Cabineoverleg 8 oktober 2009

Op 8 oktober heeft er weer cabineoverleg met KLM plaatsgevonden. Ook deze maand passeerde een aantal belangrijke onderwerpen de revue, waaronder PBS. Over de verlaging van de sundries hebben we separaat een artikel gepubliceerd.  Namens het Dagelijks Bestuur van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren onze vliegende collega’s Annetje Koreman, John Visser en Huib den Ouden aanwezig. Leen van der List, onze professionele onderhandelaar, was woordvoerder.

PBS
Op 23 september hebben wij KLM een brief gestuurd met enkele zeer serieuze kanttekeningen m.b.t. de afspraken die er gemaakt zijn in het Protocol implementatie PBS op 31 augustus. Die brief is tijdens het overleg in aanwezigheid van de VNC doorgenomen. KLM realiseert zich terdege dat de uitvoering zoals die nu verloopt geen schoonheidsprijs verdient en men hard aan de slag moet om de verbeteringen aan te brengen die met ons zijn afgesproken. Het gaat daarbij onder andere om:

 • Het tegen elkaar in kunnen vliegen;
 • De mogelijkheid van verschillende starttijden van RT blokken;
 • De zeggenschap over CS dagen en de werking van de verschillende tellers;
 • Een gegarandeerde minimum periode tussen niet aangevraagde RT blokken.

Verder is in de afspraken opgenomen dat KLM zich onder meer verplicht om:

 • Een ruilbulletin RT blokken te introduceren;
 • Een onderzoek te doen tot het verlagen van het maximum aantal RT blokken;
 • Een digitaal schemaboekje beschikbaar te stellen;
 • Een NIZ tabel te publiceren voor het omrekenen van omlopen voor deeltijders.

We merken in de praktijk dat mensen met vragen vaak van het kastje naar de muur gestuurd worden. KLM is samen met ons tot de conclusie gekomen dat één aanspreekpunt voor alle PBS vragen noodzakelijk is. Vanaf half november betekent dat één telefoonnummer, één emailadres en één inlooppunt op het bemanningencentrum, bemand door goed getrainde PBS professionals met mandaat om in de indeling in te grijpen als dat echt vereist is. KLM heeft verder aangegeven m.b.t. PBS MyKLM gebruiksvriendelijker in te richten.

Menselijke maat
De grote stroom reacties via mail en op ons Forum voedt ons om zaken in de op te richten werkgroep bespreekbaar te maken. In die werkgroep zullen ook nieuwe harde evaluatieafspraken worden gemaakt. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zullen John Visser, Annetje Koreman en Zakaria Boufangacha zich beschikbaar stellen. KLM heeft voorgesteld om eenmaal per maand bij elkaar te komen. Gezien de ernst van de problemen voor het korps op dit moment hebben wij in eerste instantie tweewekelijkse sessies voorgesteld. Zo snel en voortvarend mogelijk aan de slag want PBS op deze manier verliest snel draagvlak.

Blijf ons per email deelgenoot maken van je PBS ervaringen. KLM beschouwt het systeem als sociale innovatie. De menselijke maat is in onze ogen echter ver te zoeken en het nieuwe indelingssysteem zoekt de grenzen op. Wij zullen ons er in de werkgroep sterk voor maken dat er op zeer korte termijn daadwerkelijke verbeteringen aangebracht worden.

Planning korpssterkte
Mensen nemen ontslag, gaan met pensioen of willen werken in een lager percentage. Hoewel de productie fors is teruggelopen zijn dat stuk voor stuk zaken die ervoor zorgen dat er een moment komt dat KLM nieuwe CA’s nodig heeft. We hebben bij KLM de vraag neergelegd wat dan de volgorde van instroom zal zijn. KLM heeft de intentie om voor éénbanders onderstaande volgorde te hanteren.

 • Collega’s die hebben geopteerd voor meerwerk maar bij wie dat nog niet is gehonoreerd;
 • Cabinecollega’s van KLC die doorstromen naar KLM;
 • Mensen die een sollicitatie bij KLM positief hebben afgerond en op een wachtlijst staan.

Indien er behoefte is aan tweebanders, Pursers of Senior Pursers is de voorgestelde volgorde

 • Collega’s die hebben geopteerd voor meerwerk maar bij wie dat nog niet is gehonoreerd;
 • Doorstroom vanuit onderliggende functie

Medical Assessment
Sinds de invoering van deze vijf jaarlijkse wettelijk verplichte medische toets kan het voorkomen dat je met bepaalde ziektebeelden of het gebruik van specifieke medicijnen (tijdelijk) niet in staat wordt geacht om je beroep als CA veilig uit te voeren. Een verontrustende constatering!

We hebben KLM gevraagd hoe men in de praktijk omgaat met collega’s die op dit moment op grond van de toets worden afgekeurd, maar op een later moment door bijvoorbeeld verbeterde medicatie wel volledig geschikt zijn om te vliegen. Krijgen zij hun oude vliegende functie terug, behouden zij daarbij hun senioriteit? Stuk voor stuk vragen die een antwoord vereisen.

We hebben in het cabineoverleg aangegeven het van belang te vinden dat betrokkenen in ieder geval inzicht krijgen in het medisch protocol, zodat zij weten op basis van welke argumenten ze voor hun functie worden afgewezen. Mocht KLM kiezen voor reïntegratietrajecten volgens de Wet Poortwachter, dan hebben wij aangegeven dat er naast medische rapportages ook rapportages door een arbeidskundige vereist zijn. Daarnaast moeten de processen schriftelijk worden vastgelegd en kunnen betrokkenen hun case altijd ter toetsing aan de rechter voorleggen.

Redactie Cabin Pressure.