Skip to main content

Cabineoverleg woensdag 30 maart 2016

31 maart 2016

Op woensdag 30 maart vond er weer een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman, Ruud van Alphen, Roel van Griensven en Huib den Ouden. Hieronder de hoofdpunten.

 

Winstdelingsregeling

In 2012 hebben wij in de cao een winstdelingsregeling afgesproken. Die regeling komt erop neer dat alle KLM'ers zullen meedelen in winsten van KLM op basis van een winstdelingstabel, waarbij de uitkering varieert van 0% (bij een zgn. “operationeel resultaat” t/m 350 miljoen Euro) tot 6,5% van het jaarsalaris (bij een operationeel resultaat van boven 800 miljoen Euro). Met een operationeel resultaat van 388 miljoen Euro over het jaar 2015 komt de regeling nu dus tot uitkering. Voor cabinepersoneel betekent dit concreet dat zij 0,523% over 12 maal het bruto maandsalaris van december 2015 zullen ontvangen. Dit bedrag zal worden gestort samen met het salaris van april 2016. Voor meer informatie verwijzen wij naar de publicatie van KLM.

 

Ziek en JV, een never ending story….

KLM mag tijdens ziekte geen JV inhouden. Deze dagen moeten worden aangemerkt als ziektedagen. Dat is sinds jaar en dag de wettelijke hoofdregel. KLM mag JV wel van je JV-teller afschrijven als je hier zelf toestemming voor geeft. Hiervoor zou je kunnen kiezen als het opnemen van vakantie je herstel bevordert, of als je liever met vakantie gaat in plaats van beschikbaar te zijn voor het verrichten van vervangende werkzaamheden. FNV Cabine ontvangt nog steeds signalen dat UM’s eenzijdig besluiten om tijdens ziekte gepland JV af te schrijven. Dit mag niet en dat is desgevraagd nogmaals door KLM bevestigd.

FNV Cabine roept alle collega’s op contact op te nemen met zijn of haar UM wanneer men van mening is dat JV  ten onrechte is afgeschreven tijdens ziekte! Mocht je problemen blijven ondervinden, meld ons dit dan via info@fnvcabine.nl.

 

Harde 28-daagse indeling

Met KLM is een harde 28-daagse indeling afgesproken. Nog te vaak vernemen we van onze leden dat in contacten met P&A wordt beweerd dat week drie en vier niet hard zijn. Naar de mening van FNV Cabine een onwenselijke situatie en niet in lijn met de geest van de afspraken zoals deze zijn vastgesteld in de CAO. Week drie en vier kunnen slechts door KLM worden gewijzigd in geval van een verstoring, zijnde een annulering of wijziging van vluchten. Indelingen die zomaar verdwijnen, bijvoorbeeld vanwege een verstoring in IT-systemen, is geen legitieme grond om de 28-daagse indeling te wijzigen. Het zou in discussies tussen collega’s en Crew Control helpen wanneer de 28-daagse indeling wekelijks digitaal beschikbaar zou worden gesteld. Dat is volgens KLM technisch onmogelijk, maar dat wordt door de gezamenlijke bonden betwijfeld. Afgesproken is nu dat het bedrijf een technische analyse zal maken, die binnenkort in het cabineoverleg zal worden geagendeerd.

 

Zomer CA’s

Zoals bekend, zullen er deze zomer 208 seizoen CA’s aan het korps worden toegevoegd, voor de duur van 4,5 tot 5 maanden. De voornaamste reden hiervoor is het grillige seizoenspatroon in de productie. Daardoor wordt het voor KLM steeds lastiger om de tijdelijke overschotten en tekorten met alleen de huidige flexibiliteits instrumenten (tijdelijk minder- of meerwerk, extra non actief, vrijwillige productie van flexers) weg te werken.

 

Tewerkstelling

In de cao is vastgelegd dat in overleg tussen KLM en werknemersorganisaties wordt bepaald op welke vliegtuigtypes CA’s kunnen worden tewerkgesteld. Instroom vindt plaats in bestaande divisies. KLM heeft tijdens het overleg aangegeven de zomer CA’s te willen plaatsen in de B777/787, B737 en A330 divisie. Initieel zullen zij worden opgeleid voor de B777/787 en B737. In verband met de kosten zal slechts een minimaal aantal van hen daarna ook A330 gaan vliegen.  FNV Cabine heeft aangegeven, dat door deze keuze vaste collega’s in de zomerperiode relatief vaker de A330 zullen vliegen en verwacht daardoor veel weerstand in het korps. Wij hebben dan ook voorgesteld om de zomer CA’s alleen de B737 te laten vliegen. Daarmee wordt de werkdruk op Europa gedurende de zomerperiode verlicht en worden er bovendien geen extra kosten gemaakt voor het opleiden op meerdere types. In onze ogen een win-win situatie. In reactie hierop gaf KLM aan dat er daarvoor te weinig productie is op Europa. Als alternatief hebben wij vervolgens voorgesteld om de ene helft op te leiden voor de B737 en A330 en de andere helft voor de B737 en B777/787. Zo worden in onze optiek de lusten en lasten beter over het korps verdeeld. KLM gaf aan de maakbaarheid van ons voorstel te zullen onderzoeken en komt hier later op terug.

 

Vakantie

Verder stelde KLM voor om de opgebouwde vakantiedagen van de seizoen CA’s aan het einde van hun contract uit te betalen. Wij hebben KLM erop gewezen, dat er duidelijke afspraken in de cao staan over vakantierechten. Zo staat er beschreven, dat voor collega’s met een contract voor één jaar of korter KLM de vakantie zodanig moet toekennen, dat zij ten minste 14 aaneengesloten kalenderdagen vrij van dienst zijn. Daarnaast stel de wet, dat de werkgever verplicht is de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de opgebouwde vakantie op te nemen. Zijn er hierna alsnog vakantiedagen over, dan kunnen deze aan het einde van het dienstverband worden uitbetaald. KLM zal zich aan deze bepalingen moeten houden. Het bedrijf gaf aan de door ons aangehaalde afspraken te bestuderen en aan de hand daarvan te besluiten wat dit zal betekenen voor het vakantieregime van de zomercontractanten.

De eerste zomercollega’s starten op 1 april a.s. met de basiscursus en de laatsten zullen tot halverwege november van dit jaar worden ingezet.

 

Kilometervergoeding voor opkomsten bij klachten

Op initiatief van FNV Cabine is er een duidelijke leidraad gekomen voor CA’s met betrekking tot hun rechten en plichten indien zij geconfronteerd worden met een klacht over hun functioneren, de zgn. klachtenprocedure. Wij hechten waarde aan een transparante regelgeving waarbij vrije tijd optimaal beschermd wordt. Mocht er bij een klacht uiteindelijk door de Unit Manager worden besloten dat er een gesprek gevoerd moet worden dat niet kan plaatsvinden in werktijd (voor of na afmelden), dan is een compensatie in tijd en reiskosten op zijn plaats. Een compensatie van reiskosten is volledig conform CAO en wij vinden dat KLM zich hier dan ook aan moet houden. KLM heeft aangegeven binnenkort schriftelijk met een reactie te zullen komen.

 

Medezeggenschapsverkiezingen

thumb fnvcabine lijst1Vanaf woensdag 30 maart t/m dinsdag 19 april vinden de KLM Medezeggenschapsverkiezingen plaats. Kom langs bij onze stand in het BMC voor een praatje met onze kandidaten, of om te stemmen. Ook wanneer je (nog) geen lid bent van FNV Cabine, kun je wel je stem laten horen door te stemmen op één van hen voor Groepscommissie 31 en de Ondernemingsraad!

 

Redactie FNV Cabine

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!