Skip to main content

Cabineoverleg van donderdag 26 juni 2014

27 juni 2014

Eind januari 2014 waren KLM en Bonden voor de laatste keer bijeen voor regulier cabineoverleg. Dit i.v.m. de langdurige discussie over het loongebouw voor nieuw aan te nemen personeel. Op donderdag 26 juni 2014 is dit overleg na bijna een half jaar hervat in Amstelveen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman en Ruud van Alphen. Huib den Ouden schoof aan namens de redactie. Hieronder de hoofdpunten.

Planning

KLM heeft ons aangegeven de personele planning deze zomer met vertrouwen tegemoet te zien. Dit ondanks de meer dan geplande zwangerschappen, aanvragen voor ouderschapsverlof en een ziekteverzuim dat 1% hoger ligt dan verwacht. Om de druk die daardoor ontstaat weg te nemen, staat de uitvraag voor tijdelijk meerwerk open en wordt medewerkers gevraagd het opnemen van ouderschapsverlof uit te stellen tot na de zomer. Aanvragen daarvoor worden echter nooit afgewezen is ons verzekerd. Desgevraagd stelde KLM verder dat er nooit vluchten vertrekken met minder CA’s dan afgespoken en dat de CAO in dit kader altijd wordt gerespecteerd. De planning voor de winter 2014/2015, ook qua doorstroming, is helaas nog niet bekend. KLM meldde ons verder dat alle Pursers in 2015 de B777 als vast type krijgen.

Uitfasering MD11

De MD11 maakt eind oktober 2014 zijn laatste commerciele passagiersvlucht voor KLM. De tweebanders, Pursers en Sr. Pursers die deze machine uitvliegen zullen daarna allen worden omgeschoold naar de A330. Uitzondering daarop vormt divisie 55, de zgn. “boven de sterkte” divisie. Dit betreft een groep Pursers die na de invoering van het loopbaanbeleid in 2004 niet in de sterkte staat op ICA. Zij gaan vanaf november 2014 in principe 2 types vliegen (B777 en B737). Op vrijwillige basis kunnen zij opteren voor een derde type (B747 of A330). Alle AP’s krijgen de B777 als derde type. Dit onder het voorbehoud dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de B777 en B787 voor cabinepersoneel als één vliegtuigtype zal kwailificeren. Tenslotte verzekerde KLM ons dat in dit omscholingsproces het ancieniteitsprincipe per inidvidu zal worden gerespecteerd.

24 dagen zomer JV bij collega’s van 50+

In bijlage 3, artikel 4.a. van de CAO staat het volgende beschreven: “Aan werknemers van 50 jaar en ouder zal de KLM desverlangd een zomerverlof toekennen van ten minste 24 kalenderdagen aaneengesloten vrij van dienst”. Een interessant artikel dat bij velen van ons niet bekend is. Om  oudere collega’s in de praktijk deze keuzemogelijkheid aan te bieden zal KLM met ingang van de verlofuitvraag voor zomer 2015 (in november 2014) deze informatie toevoegen op het keuzeformulier.

Korte Opdracht in RT

Na het PBS debacle heeft FNV Cabine zich altijd ingezet om voor eens en voor altijd helderheid te krijgen over de huidige indelingsregels. Partijen zijn bijna zover dat de CAO-teksten hier definitief op kunnen worden aangepast en met het korps kunnen worden gecommuniceerd. Er staat echter nog een thema open waarover nog geen overeenstemming bestaat: de Korte Opdracht (KO) zoals die nu wordt gebruikt in een blokreserve.

In het huidige verzoekensysteem kan naar de mening van KLM een korte opdracht worden ingedeeld in een blokreserve. Echter, volgens onze interpretatie kan een Korte Opdracht slechts worden ingezet als daardoor een verzoek van de CA kan worden gehonoreerd. Zo staat het helder beschreven in de CAO. Een duidelijk verschil van mening dus, waarover de discussie zal worden voortgezet.

Procedure doorvliegen na normpensioenleeftijd van 60 jaar

De normpensioenleeftijd van 60 jaar voor cabinepersoneel is een fictief gegeven. Collega’s kunnen besluiten met pensioen te gaan vanaf de 50e verjaardag t/m het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Om verschillende redenen vliegen collega’s steeds vaker door na hun 60e verjaardag. Soms bereiken ons geluiden dat zij geen positieve ervaringen hebben m.b.t. de gang van zaken rond hun verzoek hiervoor. Ten onrechte wordt het verzoek om door te vliegen soms gebruikt c.q. misbruikt om tevens het functioneren van de betrokken collega’s ter discussie te stellen. Wat FNV Cabine betreft is dit onaanvaardbaar en niet de wijze waarop er zou moeten worden gehandeld in zo’n situatie. Staat het functioneren ter discussie of is er behoefte om het erover te hebben, dan bestaan daarvoor andere wegen.

In de CAO is vastgesteld dat de verplichting van KLM om het dienstverband voort te zetten niet geld bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld slecht functioneren. Dit is echter in strijd is met de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd en bekrachtigd door jurisprudentie. FNV Cabine vindt dan ook dat dit artikel, conform wetgeving, uit de CAO geschrapt moet worden.

Vreem genoeg betwist KLM vooralsnog onze zienswijze en heeft aangegeven hier op terug te komen.

Recurrent FS na JV

In het verleden heeft FNV Cabine in het cabineoverleg met KLM afgesproken dat een recurrent FS bij voorkeur niet direct na een JV periode in je indeling mag worden gezet. Op regelmatige basis gebeurt dat echter wel. Op vragen van FNV Cabine om deze afspraak structureel te maken meldde KLM dat daar een prijskaartje aan hangt. Besloten is daarom om dit onderwerp mee te nemen naar de CAO onderhandelingen voor 2015.

XFA regeling op buslijn Antwerpen

Vanwege problemen in het verleden met de hoge snelheidslijn op het traject Amsterdam-Antwerpen en vice versa, heeft KLM besloten om tweemaal per dag bussen in te zetten op dit traject, opererend onder een KL vluchtnummer. Door FNV Cabine is in een eerder overleg de vraag gesteld of voor cabinepersoneel dat in of nabij Antwerpen woont op deze trajecten van de zgn. “XFA regeling” gebruik kan worden gemaakt. KLM heeft ons nu gemeld dat dit is toegestaan. Een leuke opsteker voor onze Belgische collega’s om op en neer naar Schiphol te reizen! Het bedrijf zal deze faciliteit, inclusief de voorwaarden, binnenkort communiceren.

Voorwaarden bij tijdelijk meer- en minderwerk.

Collega’s die opteren voor tijdelijk meer- of minderwerk moeten bij hun aanvraag de voorwaarden die daarbij gelden accepteren. Het gaat hier bijvoorbeeld over voorwaarden m.b.t. ziekmeldingen en zwangerschappen waarbij het oorspronkelijke tewerkstellingspercentage weer van kracht wordt. Dat kan heel vervelend uitpakken wanneer je, op basis van wat je tijdelijk dacht te gaan verdienen, financiele verplichtingen bent aangegaan. Deze voorwaarden worden momenteel éénzijdig door KLM vastgesteld. FNV Cabine heeft KLM aangegeven dit niet juist te vinden. Op ons verzoek is KLM bereid gevonden de voorwaarden in gezamenlijk overleg vast te stellen.

Pensioenen

Last but not least is het onderwerp pensioenen uitvoerig aan de orde geweest. Het vormgeven van een toekomstbestendige pensioenregeling kent echter heel wat haken en ogen. In een apart artikel en nieuwsbrief zullen we hier later uitvoerig op terugkomen.

Redactie FNV Cabine.