• Home
  • 2017
  • Update lopende zaken Cabineoverleg

Update lopende zaken Cabineoverleg

28 juni 2017

Bijna drie maanden geleden, op donderdag 30 maart jl., vond het meest recente reguliere Cabineoverleg plaats. Als gevolg van een nieuwe delegatie aan de zijde van KLM bleek het bedrijf niet in staat om tijdens het overleg afspraken te maken met betrekking tot een aantal essentiële geagendeerde zaken. Inmiddels is er een reactie gekomen op een aantal openstaande punten waarop  KLM zich zou beraden. Hierbij een update naar aanleiding van de reactie van KLM.  

Visumkosten

De geldigheid van het verplichte visum voor de Verenigde Staten voor CA’s met een niet-Nederlands paspoort is meestal vijf jaar. Recent is de geldigheid van het visum voor CA’s met een Nederlands paspoort verlengd van vijf naar tien jaar. Op basis hiervan heeft KLM besloten de kosten voor een visum voor het hele korps slechts één keer per tien jaar te vergoeden. Dit leidt tot financieel nadeel voor CA’s met een niet-Nederlands paspoort en is in strijd met de gelijke behandeling van het korps. FNV Cabine heeft daarover vragen gesteld in het Cabineoverleg. Als gevolg daarvan heeft KLM haar verantwoordelijkheid genomen. KLM behandelt al haar werknemers vanaf nu gelijk en vergoedt alle visakosten voor CA’s. Goed nieuws voor onder andere onze Belgische collega’s!

Uitgifte van daggeld

Ondanks onze grote bezwaren heeft KLM de wijze waarop daggelden worden uitgekeerd vorig jaar veranderd. Waar we voorheen een voorschot ontvingen via de advance kaart, wordt het daggeld nu achteraf verrekend. Door deze nieuwe werkwijze kunnen collega’s geconfronteerd worden met flinke koersverliezen bij het opnemen van dollars. Hierdoor kan het daggeld lager uitpakken dan de vastgestelde vergoedingen zoals in de cao zijn vastgelegd. Dit kan al gauw tientallen euro’s per maand schelen. Het bedrijf meldde destijds dat zij geen invloed heeft op de koers die door de bank wordt berekend. FNV Cabine is echter van mening dat deze koersverliezen voor rekening komen van KLM. Tenslotte heeft het bedrijf het initiatief genomen tot wijziging van de procedure en is in de cao vastgelegd dat uitbetaling geschiedt in dollars.

Gezamenlijke actie van VNV, FNV Cabine en VNC

Omdat KLM handelt in strijd met de cao van cockpit en cabine hebben VNV, FNV Cabine en VNC eind mei het bedrijf gezamenlijk verzocht om per direct de daggelden weer in euro’s én dollars te verstrekken tegen de in de cao omschreven wisselkoers. Op ons verzoek om hierover overleg te voeren is tot op heden door KLM nog niet gereageerd.

Winstdeling

FNV Cabine is van mening dat de winstdelingsregeling van toepassing is op alle collega’s die in 2016 drie maanden of langer in dienst zijn geweest. De winstuitkering over het boekjaar 2016 geldt dus ook voor seizoen-CA’s. Wij baseren ons daarbij op de protocolteksten over de winstdelingsregeling. KLM stelt zich echter op het standpunt dat de regeling slechts geldt voor collega’s die op 31 december 2016 in actieve dienst waren. In onze ogen onterecht en het verbaast ons dat we van mening verschillen over feitelijke teksten. Saillant detail in deze discussie, en in strijd met de argumentatie van KLM, is dat collega’s die in 2016 zijn gepensioneerd de  winstdeling wel hebben ontvangen. Wordt vervolgd.

FNV Cabine houdt vol: Pensioenmeevaller voor alle ex-Martinair collega’s

Eén van de gevolgen van het pensioenakkoord is dat het besteedbaar inkomen wordt verhoogd met circa 1%. Dit is pensioengeld dat wegens wetgeving geen pensioenbestemming heeft kunnen krijgen en terugvloeit naar de werknemers. Deze verhoging van het inkomen zou in de plannen van KLM geen positief effect hebben voor onze ex-MP collega’s, die bovenop hun KLM-salaris een suppletie ontvangen. KLM wilde de verhoging van het besteedbaar inkomen korten op die suppletie. FNV Cabine heeft in het Cabineoverleg aangekaart dat het niet uitlegbaar is dat de ‘eigen pensioenpremie’ van deze ex-MP collega’s wordt gekort op de suppletie. Net zoals een cao-verhoging van het inkomen hierop geen nadelig effect heeft, geldt dit wat FNV Cabine betreft ook bij de verhoging van het inkomen door afspraken uit het pensioenakkoord. Omdat wij ons hiervoor sterk hebben gemaakt is nu afgesproken dat de verhoging van het besteedbaar inkomen ook geldt voor alle ex-MP collega’s. 

Vervangend werk en feestdagen

Er bereiken ons berichten dat collega’s die vervangend werk doen hun JV moeten aanspreken tijdens feestdagen. Dat doet zich voor wanneer de afdeling waar de vervangende werkzaamheden plaatsvinden gesloten is of de betreffende collega’s tijdens de feestdagen niet zijn ingeroosterd. FNV Cabine stelt zich op het standpunt dat dit niet conform cao is. In het cabineoverleg hebben partijen eerder bevestigd dat tijdens arbeidsongeschiktheid JV slechts kan worden afgeschreven indien de medewerker hiervoor toestemming geeft. FNV Cabine is hierover nog in overleg met KLM.

Vaste contracten ex-seizoen CA’s

Veel seizoen collega’s die in 2016 in dienst zijn gekomen bij KLM, hebben na afloop van hun seizoen contract een jaarcontract aangeboden gekregen. KLM heeft de toezegging gedaan dat zij na afloop daarvan in principe een vast contact krijgen. FNV Cabine is ondanks dit positieve vooruitzicht nog altijd van mening dat deze collega’s per direct, in aansluiting op hun eerste contract, recht hebben op een vast contract. In de cao is namelijk afgesproken dat KLM maar één keer zonder instemming van de bonden een tijdelijk contract kan aanbieden van een jaar of korter. Over de tweede tijdelijke verlenging had KLM in overleg moeten treden met de bonden. Overigens zien wij geen reden waarom deze gewaardeerde collega’s geen vast contract kunnen krijgen in tijden van flinke groei, waarbij eveneens sprake is van natuurlijk verloop door pensionering, structureel minderwerk en uitdiensttreding. FNV Cabine is hierover nog in overleg met KLM. Wordt dus vervolgd.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief