. Om zowel de medewerkerstevredenheid met PBS en het daarmee samenhangende vertrouwen in KLM te verbeteren, stelt FNV Bondgenoten/CabinPressure dat het bedrijf naar het cabinepersoneel de verplichting heeft om al haar in het verleden gedane beloftes inzake PBS waar te maken. Wij verwachten een kritische beschouwing van de effecten van PBS van alle betrokken partijen in de volgende maand te formeren werkgroep. 

Redactie CabinPressure