Skip to main content

Cabinebonden nemen hun verantwoordelijkheid met pensioenakkoord

08 december 2016

Na 15 maanden lijkt een akkoord over een toekomstbestendige pensioenregeling aanstaande. Op 7 december jl. heeft KLM schriftelijk laten weten in te gaan op het eindvoorstel van de cabinebonden. Hiermee lijkt er een eind gekomen aan een langdurend en complex conflict. Het pensioenakkoord brengt KLM veel voordelen. Daarnaast wordt de lagere pensioenopbouw van het korps voor een groot deel hersteld. De eerste horde is genomen. Alleen de eenzijdig ingevoerde -1 CA maatregel staat open en eerlijk cao-overleg nu nog in de weg.

Terugblik

In het cao-protocol 2011-2014 hebben KLM en de cabinebonden afgesproken dat er een toekomstbestendige pensioenregeling zou komen. Dat houdt kortgezegd in dat partijen afspraken maken over een pensioenregeling die ook in de toekomst betaalbaar is en waarmee een fatsoenlijk pensioen kan worden opgebouwd. KLM wenste in dat kader vooral een vaste premie af te spreken zonder bijstortverplichtingen. Toekomstige risico’s die pensioenen duurder kunnen maken, zoals vergrijzing en lagere rentes, zouden in het denken van KLM volledig voor rekening moeten komen van de werknemers en gepensioneerden. KLM wilde hier in eerste instantie geen cent extra voor betalen.

Risico’s afkopen

FNV Cabine kon begrip opbrengen voor de wens van KLM voor een vaste premie. Een vaste kostenpost (premie) zonder schommelingen in die kosten (bijstortverplichting), leidt tot een constante en voorspelbare pensioenlast voor KLM. Er is dan niet langer sprake van enige invloed van de balans van het pensioenfonds op de balans van de onderneming. Wel vinden wij dat rekening moet worden gehouden met de risico’s van een vaste premie. Als er bij tegenslag in pensioenland niet meer op KLM kan worden teruggevallen, dan zullen de pensioenkosten voor de werknemers toenemen of zal de pensioenopbouw verlaagd moeten worden (korten). De cabinebonden hebben zich dan ook altijd op het standpunt gesteld dat KLM een rekening zou moeten betalen voor het afkopen van dat risico.

Eindbod cabinebonden

Na vele rekensessies en onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling hebben de cabinebonden KLM vorig jaar een eindbod gedaan. Dat voorstel komt erop neer dat KLM structureel kan uitgaan van een vaste premie. Die premie zal wel twaalf miljoen euro hoger zijn dan nu het geval is. Met die hogere premie kunnen er buffers worden opgebouwd waarmee toekomstige risico’s voor het korps zoveel mogelijk worden afgedekt. Naar de toekomst toe zal KLM niet meer geconfronteerd worden met verdere kostenverhogingen. Daarnaast zal het bedrijf niet meer hoeven bij te storten als de pensioenen er slechter voorstaan. De discussie rondom het al dan niet moeten betalen van herstelpremies zal ook niet meer aan de orde zijn. In vergelijking met de huidige pensioenregeling kan dit KLM op de langere termijn een flinke besparing opleveren.

Verder is het voor de cabinebonden van wezenlijk belang dat de lagere pensioenopbouw zoveel mogelijk wordt gerepareerd. Het kabinet heeft namelijk eerder besloten dat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog gaat, waardoor de toegestane opbouwpercentages voor pensioenen zijn verlaagd. Dit alles heeft een versoberend effect op de pensioenopbouw van het cabinepersoneel. Hierdoor wordt het lastiger om een behoorlijk pensioen over te houden bij pensionering op de normleeftijd van 60 jaar.

Akkoord

Daar waar KLM lange tijd totaal niet in wilde gaan op het eindbod van de bonden en de koppeling bleef maken met het inleveren van arbeidsvoorwaarden, heeft het bedrijf nu laten weten alsnog onvoorwaardelijk in te gaan op het pensioenbod. Hiermee is de discussie over een toekomstbestendige pensioenregeling na jaren beslecht. Er wordt jaarlijks twaalf miljoen euro extra betaald voor het overhevelen van de pensioenrisico’s naar de medewerkers en de lagere pensioenopbouw wordt bijna volledig gerepareerd. Het resterende deel van de zgn. “premievrijval” (ons pensioengeld dat wettelijk niet meer voor pensioenopbouw mag worden gebruikt), wordt aan het salaris toegevoegd. Dat betekent een structurele koopkrachtverbetering van tussen de 1,2 en 1,5%. De komende weken zullen wij de afspraken gaan vastleggen en deze voorleggen aan al onze leden. Ook zullen er pensioenbijeenkomsten gehouden worden om deze complexe materie verder uit te leggen.

Geen majeure beweging

KLM doet voorkomen alsof zij een majeure stap heeft gezet. Daar denken wij anders over. De toekomstige pensioenrisico’s worden volledig verschoven naar de medewerkers. Daar hangt wel een prijskaartje aan, maar KLM draagt niet meer het risico dat er voor tientallen miljoenen euro’s aan herstelpremies moeten worden betaald. Alleen al in 2016 zag het ernaar uit dat KLM, op basis van de oude systematiek, meer dan dertig miljoen euro zou moeten bijstorten in het pensioenfonds. Het repareren van de lagere pensioenopbouw i.v.m. gewijzigde wetgeving is vooral een technische oplossing. KLM hoeft hier niets voor te betalen. Het vrijgevallen pensioengeld van het korps krijgt weer een pensioenbestemming. FNV Cabine staat uiteraard achter het pensioenakkoord. In het belang van het bedrijf en het korps hebben hiermee juist de cabinebonden hun verantwoordelijkheid genomen.

-1 CA maatregel gooit roet in het eten

Het is erg jammer dat de KLM-directie er vijftien maanden over heeft gedaan om in te gaan op het pensioenbod. Had zij dat eerder gedaan, dan was het korps een hoop ellende bespaard gebleven. Partijen hadden dan al in gesprek kunnen gaan over een nieuwe cao, zonder dat het korps voor een voldongen feit zou worden geplaatst. De sinds eind oktober eenzijdig ingevoerde -1 CA maatregel gooit nu roet in het eten. Hierdoor is het, ondanks het op handen zijnde pensioenakkoord, nog altijd onmogelijk om eerlijk en open cao-overleg te voeren.

FNV Cabine doet een beroep op de directie om haar verantwoordelijkheid te nemen. Er zal constructief cao-overleg moeten worden gevoerd, zonder het mes op tafel. -1 CA moet onvoorwaardelijk worden ingetrokken. Net als in het pensioenakkoord zal FNV Cabine te allen tijde haar verantwoordelijkheid nemen. Maar overleg voeren terwijl er al eenzijdig een besparing is doorgedrukt, om vervolgens op zoek te mogen gaan naar andere besparingen, daar passen wij voor.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!