Skip to main content

Verslag Algemene Ledenvergadering FNV Cabine

23 maart 2016

Maandag 21 maart jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van FNV Cabine plaats in het historische vakbondsmuseum “de Burcht” in Amsterdam. Een grote groep positief kritische leden woonde deze bijeenkomst bij. Verschillende onderwerpen die de komende tijd prominent op de agenda van FNV Cabine zullen staan passeerden de revue.

 

Analyse KLM jaarcijfers

Tijdens de vergadering is er uitgebreid stilgestaan bij de jaarcijfers die 19 februari werden gepresenteerd. De aanwezigen constateerden dat de resultaten een verdere verbetering laten zien. Er werd benadrukt dat KLM sinds de fusie met Air France, met uitzondering van het jaar 2009, een positief operationeel resultaat heeft geboekt. De inzet van alle KLM'ers, waardoor de bedrijfsvoering efficiënter en goedkoper is geworden en de goedkopere brandstof zorgen ervoor dat de weg omhoog verder kan worden ingezet. Met deze cijfers en de positieve vooruitzichten voor dit jaar, was de Algemene Vergadering van mening dat, naast de noodzakelijke investeringen in vloot en product, het de hoogste tijd is dat er ook weer zal worden geïnvesteerd in de medewerkers.

Het komende cao-traject

Ook het bestuur van FNV Cabine heeft tijdens de vergadering aangegeven in de gepresenteerde cijfers een basis te zien om de komende cao-onderhandelingen in te zetten op het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. De uitkomsten van de onlangs gehouden online enquête onder onze leden ondersteunen dit. Uit die enquête blijkt dat de volgende punten hoog op de wensenlijst van onze achterban staan:

  • Een verhoging van de lonen sinds de laatste loonsverhoging in 2012;
  • Geen verdere versobering van de ICA-WRR;
  • Afspraken over een meer levensfasebewust personeelsbeleid;
  • Een goed pensioen op de normleeftijd van 60 jaar.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden daarnaast ook de werkdruk op Europa en het gebrek aan doorstroming van één- naar tweebander genoemd.

Net als tijdens de voorgaande cao-rondes, zullen we onze verantwoordelijkheid blijven nemen om de continuïteit van KLM te waarborgen. Aan de hand van de input van deze Algemene Ledenvergadering en de uitkomsten van de enquête, zal het Dagelijks Bestuur de inzet voor de komende cao-onderhandelingen gaan bepalen. Uiteraard zal die inzet uiteindelijk worden besproken met alle leden. De cao-delegatie zal zich hiervoor, samen met de achterban, de komende onderhandelingen hardmaken.

 

Stand van zaken pensioendossier

Tijdens de ALV kwam de pensioenkwestie uitvoerig aan de orde. KLM en FNV Cabine spraken eerder af dat pensioenafspraken toekomstbestendig moeten zijn. Dat wil zeggen dat naar de toekomst toe, de risico’s voor KLM en de medewerkers zo goed mogelijk moeten worden beheerst, om op die manier een goed, betaalbaar en waardevast pensioen te kunnen opbouwen. Het moet in onze ogen financieel een reële keuze blijven om met pensioen te gaan op de normpensioenleeftijd van 60 jaar. Het is in het belang van alle partijen om tot toekomstbestendige afspraken te komen.

 

Helaas zijn de onderhandelingen hierover vastgelopen, omdat KLM zonder instemming van de Cabinebonden een afspraak met het pensioenfonds heeft gemaakt over de betaling van herstelpremies. FNV Cabine is er stellig van overtuigd, dat de afspraken die KLM hierover met het pensioenfonds heeft gemaakt, nietig zijn. Indien KLM ons hiertoe dwingt, zullen we een juridische procedure met vertrouwen tegemoet zien. Desondanks hebben we KLM opgeroepen om toch vooral alle tijd en energie te stoppen in het overeenkomen van een toekomstbestendige regeling omdat het korps ondertussen wordt geconfronteerd met een lagere opbouw i.v.m. wettelijke regelingen. Wij zijn van mening dat het hervatten van de onderhandelingen in het belang is van alle partijen en daarmee de enige echte oplossing is in deze impasse. Wij zullen ons uiteraard blijven inzetten om een pensioenregeling af te spreken waarin de risico’s voor KLM houdbaar blijven en het korps bij pensionering kan blijven rekenen op een waardevast en fatsoenlijk pensioen.

 

Internationale campagnes

Natuurlijk werd er ook stilgestaan bij onze internationale activiteiten. Samen met onze Europese (ETF) en Internationale (ITF) koepelorganisaties strijden we tegen oneerlijke concurrentie in de luchtvaart. Nog meer dan ooit ligt hier de focus op. De druk op onze arbeidsvoorwaarden komt vooral voort uit de scheve verhoudingen tussen de luchtvaartmaatschappijen. De op staatssteun draaiende Midden-Oosten Carriers en de Low Cost Carriers, die door middel van Social Dumping (goedkoop personeel) goedkope tickets aanbieden, zorgen ervoor dat er geen sprake is van een level playing field. KLM heeft daar veel last van. Zolang Schiphol en de Europese Commissie deze maatschappijen met open armen blijven ontvangen onder het mom van vrije marktwerking zonder het stellen van dezelfde spelregels, zullen bedrijven als KLM het steeds moeilijker krijgen om het hoofd boven water te houden. FNV Cabine is voor vrije marktwerking, maar dan moet het spel in de luchtvaart wel op basis van dezelfde fatsoenlijke spelregels gespeeld worden.

 

Om aandacht te vragen voor een gelijk speelveld in de sector is de “Fair Transport Europe” campagne van start gegaan. De initiatiefnemers willen één miljoen handtekeningen ophalen in heel Europa. FNV Cabine steunt deze campagne en roept iedereen die voor een eerlijke vervoersector is op om de petitie te ondertekenen!

 

Medezeggenschapsverkiezingen

Vanaf 30 maart a.s. gaat de elektronische stembus open en kan er drie weken lang gestemd worden op één van de kandidaten van FNV Cabine voor Ondernemingsraad en Groepscommissie, óók wanneer je geen lid bent. Tijdens de vergadering werd benadrukt dat juist in deze economisch uitdagende tijden, waarin interne discussies over de “High Performance Organisatie” en “Perform 2020” de boventoon voeren, een kritische en professionele vakbond als FNV Cabine meer invloed moet krijgen. Het Dagelijks Bestuur gaf aan dat FNV Cabine zijn blik richt op de lange termijn om daarmee te voorkomen dat we spijt krijgen van beslissingen die ons vandaag misschien winst opleveren, maar waarmee we ons morgen in de vingers snijden. We rekenen er dan ook op dat al onze leden en alle collega’s die FNV Cabine een warm hart toedragen hun stem zullen uitbrengen op één van onze kandidaten.

 

Redactie FNV Cabine

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!