Skip to main content

Uitslag online enquête -1 CA

03 oktober 2016

Zoals bekend heeft FNV Cabine tijdens het cabineoverleg van 29 september jl. KLM duidelijk gemaakt uit-onderhandeld te zijn, totdat het -1 CA besluit van tafel gaat. We hebben ook aangegeven dat we andere methoden zullen gaan hanteren om KLM tot bewegen te dwingen.

 

Verontwaardiging

Ongeloof en verontwaardiging voeren de boventoon sinds KLM haar -1 CA besluit op 19 september kenbaar maakte. Uit de vele reacties die we op onze helpdesk binnen krijgen proeven we vooral minachting. Minachting van de KLM directie voor het korps door de eenzijdige manier waarop KLM met dit besluit 4% productiviteitsverbetering probeert binnen te harken en de bonden buiten spel zet. Steeds meer leden geven aan dat hun blauwe gevoel verbleekt, dat hun motivatie tot het nulpunt is gedaald, dat ze hun vertrouwen in de directie verliezen en roepen om actie.

Enquête

Om het heersende gevoel bij onze collega’s te kaderen en om een idee te krijgen of het korps bereid is in actie te komen en op welke manier, hebben wij een online enquête gelanceerd die t/m zondag 2 oktober kon worden ingevuld door leden en niet leden. Via Social Media zijn vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van deze enquête. Buiten het gegeven dat een zo breed uitgezette vragenlijst (met korte responstijd) altijd een zekere foutmarge kent, zijn de antwoorden gefilterd en gaven deze vanaf de start van de enquête een consistent beeld. Daarnaast mag het duidelijk zijn dat het hier niet gaat om een wetenschappelijk onderzoek, maar om een opiniepeiling die ons een overall beeld moet geven van de gevoelens die er leven, niet meer en niet minder. Onder andere vanuit die gedachte kunnen we concluderen dat we in die opzet meer dan geslaagd zijn.

Uitslag

In groten getale is er vanuit alle functies op ons verzoek gereageerd. 1870 collega’s hebben de moeite genomen hun stem te laten horen. Van hen is 61% lid van FNV Cabine en is 39% geen lid. Van de respondenten geeft 73% aan bereid te zijn tot actie.

  • Van deze groep geeft 86% aan een petitie te willen ondertekenen;
  • Van deze groep geeft  77% aan strikt volgens de geldende (veiligheids)regels te willen gaan werken;
  • Van deze groep geeft 42% aan mee te willen doen aan een georganiseerde samenkomst bij het KLM hoofdkantoor in Amstelveen;
  • Van deze groep geeft 54% aan bereid te zijn tot werkonderbrekingen van 10 minuten voorafgaand aan het boarden;
  • Van deze groep geeft 46% aan bereid te zijn tot werkonderbrekingen van 30 minuten voorafgaand aan het boarden;
  • Van deze groep geeft 38% aan bereid te zijn tot zwaardere acties (waaronder staking).

Conclusie

KLM zet met haar eenzijdige -1 CA besluit de arbeidsverhoudingen op scherp, probeert het korps buiten spel te zetten en zet maximaal in op een verdeel en heersstrategie om haar doelen te bereiken. Deze duidelijke enquête-uitslagen geven klip en klaar aan, dat het merendeel van onze collega’s zich daardoor geschoffeerd voelt, vindt dat dit eenzijdige KLM besluit snel van tafel moet en dat men massaal bereid is om daarvoor actie te voeren!

Actietraject van start

De komende dagen zal FNV Cabine formele en juridische voorbereidingen treffen voor het actietraject dat vanaf nu van start gaat. Er zal een actiecomité worden gevormd dat dagelijks de laatste stand van zaken met je zal delen via nieuwartikelen en nieuwsbrieven, dus houd je mailbox in de gaten. We gaan de druk op KLM langzaam maar voelbaar opvoeren. We zullen samen als korps de KLM directie en onze passagiers duidelijk maken dat we een streep in het zand trekken en dat de race tot the bottom moet stoppen.

Nogmaals onze eisen

Zo zit FNV Cabine in de wedstrijd en dit zijn onze eisen (en in deze volgorde):

  • Intrekking van het “-1 CA besluit”;
  • Het met ons sluiten van een goed pensioenakkoord;
  • Met ons, in overleg, een oplossing vinden voor het op peil houden van de Cabine Bemanning Samenstelling voor de winterdienst 2016;
  • Het starten, zonder voorwaarden vooraf, van cao-onderhandelingen zodat we tot constructieve afspraken kunnen komen.

Overleg voer je samen, met respect voor elkaar, en niet met dictaten vooraf! Als korps zeggen we: “Tot hier en niet verder!”. Als korps zeggen we: “Genoeg is genoeg!”.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!