Skip to main content

Met KLM in gesprek over de toekomst

In het vorige cao-akkoord is op initiatief van FNV Cabine afgesproken dat we in gesprek gaan over zaken die toe zijn aan modernisering, in de vorm van lange termijn thema’s. Wij hebben op 25 mei onze wensen op tafel gelegd op basis van de lange termijn enquête onder de leden van FNV Cabine. In deze nieuwsbrief delen we een aantal uitkomsten van deze enquête, andere uitkomsten komen terug in de cao-inzet 2023. Let op; vanwege afronding komen niet alle aantallen in totaal op 100% uit. Op 25 mei is er ook regulier cabineoverleg geweest, in deze nieuwsbrief komen de belangrijkste onderwerpen uit dit overleg ook aan bod.

Enquête uitkomst: WRR

We hebben KLM laten weten dat we graag onderzoeken hoe de ICA-WRR kostenneutraal kan worden aangepast, waarbij tijdsverschil en/of het ontbreken van horizontale rustgelegenheid aan boord meetelt voor de zwaarte van de vlucht. Het gaat nadrukkelijk niet om een besparing op de WRR, maar om het verdelen van reisverlof op een manier waarbij factoren die een vlucht zwaarder maken, meetellen voor de berekening van het reisverlof. Dit doen we op basis van de antwoorden van leden op de vraag:

Ik ben er voorstander van dat onderzocht wordt met KLM of de ICA-WRR kostenneutraal kan worden aangepast, dus in totaal hetzelfde reisverlof maar anders verdeeld. Waarbij het tijdsverschil en/of het ontbreken van horizontale rustgelegenheid meetelt voor de zwaarte van de vlucht.

 • Helemaal eens of eens: 66%
 • Neutraal: 19%
 • Oneens of helemaal oneens: 10%
 • Geen mening: 5%

 Ook onderzoeken we graag hoe er een meer divers aanbod aan Europavluchten kan komen. Dit doen we op basis van de reacties op de vraag:

 In plaats van de huidige Europa BIP’s, ben ik voorstander van een meer divers aanbod aan Europavluchten. In plaats van de huidige BIP’s, komen er dan meerdere mogelijke vluchtcombinaties met verschillende lengtes, waardoor er meer mogelijkheden komen om zelf je BIP samen te stellen.

 • Helemaal eens of eens: 70%
 • Neutraal: 23%
 • Oneens of helemaal oneens: 5%
 • Geen mening: 2%

 Enquête uitkomst: tewerkstelling aan boord

We hebben KLM laten weten dat wij aan de tewerkstelling van de huidige tweebanders niets willen veranderen, maar dat we wel de toekomstige invulling van de CA-functie willen onderzoeken. Dit doen we op basis van de enquête antwoorden onder CA’s op de vragen:

Vraag aan éénbanders:

Ik ben voorstander van één CA-functie waarbij alle toekomstige CA’s Europa en ICA vliegen, waarbij CA’s na een 18 maanden dienstverband skills kunnen halen om in de businessclass te werken op basis van motivatie. Met andere woorden; het samenvoegen van de één- en tweebander tewerkstelling voor toekomstige CA’s, waarbij senioriteit geen rol speelt.

 • Helemaal eens of eens: 79%
 • Neutraal: 6%
 • Oneens of helemaal oneens: 15%
 • Geen mening: 1%

Vraag aan tweebanders:

Ik zou ook Europa willen vliegen:

 • Helemaal eens of eens: 21%
 • Neutraal: 15%
 • Oneens of helemaal oneens: 62%
 • Geen mening: 2%

We hebben ook voorgesteld te onderzoeken of Senior Pursers in de toekomst uitsluitend op basis van vrijwilligheid ook Europa kunnen vliegen. Dit doen we op basis van de antwoorden van (Senior) Pursers op deze vragen:

Vraag aan Pursers:

Ik zou als ik Senior Purser word de keuze willen hebben om in de toekomst ook Europa te vliegen in de rol van Purser, vergelijkbaar met de keuze die tweebanders nu hebben om Europa te blijven vliegen.

 • Helemaal eens of eens: 69%
 • Neutraal: 7%
 • Oneens of helemaal oneens: 20%
 • Geen mening: 3%

Vraag aan Senior Pursers:

Ik ben voorstander van de keuze voor Senior Pursers om in de toekomst ook Europa te vliegen in de rol van Purser, vergelijkbaar met de keuze die tweebanders nu hebben om Europa te blijven vliegen.

 • Helemaal eens of eens: 60%
 • Neutraal: 10%
 • Oneens of helemaal oneens: 31%
 • Geen mening: 0%

 Enquête uitkomst: duurzame inzetbaarheid

We hebben ook aan KLM voorgesteld om verschillende vormen van deeltijd te onderzoeken. Dit doen we op basis van de gegeven antwoorden op de vraag:

Ik wil voor deeltijders verschillende deeltijdvormen, zoals maand op maand af werken (zonder NIZ limitator) of in de zomer een hoger percentage werken dan in de winter met een gemiddeld percentage/salaris.

 • Helemaal eens of eens: 49%
 • Neutraal: 25%
 • Oneens of helemaal oneens: 17%
 • Geen mening: 9%

Ook hebben we KLM laten weten dat we graag in gesprek gaan over ontwikkelingsmogelijkheden binnen de functies en over het behalen van skills. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de antwoorden van Tweebanders op deze vraag:

Ik zou als tweebander een jaarlijkse online service recurrent willen volgen die beloond wordt met een bonus (zoals de taalbonus die we nu al hebben), zodat alle tweebanders up-to-date blijven:

 • Helemaal eens of eens: 59%
 • Neutraal: 18%
 • Oneens of helemaal oneens: 24%
 • Geen mening: 0%

Er is door ons ook aangegeven dat we onderzoek willen doen naar het tijdelijk werken in een grondfunctie, met terugkeermogelijkheid naar het vliegende vak met behoud van senioriteit en salarisstappen. Dit hebben we gedaan op basis van de gegeven antwoorden op de vraag:

Ik wil graag dat de mogelijkheid onderzocht wordt om als vliegend personeel tijdelijk te werken in een grondfunctie buiten InFlight Services.

 • Helemaal eens of eens: 45%
 • Neutraal: 32%
 • Oneens of helemaal oneens: 12%
 • Geen mening: 11%

We zien op basis van de open antwoorden in de enquête een duidelijke roep van onze leden voor een beter ouderenbeleid. Naast de herintroductie van de 80/90/100-regeling die we in willen brengen tijdens de cao-onderhandelingen, denken we ook na over andere vormen van ouderenbeleid. Hier blijkt grote behoefte aan te zijn.

Loongebouw 2014

Ook stond vandaag de start van de kostenneutrale evaluatie van het loongebouw 2014 op de agenda n.a.v. de eerdere toezegging per brief. Wij hebben de volgende knelpunten vanuit onze leden aangegeven: CA’s met een aantal jaar werkervaring verdienen maar net iets meer dan CA’s die kort in dienst zijn, vanwege de kleine salarisstappen; door Pursers in het loongebouw 2014 die snel zijn doorgestroomd wordt het Purser salaris laag gevonden ten opzichte van seniore CA’s; er zijn leden van FNV Cabine die eerder op de grond hebben gewerkt en zich nu dubbel benadeeld voelen door instroom op het CA-salaris in het nieuwe loongebouw. Wij willen in de evaluatie deze knelpunten meenemen, plus het grotere vraagstuk over salaris en doorstroming van Grond naar Cabine (en van Cabine naar Grond) bespreken. Voor KLM zijn dit bekende knelpunten. Wij hebben beide partijen aan tafel opgeroepen om op korte termijn te kijken wat er mogelijk is om deze pijnpunten te verzachten.

Cabineoverleg

Tijdens het reguliere cabineoverleg is aangeven dat de productie helaas naar beneden toe is bijgesteld voor dit najaar en voor deze winter. Dit betekent dat de verdere instroom van nieuw cabinepersoneel waar rekening mee werd gehouden, later zal plaatsvinden. Ook is het aantal Purserpromoties in dit kalenderjaar verlaagd van in totaal 132 naar 111. Wij hadden KLM eerder gevraagd of het mogelijk was om ook voor Tweebanders, Pursers en Senior Pursers de Airbus A330 posting open te stellen en om, als er genoeg animo zou zijn, anderen de mogelijkheid te bieden om niet langer de Airbus te vliegen. KLM heeft tijdens het cabineoverleg aangegeven dit in ieder geval nu niet te willen in verband met de hoge opleidingskosten die hiermee gemoeid zijn.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!