Skip to main content

Verslag cabineoverleg van 31 januari 2013

01 februari 2013

Op donderdag 31 januari vond het eerste cabineoverleg van 2013 plaats tussen KLM en de Cabinebonden. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door Annetje Koreman en Ruud van Alphen. Namens de redactie schoof Huib den Ouden aan. Een flink aantal onderwerpen deze maand. Hieronder de hoofdpunten, maar eerst dit:

XFA-regeling

Wij ontvangen signalen vanuit onze achterban dat er onlangs door KLM en VNV afspraken zijn gemaakt voor in het buitenland wonende vliegers om voor woon-werkverkeer, naast KLM-, ook van Transavia lijndiensten gebruik te mogen maken. Een aanpassing van de zgn. XCM-regeling voor vliegers. Wij hebben KLM opgeroepen om deze faciliteit tevens voor in het buitenland wonende CA's te laten gelden. Een aanpassing van de zgn. XFA-regeling voor cabinepersoneel. Wij vinden het niet meer dan redelijk dat hierin gelijk wordt opgetreden. KLM heeft ons toegezegd het één en ander intern te laten uitzoeken en zal vervolgens met een inhoudelijke reactie komen op ons verzoek. Wordt dus vervolgd.

CAO

Er worden momenteel veel vragen gesteld m.b.t. de afspraken die er met KLM zijn gemaakt in het kader van het CAO onderhandelingsresultaat, dat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe CAO met een looptijd tot 1 januari 2015. Die vragen gaan over zaken als het inleveren van JV dagen en de juridische toets op mogelijke vrijstelling van werk  met ontvangst van een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij zwangerschap. KLM heeft partijen nog niet uitgenodigd om de definitieve teksten van het CAO-protocol te ondertekenen. Het bedrijf  heeft ons wel toegezegd snelheid te zullen maken.

Democratisch proces

In het overleg hebben wij wel de nog openstaande punten kunnen afronden. We zullen dan ook op korte termijn overgaan tot het voorleggen van het onderhandelingsresultaat aan al onze leden. Zij zullen hiervoor de komende week de nodige stukken op hun postadres ontvangen, zoals bij ons democratische proces gebruikelijk is.

Planning

Net als in december 2012, laat de planning op dit moment een voorzichtige groei zien met instroom van éénbanders en een geringe doorstroom naar de functies van Purser en Sr. Purser in de zomer van 2013. Daarnaast kunnen we voor geïnteresseerden melden dat de uitvraag voor structureel meerwerk open staat op KLM4U. Zoals altijd willen we benadrukken dat deze cijfers een momentopname weergeven, onder voorbehoud zijn en van dag tot dag kunnen worden aangepast.

Waardering BIP’s

Sinds de invoering van I-crew wordt de waardering van Europa BIP’s niet meer weergegeven op de indeling. Volgens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure een ongewenste situatie omdat daardoor bij twijfel niet kan worden gecheckt of de Europa-indeling voldoet aan de CAO-regels. KLM gaf aan bezig te zijn dit euvel in I-crew te verhelpen. Op ons verzoek zal KLM tussentijds de maximale BIP waarderingen publiceren op KLM4U. Mocht je hierover desondanks toch vragen hebben, dan kun je die altijd stellen aan de DMP Purser via dmfpurser@klm.com of 020-3041740.

Stand van zaken Pilot Kist-Crew

Vanaf 4 februari tot 10 maart 2013 gaat de tweede pilot “Kist-Crew koppeling” op Europa van start. Door KLM en Cabinebonden zal hiervoor een tijdelijke CAO aanpassing worden afgesproken: De vliegurenlimiet in combinatievluchten wordt voor de duur van de proef verlengd van 4.5 naar 6 uur. Alle Pursers en éénbanders hebben hierover van het bedrijf een mail ontvangen. Halverwege de proef zal er een online enquête beschikbaar komen m.b.t. de werkbeleving van de deelnemers over bijvoorbeeld zaken als veiligheid, efficiency, samenwerking cockpit/cabine en algemene werkdrukbeleving. Alle aanvullende info over de pilot kun je vinden op KLM4U. Naderhand zullen wij beoordelen of de pilot de beoogde verbeteringen laat zien in de werkbeleving van de CA. Aan de hand daarvan en uiteraard met instemming van onze leden zal uiteindelijk worden besloten of en onder welke eventuele voorwaarden we de CAO aanpassingen zullen voortzetten.

Indelingsregels

In eerdere overleggen met KLM hebben wij aangegeven dat het van groot belang is helderheid te krijgen over de huidige indelingsregels die een combinatie zijn van afspraken uit het PBS tijdperk en het Plan&Go verleden. Voor de duidelijkheid, deze combinatie is tot nu toe slechts door ons gedoogd. Nu er voldoende draagvlak is voor het huidige verzoekensysteem, dat in eerste instantie eenzijdig door KLM werd ingevoerd, is het zaak dat er nieuwe CAO-afspraken komen over indelingsregels waarin alle partijen zich kunnen vinden. Daarmee wordt voor iedereen duidelijk wat de geldende afspraken zijn. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft KLM per brief (zie hier) laten weten welke zaken moeten worden besproken en welk proces zij zich daarbij voorstelt. In reactie daarop is afgesproken dat in een technische sessie het onderwerp verder zal worden besproken, om daarna de daadwerkelijke regels van het huidige verzoekensysteem definitief vast te leggen. Hiermee zal op 21 februari as. een start worden gemaakt.

Cursussen in RV/NIZ

Het blijkt dat KLM soms de cursus type-omscholing voor de A330 (T9) midden in het RV en/of NIZ indeelt. Soms ontstaat een dergelijke situatie omdat de T9 zes weken van tevoren in de indeling zichtbaar is, de CA vervolgens een reis aanvraagt die wordt toegekend, met RV en/of NIZ op de cursusdatum. Vaak echter is de T9 nog niet zichtbaar voor de peildatum. Het verlof van een aangevraagde reis wordt dan ongewild onderbroken door de cursus. Wanneer daar bij P&A over wordt geklaagd wordt de CA de mogelijkheid gegeven de cursus uit de indeling te laten halen, maar dan wordt ook de aangevraagde reis er uit gehaald, kortom: Indeling op de schop. Een zeer ongewenste situatie, die bovendien in strijd is met de CAO.

Maatwerk

Cabinebonden hebben KLM in een gezamenlijke reactie aangegeven deze situatie niet te accepteren en het bedrijf opgeroepen zich te houden aan de CAO. Verder is KLM verzocht de cursus tijdig (week 6) in de indeling zichtbaar te maken. Afgesproken is dat vanaf heden deze cursus niet meer midden in RV en/of NIZ zal worden ingedeeld, maar dat de reeds bestaande indelingen intact worden gelaten. Afgesproken is verder dat wanneer je hier als betrokkene de komende 6 weken bezwaar tegen maakt er in onderling overleg naar een oplossing zal worden gezocht, zgn. “maatwerk”. Mocht je hierbij problemen ondervinden meldt dit ons dan via info@cabinpressure.nl

Omscholing van MD11 naar A330 versus divisie 55

Eén van de afspraken uit het loopbaanbeleid van 2004 is dat de toenmalige Europapursers, die destijds muteerden naar de nieuwe purserfunctie, een zgn. “in de sterkte restrictie” zouden krijgen. Dat betekende dat zij een combinatie vliegtuigtypes zouden vliegen waardoor zij altijd “boven de sterkte” zouden staan. Zij vormen de huidige “divisie 55”. Nu de MD11 uitgefaseerd wordt en omscholingen plaatsvinden naar de A330, was het de vraag wat er met de collega’s uit deze divisie zou gebeuren. Desgevraagd liet KLM weten dat de afspraken m.b.t. deze groep onveranderd blijven. Zij behouden hun vrijstelling.

Reiskosten bij ziekte

Ten slotte reiskosten bij ziekte, weer een mooi resultaat behaald door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure!

Binnen Inflight Services wordt woon-werkverkeer van CA’s per opkomst vergoed. Bij ziekte stopt deze vergoeding na een maand omdat er geen opkomsten meer zijn. Wanneer een CA vervangende werkzaamheden verricht, worden de vervoerskosten vervolgens wel gewoon op basis van de opkomsten vergoed. Wanneer een CA echter geen vervangende werkzaamheden verricht en in het kader van zijn/haar herstel wel naar Schiphol moet komen voor gesprekken met zijn/haar bedrijfsarts, re-integratiemanager, Unit Manager of de afdeling Employability Services, dan worden de vervoerskosten daarvoor momenteel niet vergoed. Omdat er voor deze bezoeken toch ook reiskosten worden gemaakt, heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure aangegeven het niet redelijk te vinden dat betrokkenen geen financiële compensatie ontvangen.

Tijdens het overleg heeft KLM alsnog toegezegd dat zij met ingang van heden een vervoersvergoeding zal toekennen voor deze bezoeken. Aan CA’s die vervangende werkzaamheden verrichten zal wel worden gevraagd deze afspraken zoveel mogelijk daarmee te combineren.  De vergoeding zal volgens CAO geschieden en bedraagt 8 cent per kilometer met een maximum van 50 kilometer (enkele reisafstand woning-werk).

Redactie Cabin Pressure

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel

meld je aan  voor het introductielidmaatschap via de website! Lees meer over de voordelen van het lidmaatschap op onze website.