• Home
  • 2014
  • Tussentijds Pensioenakkoord Fiscale wijzigingen

Tussentijds Pensioenakkoord Fiscale wijzigingen

30 december 2014

Tussen al het cao-geweld door en vlak voor de jaarwisseling hebben cabinebonden en KLM een voorlopig pensioenakkoord bereikt. In verband met wijzigingen in de pensioenwetgeving per 1 januari 2015 wordt de toegestane fiscale opbouw verder beperkt. Het komt erop neer dat er minder fiscaalvriendelijk kan worden opgebouwd, met als resultaat dat je op de geldende normpensioenleeftijd van 60 jaar minder pensioen krijgt dan voorheen. Doel van deze versobering is dat werknemers langer (gemiddeld twee jaar) zullen doorwerken. Alleen op die manier kan de achteruitgang in opbouw gerepareerd worden. Vooruitlopend op structurele afspraken over de pensioenen van het cabinepersoneel zijn er tussentijdse afspraken gemaakt, zodat per 1 januari a.s. de pensioenregeling voldoet aan de wetgeving.

Fiscale versobering

Nadat in 2014 de maximaal fiscale opbouw van 2,25% naar 2,15% is gegaan, zal deze per 1 januari 2015 van 2,15% naar 1,875% gaan. Logischerwijs geldt, hoe lager de normpensioenleeftijd, des te lager de maximale opbouw. Bij een normpensioenleeftijd van 60 jaar, kom je uit op een maximaal toegestane opbouw van 1,2% (eindloonregeling) en 1,36% (middelloonregeling). Deze lagere opbouw heeft als consequentie dat er jaarlijks minder voor hoeft te worden betaald. Deze zogeheten “premievrijval” is ongeveer 15 miljoen euro op jaarbasis.

Gedeeltelijke reparatie

Binnen de mogelijkheden die KLM en bonden hebben, zijn er afspraken gemaakt om de fiscale versobering van de pensioenopbouw zoveel mogelijk te repareren. Dit is gedaan door de netto pensioengrondslag (het deel waar je pensioen over mag opbouwen) te verhogen evenals de bijdrage van de deelnemers. Via deze technisch complexe constructie hebben we ervoor gezorgd dat een deel van de versobering is gerepareerd. De gedeeltelijke reparatie van de pensioenversobering is kosten neutraal. Daarnaast zal de premievrijval lager uitpakken.

Voor FNV Cabine is dit een mooi resultaat, omdat dit één van onze speerpunten is. Daar hebben we ons landelijk voor ingezet en dat doen we dus ook bij KLM. FNV Cabine vindt dat de pensioenen op een zo hoog mogelijk niveau moeten blijven, zodat je ook na je pensioen een goed inkomen houdt.

Toekomstbestendige pensioenregeling

Ondanks de afspraken is er nog altijd sprake van een verlaging van de pensioenopbouw. Partijen hebben namelijk niet de volledige versobering kunnen repareren. De premievrijval van ongeveer 6 miljoen euro die hiermee gemoeid is, zal wat ons betreft wel bestemd blijven voor pensioenen. Je zou hiermee eventueel toekomstige risico’s en als gevolg daarvan hogere premies kunnen opvangen en/of de indexatie van toekomstige pensioenen kunnen verbeteren. Cabinebonden en KLM hebben in het kader van een toekomstbestendige pensioenregeling afgesproken dat er het komende jaar zal worden gesproken over een pensioenregeling die bestand is tegen toekomstige risico’s. Door de lage marktrente, vergrijzing en schommelingen in beleggingsrendementen is het belangrijk om goede afspraken te maken over hoe om te gaan met de pensioenambities en de risico’s voor zowel werknemer als werkgever die daarmee gepaard gaan.

Wij hebben kunnen realiseren dat een deel van de fiscale versobering is gerepareerd. Indien KLM en cabinebonden vervolgens niet komen tot afspraken over een toekomstbestendige pensioenregeling, dan zullen wij erop toezien dat al het geld dat vrijkomt terugvloeit naar het korps. Per slot van rekening is pensioen uitgesteld loon.

Inmiddels zijn de deelnemers door het Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel schriftelijk over de pensioenafspraken geïnformeerd.

NAP-regeling

Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving zal deelname aan de collectieve NAP-regeling (Netto Aanvullend Pensioen) per 1 januari 2015 niet meer verplicht zijn. Daarnaast hebben deelnemers de mogelijkheid om hun opgebouwde aanspraken bij einde van de deelname ineens af te kopen. De NAP-regeling is in het verleden in het leven geroepen als aanvulling zodat er op de normpensioenleeftijd meer pensioen is opgebouwd. De komende periode zullen partijen in gesprek gaan over het al dan niet voortzetten van de NAP-regeling nu deze niet meer verplicht kan worden gesteld.

Gezien alle versoberingen m.b.t. pensioenen, zal het steeds lastiger worden om een goed pensioen op te bouwen als je eerder met pensioen wilt dan op de AOW-gerechtigde leeftijd. Het is dan ook van toegevoegde waarde indien er faciliteiten blijven bestaan die kunnen bijdragen aan de mogelijkheid om alsnog van een goed pensioen te genieten als je eerder wilt stoppen met werken. Het is dan wel van belang dat daar voldoende animo voor is, want alleen met veel deelnemers kunnen de risico’s goed worden verdeeld en is er kans op hogere rendementen. In dat kader zullen we bekijken of, en onder welke eventuele voorwaarden, het in stand houden van de NAP-regeling nog zin zal hebben.

Pensioendossier

Naast de cao-onderhandelingen, zal het pensioendossier het komende jaar volop onderwerp van discussie zijn. Daar waar KLM de risico’s voor het duurder worden van de pensioenen zo veel mogelijk wil beperken en wil afwentelen op de deelnemers, pleit FNV Cabine juist voor een betaalbaar pensioen met zoveel mogelijk zekerheid bij pensionering. Tegelijkertijd zullen we kritisch moeten blijven kijken naar onze pensioenregeling en in hoeverre de deelnemers willen omgaan met de veranderingen in de pensioenwereld. Het komende jaar zullen wij daarover het gesprek aangaan met onze leden.

Redactie FNV Cabine

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief