Skip to main content

De concrete afspraken tussen cabinebonden en KLM

03 juli 2014

Op 27 maart jl. bereikten alle cabinebonden en KLM een resultaat op hoofdlijnen m.b.t. de hoogte en termijn van de besparingen voortvloeiend uit de protocolafspraken. Het komt erop neer dat KLM meer gebruik zal maken van de ruimte binnen de kaders van de CAO om productiviteitsslagen te kunnen maken en dat de aanpassingen van het loongebouw voor nieuw personeel over een langere termijn zullen worden verdeeld. FNV Cabine heeft gedurende het gehele proces beoordeeld of er een gezonde balans was tussen wat KLM van het korps vroeg en de nut en noodzaak voor KLM om op korte termijn te besparen op arbeidskosten. Verder hebben we altijd duidelijk gemaakt dat een eventuele uitkomst gedragenheid zou moeten vinden bij onze leden. Concreet ziet het resultaat er als volgt uit.

Besparingen binnen de CAO

KLM kan, zonder dat daar instemming van de vakbonden voor nodig is, binnen de kaders van de CAO, besparingen doorvoeren. KLM heeft aangekondigd dat te gaan doen door het nemen van de volgende maatregelen:

 • De voorste galley van de B737-700 zal zodanig worden verbouwd dat dit ruimte oplevert voor het plaatsen van 10 extra stoelen;
 • De CA 5 op omlopen naar TLV komt structureel te vervallen;
 • Door steeds meer communicatie vanuit KLM digitaal te laten verlopen, zullen op termijn de postvakken verdwijnen;
 • Er zal CA’s structureel de mogelijkheid worden geboden om op vrijwillige basis te vliegen in NIZ;
 • In de CAO is afgesproken dat 1,2 % van de financiële waarde van het totaal aan productiedagen bij de finalisering mag worden gebruikt om schema’s te verlichten. Dit gebeurt door de inzet van zgn. “potdagen”. Vaak wordt dit percentage overschreden door extra “out of pocket” kosten voor bijvoorbeeld hotels en daggelden. Deze overschrijdingen wil KLM niet meer toestaan.

De uitvoering van bovenstaande afspraken zullen wel in samenspraak met de Ondernemingsraad en/of Groepscommissie 31 moeten plaatsvinden. KLM verwacht met deze maatregelen op jaarbasis tussen de 4 en 4,5 miljoen Euro structureel te bezuinigen

Loongebouw

Er zijn binnen de kaders van het protocol (dus uitsluitend voor nieuw aan te nemen personeel) met betrekking tot een aangepast loongebouw de volgende afspraken gemaakt tussen KLM en Cabinebonden:

 • De hoogte van het bruto CA startsalaris blijft ongewijzigd;
 • De hoogte van het bruto eindsalaris per functiegroep blijft ongewijzigd;
 • Het aantal salarisstappen voor de functie van CA wordt verhoogd van 16 (inclusief leeftijdstoeslag) naar 19. Het duurt daardoor 3 periodieken langer voor de CA zijn/haar maximum bereikt;
 • De jaarlijkse verhogingen aan het begin van het dienstverband zijn kleiner. Concreet betekent dit dat de verhogingen toenemen naarmate de CA langer in dienst is;
 • De aanpassingen aan de salarisschaal voor CA’s heeft ook invloed op de hoogte van het salaris bij promotie van CA naar Purser. het percentage bij die promotie blijft echter wel gelijk, namelijk gemiddeld 27%;
 • De hoogte van het salaris bij promotie van Purser naar Senior Purser blijft ongewijzigd;
 • De loonschalen van Pursers en Senior Pursers blijven ongewijzigd.

Deze afspraken gaan KLM met name op de langere termijn besparingen opleveren, waar FNV Cabine zich van begin af aan hard voor heeft gemaakt. Dat is inherent aan het gegeven dat alleen nieuw aan te nemen personeel hiermee te maken krijgt en de besparing niet volledig bij het startsalaris wordt neergelegd. De uiteindelijke structurele maximale besparing van deze afspraken ligt tussen de 28 en 30 miljoen Euro op jaarbasis en wordt bereikt rond het jaar 2040, dus over ongeveer 25 jaar.

Verantwoordelijkheid genomen

FNV Cabine is tot het uiterste gegaan om binnen de kaders van het protocol te komen tot een breed gedragen oplossing. Wij denken dat we hiermee onze verantwoordelijkheid hebben genomen om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingsdoelstellingen van KLM. Zoals eerder gemeld blijft VNC van mening dat er door haar op 27 maart jl. geen toezeggingen zijn gedaan en is weer in overleg gegaan met haar achterban. Het is dus nu gezien de fase van het proces aan VNC om zich uit te spreken over het al dan niet kunnen sluiten van een akkoord. FNV Cabine hoopt uiteindelijk in gezamenlijkheid met UNC en VNC op basis van het bereikte resultaat over te kunnen gaan tot het sluiten van een akkoord met KLM.

Redactie FNV Cabine