Skip to main content

Nog steeds onduidelijkheid in loongebouwdiscussie

27 juni 2014

Op vrijdag 27 juni 2014 zijn KLM en de cabinebonden bijeen geweest om de discussie m.b.t. het loongebouw voor nieuw aan te nemen personeel voort te zetten. Namens FNV Cabine was hierbij de onderhandelingsdelegatie aanwezig bestaande uit Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden. Dit onder aanvoering van bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha.

Totaalpakket

Na een korte terugblik van KLM op dit langdurige proces, gaf het bedrijf aan namens de Directie een akkoord te kunnen sluiten over het totaalpakket waarover op 27 maart jl. met alle partijen overeenstemming was bereikt wat betreft hoogte en termijn van de besparing. Over de inhoud van dat pakket hebben we in eerdere publicaties uitvoerig stilgestaan. Het komt erop neer dat KLM meer gebruik zal maken van de ruimte binnen de kaders van de CAO om productiviteitsslagen te kunnen maken en dat de aanpassingen van het loongebouw voor nieuw personeel over een langer termijn zullen worden verdeeld. KLM benadrukte nogmaals dat het totaalpakket van 27 maart jl. het maximaal haalbare is en er dus verder geen enkele ruimte is om verder te bewegen.

Een man een man, een woord een woord

FNV Cabine is gedurende dit gehele traject een betrouwbare onderhandelingspartner geweest. Een man een man, een woord een woord en terug onderhandelen hoort daar niet bij. Inleveren voelt nooit goed, maar wij vinden dat de hoogte van de besparingen in verhouding staat tot de noodzaak voor het bedrijf om te bezuinigen. De aanpassingen op het loongebouw zullen pas op de langere termijn substantieel geld gaan opleveren voor KLM, zonder dat de beloningssystematiek van de CA’s op de schop gaat. Alles overziend een zeer verdedigbaar resultaat, waarbij we KLM tot het uiterste hebben gedwongen om met minder genoegen te nemen dan zij in eerste instantie voor ogen had.

KLC-dreiging weer in beeld

FNV Cabine en UNC gaven in het overleg dan ook aan zich te blijven houden aan hun toezeggingen van 27 maart jl. en op basis daarvan een akkoord te kunnen sluiten met KLM. VNC blijft echter van mening dat die toezegging door haar nooit is gedaan en wenste dat KLM verder zou bewegen. Omdat we KLM al tot het uiterste hebben gedwongen, is er echter niet meer ruimte om te bewegen. Met dit gegeven zal VNC weer in overleg moeten gaan met haar achterban. Dat betekent concreet dat er helaas nog steeds geen akkoord kan worden  bereikt en dat de dreiging van de KLC-variant weer levensgroot in beeld komt. Immers, als partijen er niet uitkomen, dan kan KLM eenzijdig overgaan tot het door KLC laten uitvoeren van de B737 cabineproductie met alle arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van dien.

Vervolgproces

We betreuren het dat er nog steeds geen uitsluitsel kan worden gegeven in dit langdurende dossier. FNV Cabine had graag gezien dat alle partijen tot een afronding zouden zijn gekomen en daarmee de onzekerheid naar het korps hadden kunnen wegnemen. We vertrouwen er echter op dat we op korte termijn, met alle cabinebonden, dit CAO-traject alsnog tot een goed einde weten te brengen. Zodra er sprake is van meer duidelijkheid, zullen wij daarover communiceren.

IPB

FNV Cabine heeft kennis genomen van een publicatie van VNC m.b.t. mogelijke wijzigingen in de IPB regeling. Hoewel er geen verband is tussen IPB en de CAO-onderhandelingen, willen we daar toch kort op reageren i.v.m. vragen die daarover bij ons binnenkomen. De IPB faciliteit is een regeling die eenzijdig door KLM wordt bepaald. Daar hebben de vakbonden geen stem in. Onlangs is er in de Ondernemingsraad op basis van vertrouwelijkheid een presentatie gedeeld waaraan VNC lijkt te refereren. FNV Cabine is op de hoogte van de presentatie, heeft echter geen kennis van de inhoud daarvan en respecteert bovendien de wens van KLM om mogelijke aanpassingen eerst met de Ondernemingsraad te bespreken alvorens ze publiek worden gemaakt.

Redactie FNV Cabine