Skip to main content

VNC daagt naast KLM ook FNV Cabine voor de rechter

17 juni 2020

Donderdag 10 juni maakte VNC bekend dat zij, over de invulling van het cao-artikel met betrekking tot overtolligheid, een kort geding aanspant tegen KLM. Op 16 juni werd FNV Cabine overvallen door de aankondiging van een tweede juridische procedure door VNC. FNV Cabine dient vóór donderdag 18 juni 13.00 uur te bevestigen dat zij de VNC interpretatie omtrent artikel 4.3.3 uit de cao deelt. Doet FNV Cabine dit niet, dan daagt VNC ook FNV Cabine voor de rechter. Deze stap van onze collegabond heeft ons verrast. VNC is bekend met onze juridische analyse en insteek. In onze brief aan VNC hebben wij deze nogmaals vermeld, met de oproep om de juridische procedure te staken. Wij willen als cabinebonden elkaar juist versterken. In deze ongekende crisis ligt onze prioriteit bij baanbehoud en bij het creëren van vangnetten. Een juridische procedure leidt tot ongewenste vertragingen voor alle partijen. Dit is niet in het belang van het korps, dat door beide bonden wordt vertegenwoordigd.

Huidig cao-artikel niet juridisch houdbaar

De wet bepaalt dat bij reorganisaties het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast, behalve als in de cao expliciet een andere methode is afgesproken en in de cao een ontslagcommissie is ingesteld. In onze cao staat: “bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overtolligheid zal de diensttijd bepalend zijn en het gehele cabinepersoneel als één groep worden beschouwd.” Dit artikel bevat geen expliciete methode en geen vereiste cao-ontslagcommissie. Dat betekent concreet dat het artikel juridisch niet houdbaar is.

Andere varianten naast LIFO en afspiegeling

Zonder expliciete methode in de cao en zonder cao-ontslagcommissie, geldt het wettelijke afspiegelingsbeginsel. Als de rechter de LIFO-eis van VNC afwijst, is voor KLM de weg vrij om op wettelijke afspiegeling aan te sturen. Dat is in onze ogen geen goede zaak. In dat geval zou het korps namelijk in functies worden onderverdeeld, per functie in vijf leeftijdsgroepen en per leeftijdsgroep worden werknemers met het kortste dienstverband dan boventallig. Aangezien senioriteit een voorwaarde is om promotie te maken, worden bij afspiegeling zeer waarschijnlijk degenen die recent promotie hebben gemaakt als eerste boventallig. FNV Cabine wil dit scenario voorkomen en wil daarom een nieuwe maatwerkmethode afspreken in de cao. Hoewel wettelijke afspiegeling het uitgangspunt blijft voor KLM, toont het bedrijf zich bereid om mee te denken over andere varianten en is bereid om de daarvoor vereiste ontslagcommissie in te stellen. De uitkomst zal volgens KLM in geen geval LIFO zijn.

Maatwerkmethode met objectieve criteria

FNV Cabine behartigt de belangen van al haar leden en daarmee van het totale cabinekorps. Wij willen een maatwerkmethode afspreken met een zo groot mogelijk draagvlak onder het gehele korps, die tevens recht doet aan de in onze beroepsgroep geldende senioriteit. Een afwijkende methode zal altijd moeten voldoen aan objectieve criteria. FNV Cabine zal nooit akkoord gaan met ‘een loterij’ en nooit akkoord gaan met een methode waarbij kritische of (deels) arbeidsongeschikte collega’s als eerste boventallig worden. KLM en FNV Cabine willen graag in een technisch overleg verschillende varianten doorrekenen, waarbij de effecten per variant zichtbaar worden. Denk hierbij aan het anders hanteren van bijvoorbeeld functie en leeftijd(sgroepen), of het toevoegen van andere criteria die afwijken van het afspiegelingsbeginsel. Pas als wij alle informatie en doorrekeningen beschikbaar hebben, kunnen we een zorgvuldige afweging maken en de meest rechtvaardige en haalbare methode aan onze leden voorleggen.

Langer onduidelijkheid door rechtszaak

VNC heeft afgelopen donderdag de rechtszaak tegen KLM aangekondigd. Tot op heden is er nog geen dagvaarding verstuurd. Pas op dat moment start de procedure formeel. Er wordt dan een zittingsdatum vastgelegd bij de rechtbank. Na afloop van de zitting volgt vervolgens binnen twee weken uitspraak. FNV Cabine wil in deze crisistijd liever een andere weg inslaan. Het is van belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden aan onze collega’s, door in overleg te gaan met KLM over een alternatieve methode voor afspiegeling. Door een rechtszaak gaat kostbare tijd verloren en duurt de onduidelijkheid voor onze collega’s nog langer. Zie voor meer informatie over de rechtszaak de brief van VNC aan FNV Cabine en onze reactie.

Snel overleg over voorkomen overtolligheid

KLM heeft beide cabinebonden laten weten dat zij, ondanks deze ontwikkelingen, op korte termijn verder wil spreken over methoden die overtolligheid kunnen voorkomen. Wij zijn hierover positief gestemd en hebben ons zorgvuldig voorbereid op dit overleg. Zo hebben we bijvoorbeeld voorstellen om vrijwillig deeltijd werken op verschillende manieren te stimuleren, waarbij werknemers een individuele keuze hebben. Verder zijn we positief over het voorstel van tijdelijke detachering van KLM'ers naar KLC. Ook zijn er op onze Helpdesk waardevolle en goed uitgedachte plannen binnengekomen van collega’s. Uit deze plannen spreekt ook veel solidariteit naar collega’s onderling. We willen deze plannen graag zo snel mogelijk samen met KLM, en hopelijk met onze collega’s van VNC, verder uitwerken.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!