Skip to main content

Verslag cabineoverleg 25 november 2010

26 november 2010

Op 25 november 2010 zijn KLM en de cabinebonden weer bijeen geweest voor het maandelijkse cabineoverleg. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren onze bestuurders Zakaria Boufangacha en Leen van der List aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman. Namens de redactie van onze website schoof Huib den Ouden aan. Zoals gebruikelijk hieronder de hoofdpunten uit het overleg.

Geen horizontale instroom Martinair cabinepersoneel
De overname van Martinair cabinepersoneel is op de route momenteel het gesprek van de dag en haalt sinds vandaag ook de krantenkoppen. Wat je ook van uitspraken van sommige vakbondsbestuurders in de media mag vinden, duidelijk is dat hier het laatste woord nog niet over is gezegd. Onze stellingname is dat er gezien de feitelijke omstandigheden geen sprake kan zijn van horizontale instroom. Dat is vandaag door ons helder verwoord in een brief aan KLM waarvan wij melding maken op onze website.

Bloemlezing aangeboden
Ter illustratie van de spanningen die hierover leven in het korps, hebben wij KLM vandaag een geanonimiseerde bloemlezing aangeboden van de enorme stroom reacties die we de afgelopen dagen via mails van onze leden (en niet leden) hebben ontvangen. KLM gaf aan ons zeer binnenkort, waarschijnlijk begin volgende week, uit te nodigen voor vervolgoverleg over dit hot issue.

Terugkeer naar Plan&Go
Groot was onze verbazing toen KLM ons in het vorige cabineoverleg meedeelde de tweeweekse reservestelling te willen handhaven bij de terugkeer naar Plan&Go. Veel van onze leden hebben juist tegen PBS gestemd o.a. vanwege deze vorm van RT die naar onze mening een onderdeel is van PBS en dus geen deel uitmaakt van de Plan&Go functionaliteit (versie 2009). Wij willen eerst terug naar de basis om rust te creëren. Vervolgens kunnen er verbeteringen worden aangebracht die als zodanig door het korps worden ervaren. Vandaag heeft KLM aangegeven akkoord te gaan met een terugkeer naar Plan&Go inclusief de vijfdaagse RT. Echter, daar blijken onverwacht opeens een aantal haken en ogen aan te zitten, waarvan KLM zegt die niet te hebben kunnen voorzien.

Volgens KLM nog minstens ruim een jaar PBS
In het cabineoverleg van 30 september hebben we met KLM gesproken over de termijn waarop zal worden teruggekeerd naar Plan&Go. KLM gaf toen aan dat wegens de bouw van Plan&Go op een nieuwe IT infrastructuur die terugkeer minimaal zes maanden zou gaan duren. Wij hebben op dat moment meteen onze bezwaren uitgesproken tegen deze in onze ogen te lange termijn en aangedrongen op snelheid. KLM gaf daarop aan dat terugkeer naar Plan&Go in ieder geval niet voor de kerstperiode zou plaatsvinden. Wij hadden op dat moment beter kunnen vragen op welke kerstperiode KLM doelde......Vandaag bleek namelijk dat de Plan&Go functionaliteit 2009, door de (her)implementatie van de vijfdaagse RT, op zijn vroegst pas zal terugkeren in de eerste helft van 2012. Dat is dus ruim anderhalf jaar nadat PBS is weggestemd en zelfs bij die termijn werd er in het overleg door KLM nog een slag om de arm gehouden! KLM gaf aan dat een terugkeer ook sneller kan. Het is mogelijk om in de zomer van 2011 een versie operationeel te hebben waar de tweeweekse reserve nog inzit. Dat rijmt echter niet met ons uitgangspunt dat we terugwillen naar de basisfunctionaliteit en betwijfelen of het korps op een dergelijke variant zit te wachten.

Fait accompli
Wij werden hierdoor vandaag volledig onverwacht voor een voldongen feit gesteld. We hebben aangegeven het onbegrijpelijk te vinden dat KLM deze termijn niet eerder met ons heeft gedeeld. Daar was alle gelegenheid voor, zeker ook gezien het feit dat wij in het overleg van 30 september herhaaldelijk hebben aangegeven uit te gaan van een implementatietermijn van zes maanden. Deze termijn werd toen niet door KLM uitdrukkelijk tegengesproken. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft KLM vandaag als voorlopige reactie gemeld op dit moment even uitgepraat te zijn door dit schijnbare verschil van gevoel voor de werkelijkheid. Deze ontwikkelingen zijn namelijk wat ons betreft niet meer aan jullie, aan het korps, uit te leggen.

Laat je mening horen
Heb jij een mening over de laatste ontwikkelingen in deze PBS-soap? Laat het de bedrijfsleiding dan weten via de inmiddels alom bekende emailadressen en kopieer ons in!

Vierde type
Eerder al meldden we dat ruim drie jaar geleden, in de CAO 2007-2009, op initiatief van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure werd afgesproken dat op vrijwillige basis een vierde type kon worden gekozen. Dit alles in het kader van het verlagen van de werkdruk op Europa, omdat je door het vliegen van vier types meer flexibiliteit kreeg bij het aanvragen van reizen en zodoende dus ook meer invloed op je indeling. Omdat de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW) bij deze afspraak nauw betrokken is, werd de regeling in eerste instantie geïntroduceerd als pilot.

“never compromise on safety”
KLM heeft onlangs een zogenaamd “Risk Assessment” uitgevoerd met betrekking tot het vliegen van vier types. De conclusies daarvan waren overwegend negatief met name waar het ging om het slagingspercentage van betrokkenen bij de flight safety recurrent. Daarnaast werden eventueel te verwachten problemen door toekomstige wijzigingen in Europese regelgeving aangevoerd.

“Never compromise on safety”, dat is ons duidelijk en kan nooit onderwerp van discussie zijn. Maar daar waar IVW heeft aangegeven naar aanleiding van de conclusies van KLM de pilot onder voorwaarden te willen voortzetten, heeft KLM helaas éénzijdig besloten om daarmee te willen stoppen.

Compensatie
Daarmee eindigt wellicht niet alleen een door zo’n duizend betrokken collega’s met vier types zeer gewaardeerde pilot, maar wordt er ook éénzijdig een streep getrokken door een door KLM en cabinebonden ondertekende CAO-afspraak uit 2007 ter verlaging van de werkdruk. Dat is wel erg kort door de bocht en zo eenvoudig werkt het niet in CAO-land volgens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure! We hebben KLM dan ook uitdrukkelijk uitgenodigd voor spoedig overleg om de gevolgen van deze éénzijdige beëindiging van een geldende en werkdrukverlagende CAO-afspraak op zijn minst te compenseren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Redactie Cabin Pressure