• Home
  • 2014
  • Inzet Cao-onderhandelingen 2015

Inzet Cao-onderhandelingen 2015

16 december 2014

Dinsdag 16 december 2014 heeft FNV Cabine haar Cao-voorstellenbrief aan KLM verstuurd. FNV vertegenwoordigt collega’s in de cabine en bij de grondorganisatie en vormt daarmee de grootste partij tijdens de Cao-onderhandelingen met KLM. Enkele voorstellen gelden voor alle KLM’ers, andere zijn specifiek op grond- dan wel op cabinepersoneel gericht.

Ledenraadpleging

Op donderdag 18 december 2014 zal er in Zeist een begin worden gemaakt met de Cao-besprekingen. Zoals onze leden gewend zijn, zijn de concrete voorstellen van FNV Cabine d.m.v. een democratische ledenraadpleging tot stand gekomen, waarbij alle leden afzonderlijk inspraak hebben gehad. De uitkomst daarvan was duidelijk. 91% van de respondenten is akkoord met onze inzet.

Geen paniekvoetbal

Wij herkennen ons niet in de paniekverhalen van de afgelopen periode. KLM is al jaren een winstgevend bedrijf met de nodige uitdagingen voor de toekomst. Het heeft ons dan ook verbaasd dat er sinds de directiewissel veelvuldig door KLM wordt gecommuniceerd over het “verkleinen of verdwijnen scenario” als we zo doorgaan. Tot september 2014 is ons door de Directie van KLM verteld dat het bedrijf dankzij Transform 2015 geherstructureerd is en dat er nu gewerkt kan gaan worden aan het verbeteren van de concurrentiepositie en groei.

Onze voorstellen op hoofdlijnen

Na jaren van loonmatiging, waarvan de laatste twee jaar zelf een nullijn, zetten wij nu in op het verbeteren van koopkracht en stellen een structurele loonsverhoging voor van 3% op jaarbasis. Verder willen we nu echt eens werk gaan maken van de punten die al jaren hoog op onze agenda staan. Wij willen tot afspraken komen over o.a. levensfasebewust personeelsbeleid, het aanpakken van werkdruk in de cabine, een evenwichtigere WRR voor het cabinepersoneel en meer perspectief voor éénbanders.

FNV Cabine mist een duidelijk punt op de horizon en is sterk op zoek naar een heldere visie van KLM, daar waar het gaat om het beleid dat gevoerd wordt. Als het bedrijf ons dat duidelijk kan maken willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en zijn we bereid mee te denken over oplossingen. Die zouden kunnen liggen in zgn. “plaats maak regelingen”, waarbij collega’s vrijwillig minder gaan werken ten behoeve van nieuwe instromers. Ook zouden we kunnen denken aan het in het leven roepen van vrijwillige vertrekregelingen. Dergelijke maatregelen leiden tot lagere arbeidskosten omdat nieuwe collega’s minder duur zijn. Tevens bevorderen ze de doorstroom in de cabine die muurvast zit en zeer demotiverend werkt. Natuurlijk moeten er in dat kader goede ontslagvergoedingen worden overeengekomen. Constructieve afspraken met de overheid zouden daar aan kunnen bijdragen.

Voor de integrale teksten van de gezamenlijke FNV voorstellenbrief en de specifieke Cabinevoorstellen klik je op de links hieronder.

Gezamenlijke FNV voorstellenbrief

Specifieke voorstellen Cabine

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief