• Home
  • 2014
  • Cabineoverleg van donderdag 30 oktober 2014

Cabineoverleg van donderdag 30 oktober 2014

03 november 2014

Op donderdag 30 oktober 2014 vond er weer een regulier cabineoverleg plaats op het KLM hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha daarbij aanwezig.

Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman en Ruud van Alphen. Huib den Ouden schoof aan namens de redactie.

Start CAO

KLM opende de bijeenkomst met de mededeling dat er, in aanloop naar de nieuwe CAO onderhandelingen, bijeenkomsten zullen worden georganiseerd, waarin de Directie in gesprek wil gaan met medewerkers over vragen als ‘waar staat het bedrijf’, ‘waar wil het bedrijf naartoe’ en ‘wat zal daar voor nodig zijn’. FNV Cabine zal op haar beurt door middel van een enquête onder alle leden de eerste stappen zetten in het bepalen van haar inzet voor de nieuwe CAO. Deze CAO enquête zal de komende week voor alle leden digitaal en per post beschikbaar worden. De verwachting is dat op 18 en 19 december a.s. de CAO onderhandelingen van start zullen gaan.

Procedure doorvliegen na normpensioenleeftijd van 60 jaar

Nog even ter herinnering. De normpensioenleeftijd van 60 jaar voor cabinepersoneel is een fictief gegeven. Collega’s kunnen namelijk te allen tijde besluiten met pensioen te gaan tussen de 50e verjaardag en  het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. In de CAO was echter vastgelegd dat de verplichting van KLM om het dienstverband na de normpensioenleeftijd van 60 jaar voort te zetten niet geldt bij bijzondere omstandigheden, zoals slecht functioneren en arbeidsongeschiktheid. Aangezien deze bepaling volgens FNV Cabine in strijd is met de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd (bekrachtigd door jurisprudentie), is in het cabineoverleg van september 2014 besloten het toetsmoment uit de CAO te schrappen (artikel 5.3.3.c). Dat betekent dat voortaan niemand meer belemmerd zal worden in zijn of haar keuze om na de 60e verjaardag door te blijven vliegen. In het overleg van 30 oktober jl. is nogmaals bevestigd dat het toetsmoment d.m.v. een functioneringsgesprek is afgeschaft. In plaats daarvan krijgen betrokkenen per brief een bevestiging van hun verzoek om door te vliegen. FNV Cabine is blij dat voor alle “doorvliegers” het proces nu is vereenvoudigd. De soms als vervelend ervaren gang van zaken rond het verzoek om door te vliegen is hiermee weggenomen.

Afwijzen van verzoeken “on production grounds”

Onze helpdesk wordt de laatste tijd bestookt met vragen van collega’s over het toenemende aantal afwijzingen van verzoeken op grond van de productie. Dat is de reden geweest dat we het onderwerp hebben geagendeerd voor het cabineoverleg. Het afwijzen van verzoeken “on production grounds” is een wederkerend fenomeen in aanloop naar feestdagen en vakanties. De oorzaak daarvan is de fluctuerende productie in combinatie met het biedgedrag van het korps. Veel collega’s willen namelijk op dezelfde data vrij zijn.

Transparantie

FNV Cabine heeft benadrukt dat onze leden hebben ingestemd met een verzoekensysteem dat door middel van de ‘chance’ knop meer inzicht en transparantie zou bieden. De toename van het aantal afgewezen verzoeken draagt hier niet aan bij. KLM heeft in het overleg aangegeven dat in overleg met de Planning en Assignment Commissie in de Groepscommissie (PAC) zal worden onderzocht of het technisch mogelijk is om in het verzoekensysteem CA’s te attenderen op de mogelijkheid van het afwijzen van een verzoek wegens ‘production grounds’. Daarnaast gaat KLM de Q&A’s uitbreiden met criteria over de volgordelijkheid m.b.t. het afwijzen van verzoeken op deze gronden. We zullen de vinger aan de pols blijven houden en vertrouwen erop dat de vele signalen die KLM via ons bereiken, zullen leiden tot een verbetering aan het verzoekensysteem. Wij hopen dat de komende feestdagen, ondanks de indelingsperikelen, zowel op de route als thuis voor iedereen naar wens verlopen.

Geldigheid taalexamens

Eén- en tweebanders die in aanmerking willen komen voor de promotie naar Purser geven zich in eerste instantie op voor een Management Potentieel Inschatting (MPI) voordat ze investeren in hun toekomst door middel van taalexamens en managementmodules. Omdat de huidige praktijk weinig promotiemogelijkheden laat zien, ondervinden mogelijke kandidaten problemen omdat de CAO geldigheidsvoorwaarden stelt. Zo zijn taalexamens drie jaar geldig en MPI vijf jaar. In het overleg is afgesproken dat er zal moeten worden gekeken naar een aanpassing van het promotiebeleid zoals dat is omschreven in de CAO.

Indexering van loon Asian Cabin Crew

We hebben er eerder al over gecommuniceerd. De afspraken omtrent de zogeheten COL-indexen (Cost Of Living indexation) voor het Aziatische cabinepersoneel verschillen van de gemaakte afspraken op het gebied van de koopkrachtcompensatie voor het Nederlandse cabinepersoneel. Daar we allemaal deel uitmaken van hetzelfde bedrijf en iedereen in evenredigheid zijn steentje heeft moeten bijdragen aan Transform 2015, is het wat FNV Cabine betreft uitlegbaar dat onze Aziatische collega’s ook een pas op de plaats maken voor wat betreft de loonontwikkeling. In dat kader hadden CAO partijen over 2013 al besloten dat de Aziatische collega’s de loonmatiging zouden volgen. Tot onze verbazing vindt VNC  dat Asian Cabin Crew over 2014 wel “recht” heeft op de jaarlijkse COL-indexatie. Deze opstelling van VNC is niet consistent en betekent concreet dat onze Aziatische collega’s een loonsverhoging tegemoet kunnen zien tot bijna 4% in 2014, daar waar het Nederlandse KLM personeel deze niet heeft gekregen. Wij begrijpen deze houding niet en al helemaal niet hoe dit uit te leggen is aan het korps. Hoewel FNV Cabine geprobeerd heeft vast te houden aan een solidaire verdeling van de lusten en lasten over alle KLM'ers en KLM en UNC dit met ons eens waren, hebben we hierover geen afspraken kunnen maken omdat daarvoor alle CAO partijen nodig zijn.

Korte opdrachten in RT

Na het PBS debacle heeft FNV Cabine zich altijd ingezet om voor eens en voor altijd helderheid te krijgen over de huidige indelingsregels. Partijen zijn bijna zover dat de CAO teksten hier definitief op kunnen worden aangepast en met het korps kunnen worden gecommuniceerd. Er staat echter nog één thema open waarover nog geen overeenstemming bestaat: de korte opdracht (KO) zoals die nu wordt gebruikt in een blokreserve.

In het huidige verzoekensysteem kan naar de mening van KLM een korte opdracht worden ingedeeld in een blokreserve. Verder stelde het bedrijf dat men wil voorkomen dat cabinepersoneel “onnodig betaald thuis zit” in een blokreserve. Echter, volgens onze interpretatie kan een korte opdracht slechts worden ingezet als daardoor een verzoek van de CA kan worden gehonoreerd. Zo staat het helder beschreven in de CAO. Als KLM dit wil wijzigen, dan kan men daarvoor een voorstel doen in het CAO overleg. Om de zaak vooralsnog niet op scherp te zetten en een juridische discussie op dit moment te vermijden, hebben we KLM verzocht de plussen en minnen van de huidige praktijk in kaart brengen en mogelijke alternatieven met ons te delen in een volgend overleg. In de hoop dat er alsnog een oplossing kan worden gevonden, blijven we van mening dat de KO niet kan worden ingezet in een blokreserve. Wordt vervolgd….

Update planning

De planning is ten opzichte van vorige maand niet gewijzigd. Alles onder voorbehoud betekent dit dat er doorstroom zal plaatsvinden in alle functies. Vooralsnog staan er twee tweebander cursussen gepland in december 2014. Vanaf 1 januari 2015 zullen er naar verwachting nog 80 éénbanders doorstromen. Verder worden er 60 promoties verwacht voor de functie van Purser en 30 voor de functie van Sr. Purser. KLM zal tevens 200 nieuwe collega’s aannemen die het korps komen versterken. Tenslotte heeft KLM plannen voor het aannemen van 100 seizoen CA’s in 2015. Of en hoeveel  seizoenskrachten er zullen worden aangenomen is afhankelijk van het aantal collega’s dat zich opgeeft voor tijdelijk meerwerk.. Eind januari 2015 zal daarover een definitieve beslissing worden genomen.

“Groentjes”

Een korte terugblik. In 1994 zijn er door VNC en KLM enkele bijkomende CAO afspraken gemaakt, de zgn. “groentjes”. In december 2010 heeft FNV Cabine duidelijkheid verlangd over de rechtsgeldigheid van deze schimmige  bijkomende afspraken uit het verleden. Dat leidde er op 27 mei 2011 toe dat de groentjes per direct ongeldig werden verklaard met uitzondering van de afspraken m.b.t. pensioenen voor Japanse CA’s en de doorstroom van CA’s van KLC naar KLM.

Nu is er onlangs toch weer een discussie ontstaan in de Groepscommissie over enkele vervallen afspraken uit diezelfde groentjes. Het betreft de procedure m.b.t. de taak van de uitstap CA. In het overleg is bevestigd dat met het vervallen van de groentjes er geen arbeidsvoorwaardelijke afspraken (meer) bestaan over de uitstap CA. In de Groepscommissie zal verder moeten worden gediscussieerd over de status van de uitstap CA en de daarbij behorende voorwaarden.

Op 27 november a.s. is het volgende cabineoverleg gepland.

Redactie FNV Cabine.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief