• Home
  • 2014
  • Cabineoverleg van donderdag 25 september 2014

Cabineoverleg van donderdag 25 september 2014

25 september 2014

Op donderdag 25 september 2014 vond er na drie maanden eindelijk weer een regulier cabineoverleg plaats op het KLM hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha daarbij aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman. Huib den Ouden schoof aan namens de redactie.

Staking Air France

Het overleg werd overschaduwd door de staking van de vliegers bij Air France die een grote impact heeft op passagiers, personeel en de financiële situatie van het bedrijf. Ook KLM wordt hierdoor geraakt en ondervindt de negatieve gevolgen.

FNV Cabine staat in principe positief tegenover groei van Air France/KLM, maar het baart ons zorgen dat de Air France/KLM Groep plannen heeft voor de inzet van Cheap Labour door het op te richten Transavia Europe. Dit kan in onze optiek leiden tot een indirecte aanval op Nederlandse werkgelegenheid in de luchtvaartsector. Daarnaast worden er door de Air France Directie afspraken geschonden m.b.t. de uitbreiding van Transavia France, een reeds bestaande dochteronderneming van Air France. We begrijpen dat Air France vliegers niet lijdzaam toekijken bij de uitholling van hun arbeidsvoorwaarden. Als KLM een dergelijke houding zou aannemen bij de komende CAO onderhandelingen, dan zouden ook wij niet anders kunnen dan daartegen in verweer komen. Wel zetten we vraagtekens bij de aard en duur van de acties die alleen maar verliezers kent, grote financiële gevolgen heeft en voorlopig geen oplossingen biedt.

Indexering van loon Asian Cabin Crew

De afspraken omtrent de zogeheten COL-indexen (cost of living indexation) voor het Aziatische cabinepersoneel verschillen van de gemaakte afspraken op het gebied van de koopkrachtcompensatie voor het Nederlandse cabinepersoneel. Daar we allemaal deel uitmaken van hetzelfde bedrijf en iedereen in evenredigheid zijn steentje heeft moeten bijdragen aan Transform 2015, kan het wat FNV Cabine betreft niet zo zijn dat onze Aziatische collega’s wel een koopkracht compenserende loonsverhoging krijgen terwijl de bonden een drie jarige “0-lijn” voor alle Nederlandse KLM-medewerkers hebben afgesloten.  Over 2013 hadden CAO partijen al besloten dat de Aziatische collega’s de loonmatiging zouden volgen. FNV Cabine heeft daarom in het cabineoverleg aangegeven dat het alleszins redelijk zou zijn dat onze Aziatische collega’s ook over 2014 deze loonontwikkeling zouden volgen. Dat is geen kwestie van niet gunnen, maar gewoon een kwestie van gelijke monniken, gelijke kappen. KLM en UNC zijn dat met ons eens. Tot onze grote verbazing meldde VNC in het overleg dat men vindt dat ACC “recht” heeft op deze jaarlijkse zgn. COL-index. Deze opstelling van VNC is niet consistent en betekent concreet dat onze Aziatische collega’s een loonsverhoging tegemoet kunnen zien tot bijna 4% in 2014, daar waar wij fors inleveren. Wij begrijpen deze houding niet en al helemaal niet hoe dit uit te leggen is aan het korps. Er zal nu moeten worden bekeken hoe we uit deze impasse komen, waarbij FNV Cabine vast wenst te houden aan een solidaire en eerlijke verdeling van de lusten en lasten over alle KLM’ers.

Update planning

KLM gaf ons twee weken geleden al een inkijkje in de ambitieuze planning voor de zomer van 2015. Het bedrijf verwacht een productiegroei van 2.7% ten opzichte van de zomer van 2014. De update die we op 25 september kregen gaf ons een nog positiever beeld. Het zijn de cijfers t/m 31 juli 2015. Zoals altijd willen we met nadruk stellen dat ze onder voorbehoud zijn.

Toekenning structureel meerwerk

Alle aanvragen voor structureel meerwerk in alle functies zullen worden toegekend. De uitvraag hiervoor zal openstaan tot 1 december 2014.

Instroom en doorstroom

KLM verwacht een instroom van Nederlandse éénbanders van ongeveer  272 FTE. 72 collega’s daarvan komen van KLC. De overige 200 FTE zullen intern bij KLM, KLM-dochters en ook extern worden geworven. De externe werving is inmiddels van start gaan. Daarnaast zal er doorstroom plaatsvinden in alle functies. Vooralsnog staan er twee tweebander-cursussen gepland in december 2014. Vanaf 1 januari 2015 zullen er naar verwachting nog 80 éénbanders doorstromen. Verder worden er 60 promoties verwacht voor de functie van Purser en 30 voor de functie van Sr. Purser. Evt. verlopen MPI of taalexamens zal promotie niet in de weg staan is ons door het bedrijf verzekerd. Tenslotte heeft KLM plannen voor het aannemen van 100 seizoen CA’s in 2015. Eind januari 2015 zal daarover een definitieve beslissing worden genomen. Het gegeven dat alle Pursers in 2015 de B777 als vast type krijgen werd ons in het overleg opnieuw bevestigd.

24 dagen zomer JV voor collega’s van 50+

In bijlage 3, artikel 4.a. van de CAO staat het volgende beschreven: “Aan werknemers van 50 jaar en ouder zal de KLM desverlangd een zomerverlof toekennen van ten minste 24 kalenderdagen aaneengesloten vrij van dienst”. Een interessant artikel dat bij velen van ons niet bekend is. Om  oudere collega’s in de praktijk deze keuzemogelijkheid aan te bieden heeft KLM met ingang van de verlofuitvraag voor zomer 2015 deze informatie toegevoegd op het keuzeformulier.

KLM gaf in het overleg aan dit artikel in de CAO te willen aanpassen in lijn met de CAO afspraak om het zomerverlof te verlagen van 22 dagen naar 21 kalenderdagen aaneengesloten vrij van dienst. Concreet stelde het bedrijf voor om de mogelijkheid voor het nemen van 24 dagen voor 50 plussers te verlagen naar 23. Omdat daar een prijskaartje aanhangt heeft FNV Cabine zich op het standpunt gesteld dat het bedrijf dat dan maar bij de volgende CAO ronde moet inbrengen. KLM is dat niet met ons eens en zal juridisch advies inwinnen. Wordt dus vervolgd….

Procedure doorvliegen na normpensioenleeftijd van 60 jaar; een overwinning

De normpensioenleeftijd van 60 jaar voor cabinepersoneel is een fictief gegeven. Collega’s kunnen namelijk te allen tijde besluiten met pensioen te gaan tussen de 50e verjaardag en  het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Om verschillende redenen vliegen collega’s steeds vaker door na hun 60e verjaardag. Soms bereiken ons geluiden dat zij geen positieve ervaringen hebben m.b.t. de gang van zaken rond hun verzoek hiervoor. Ten onrechte wordt het verzoek om door te vliegen soms gebruikt c.q. misbruikt om tevens het functioneren van de betrokken collega’s ter discussie te stellen. Wat FNV Cabine betreft is dit onaanvaardbaar en niet de wijze waarop er zou moeten worden gehandeld in zo’n situatie. Staat het functioneren ter discussie of is er behoefte om het erover te hebben, dan bestaan daarvoor andere wegen.

In de CAO is vastgelegd dat de verplichting van KLM om het dienstverband voort te zetten niet geldt bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld slecht functioneren. Dit is echter in strijd met de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd en bekrachtigd door jurisprudentie. FNV Cabine vindt dan ook dat dit artikel, conform wetgeving, uit de CAO geschrapt moet worden en heeft dit geagendeerd voor het overleg. “Om niet in procedures te verzanden” heeft KLM aangegeven het toetsmoment uit de CAO te schrappen (artikel 5.3.3.c). Dat betekent dat voortaan niemand meer belemmerd zal worden in zijn of haar keuze om langer te blijven vliegen. Een overwinning voor alle “doorvliegers”!

XFA regeling op buslijn Antwerpen

Vanwege problemen in het verleden met de hoge snelheidslijn op het traject Amsterdam-Antwerpen en vice versa, heeft KLM besloten om tweemaal per dag bussen in te zetten op dit traject, opererend onder een KL vluchtnummer. Door FNV Cabine is in een eerder overleg de vraag gesteld of voor cabinepersoneel dat in of nabij Antwerpen woont op deze trajecten van de zgn. “XFA regeling” gebruik kan worden gemaakt. KLM heeft ons nu gemeld dat dit is toegestaan. De regeling zal ingaan op 1 november 2014. Een leuke opsteker voor onze Belgische collega’s om op en neer naar Schiphol te reizen! Het bedrijf zal deze faciliteit, inclusief de voorwaarden, binnenkort communiceren.

Arbitrage m.b.t. Arbeidsongeschiktheidsuitkering bij zwangerschap

In het CAO-protocol is afgesproken dat, indien het wettelijk is toegestaan, een derde optie zal worden toegevoegd voor de zwangere CA, zodat zij ervoor kan kiezen om vrijgesteld te worden van werk, met ontvangst van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hoewel dit een ideale  optie lijkt, had FNV Cabine hier van meet af aan haar juridische twijfels over. VNC was van mening dat zwangere CA’s via een maas in de wet konden worden vrijgesteld van het verrichten van vervangende werkzaamheden met behoud van (een deel van) het salaris. Uiteindelijk is de kwestie voorgelegd aan een arbitragecommissie. Eind juli 2014 heeft deze commissie verklaard dat “het wettelijk niet is toegestaan om in de CAO te bepalen dat een zwangere CA ervoor kan kiezen om, met ontvangst van ziekengeld, vrij te worden gesteld van werk”. Omdat er verwachtingen zijn gewekt bij zwangere collega’s en het hier bovendien een protocol afspraak betreft, heeft FNV Cabine aangedrongen op communicatie door KLM m.b.t. de uitkomst van het geschil. Het bedrijf heeft aangegeven hier binnen afzienbare tijd over te publiceren op de Portal.

Nu er helderheid is over de rechten en plichten van de zwangere CA heeft FNV Cabine KLM verzocht het passend maken van vervangende werkzaamheden voor deze groep prominent op de agenda te zetten. Het vertalen van het vliegen naar een passende grondfunctie is zowel qua aard van de grondwerkzaamheden als qua effecten op het privé leven in de praktijk een discutabel gebeuren. De vervangende werkzaamheden moeten namelijk in lijn liggen met de eigen oorspronkelijke functie en in alle redelijkheid geen al te grote nadelige effecten te hebben op het privé leven. Partijen hebben toegezegd zich hier de komende tijd verder over te zullen buigen.    

Ziekmelden tijdens vakantie in het buitenland

Op 20 september 2013 heeft er op my.klm.org een aanpassing plaatsgevonden in de tekst m.b.t. ziekmelden tijdens vakantie in het buitenland. Te lezen is dat wanneer een medewerker zich ziek meldt, maar niet terugkeert naar Nederland, de afbouw van vakantiedagen gewoon doorloopt. De reden daarvan is dat men niet beschikbaar is voor re-integratie en/of vervangende werkzaamheden. FNV Cabine vindt dat onterecht omdat je tijdens ziekte niet van je vakantie kunt genieten. Nadat dit onderwerp maandenlang op de agenda van de Ondernemingsraad heeft gestaan is het op verzoek van FNV Cabine in het cabineoverleg besproken. We hebben met KLM kunnen afspreken dat in voorkomende gevallen er in redelijkheid per geval naar zal worden gekeken, dat er maatwerk zal worden toegepast en de betreffende dagen eventueel alsnog later kunnen worden opgenomen.

Ebola

De Ebola uitbraak in West-Afrika is dagelijks onderwerp van gesprek aan boord en op Facebook. Ook via onze helpdesk worden vragen gesteld door ongeruste collega’s die zich onzeker voelen wanneer ze zijn ingedeeld op Lagos. Onze ervaring en die van onze leden is dat KLM deze problematiek heel feitelijk en rationeel benadert, bijvoorbeeld via de Q&A’s op de Portal. We hebben KLM in het overleg gevraagd de gevoelens van onzekerheid van een grote groep collega’s te erkennen, hen niet onder druk te zetten, maar met empathie het gesprek met hen aan te gaan. Het bedrijf heeft ons verzekerd hier via de Unit Managers aandacht voor te vragen en meer dan nu het geval is een platform te bieden aan de heersende zorgen van de collega’s. 

Modernisering vakantietoewijzing

Ten slotte heeft FNV Cabine KLM gevraagd een modernisering van de vakantietoewijzing op de agenda van het cabineoverleg te zetten. Het A,B,C,D blokkensysteem dateert uit het jaar kruik, maar het korps is in de loop der jaren behoorlijk veranderd. Het is een melting pot geworden van traditionele gezinnen, alleenstaande ouders, vrijgezellen zonder kinderen, voltijders, deeltijders in alle variaties en ga zo maar door. FNV Cabine kan zich voorstellen dat een andere wijze van vakantie indeling meer collega’s tevreden kan stellen. KLM heeft aangegeven dit thema bespreekbaar te vinden. Hoe e.e.a. kan worden getest, bijvoorbeeld via een pilot, zal worden besproken in de Groepscommissie. Wordt vervolgd…

Redactie FNV Cabine.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief