Skip to main content

KLM staat open voor maatwerk

10 juni 2020

Vandaag, 10 juni, hebben de cabinebonden en KLM gesproken over de vraag welke methode zal worden toegepast in het scenario van gedwongen ontslagen. Of het zover zal komen, en in welke mate, is nog niet bekend. Dit overleg ging over het ‘hoe’. Als cao-partijen niets afspreken, dan geldt de wettelijke afspiegelingsmethode. Deze methode vinden wij vanuit het oogpunt van onze promotiesystematiek, die gebaseerd is op senioriteit, niet passend. FNV Cabine hecht daarom groot belang aan overleg over een maatwerkmethode. KLM heeft aangegeven hiervoor open te staan.

KLM vindt LIFO onaanvaardbaar

KLM benadrukte nogmaals in glasheldere bewoordingen dat LIFO (Last In, First Out) voor haar onbespreekbaar is. Dit onder andere vanwege ongewenste effecten voor het toekomstige korps, zoals onevenwichtige opbouw in functies en leeftijd, en de hoge kosten. KLM heeft, evenals de arbeidsjuristen van FNV, uitgebreid onderzoek gedaan naar de wettelijke houdbaarheid van artikel 4.3.3 alvorens tot de conclusie te komen dat de huidige cao-afspraak juridisch niet houdbaar is.

Uitnodiging van KLM voor technisch overleg

Uitgangspunt voor KLM blijft wettelijke afspiegeling. Het bedrijf staat wel open voor gesprekken over andere maatwerkvarianten, behalve LIFO. Beide cabinebonden worden uitgenodigd voor technisch overleg. Zo’n overleg heeft als doel om verschillende methodes door te rekenen, zodat de effecten per methode zichtbaar worden. Pas als wij alle informatie beschikbaar hebben, kunnen we een zorgvuldige afweging maken en de meest rechtvaardige en haalbare methode aan onze leden voorleggen. KLM wil met open vizier in gesprek gaan met beide bonden over een maatwerkmethode en de daarvoor benodigde, nog in te richten, ontslagcommissie.

FNV Cabine neemt de uitnodiging aan

Wij voelen de verantwoordelijkheid om met elkaar verder te praten, om op die manier ook een einde te kunnen maken aan onzekerheid en speculaties. FNV Cabine gaat dan ook in op de uitnodiging voor technisch overleg met KLM. Wij wijzen afspiegeling af en willen onderzoeken welke maatwerkmethode wél recht doet aan de belangen van het cabinekorps en aan onze promotiesystematiek. VNC gaf aan niets te voelen voor zo’n technisch overleg. Zij wil de methode die gehanteerd wordt bij eventuele boventalligheid als onderwerp parkeren. Zij volhardt in het standpunt dat LIFO voor haar de enig mogelijke methode is. KLM gaf na een schorsing nogmaals aan niet akkoord te gaan met LIFO en riep VNC met klem op om verder in overleg te gaan. Niet verder praten houdt in dat er geen ontslagcommissie wordt ingericht. Dat is voor FNV Cabine geen optie. Na afloop van het overleg communiceerde VNC dat zij een kort geding start over artikel 4.3.3.

Hoe gaat het nu verder?

De onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine realiseert zich dat de vraag naar meer duidelijkheid groot is. Wij hebben KLM dan ook laten weten dat wij op korte termijn beschikbaar zijn voor nader overleg. Overleg over de te hanteren methode bij boventalligheid, maar vooral ook overleg over het zoveel mogelijk beperken hiervan. Wij zijn positief over het voorstel van tijdelijke detachering van KLM'ers naar KLC en we hebben andere voorstellen om bijvoorbeeld vrijwillig deeltijd werken te stimuleren. KLM gaf aan dat men de noodzaak van deze instrumenten ziet en zal op korte termijn nieuwe overlegdata voorstellen. Helaas moeten we weer een beroep doen op jullie geduld in deze onzekere tijden. Zodra er meer bekend is over vervolgoverleg, informeren we jullie via de gebruikelijke kanalen.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!