Skip to main content

Reminder: enquête over uitgesteld loon, jouw pensioen!

Pensioen is uitgesteld loon. Salaris dat je niet nu gelijk krijgt, maar dat via het pensioenfonds wordt belegd voor jouw inkomen na je pensionering. Eind mei is de nieuwe pensioenwet aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat alle pensioenregelingen in Nederland gaan veranderen, ook die van KLM Cabine. Wij vragen je nu om voor 8 september deel te nemen aan de FNV Cabine pensioen enquête. Naar verwachting wordt het overleg over de nieuwe pensioenregeling in de herfst afgerond. Dat betekent dat alle FNV Cabine leden waarschijnlijk dan kunnen stemmen over de pensioenregeling.

Jouw mening telt

De bestaande pensioenregeling is straks niet langer toegestaan door de nieuwe wet. Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 gaan voldoen aan de nieuwe wettelijke regels. Dat geldt dus ook voor de KLM Cabine pensioenregeling. Het streven van de cabinebonden, KLM en het pensioenfondsbestuur is om de nieuwe pensioenregeling in te laten gaan op 1 januari 2026. De uitkomsten van deze FNV Cabine pensioen enquête geven ons inzicht in de wensen van cabinepersoneel per leeftijdscategorie en worden door ons ingebracht bij het overleg over de nieuwe pensioenregeling. We organiseren ook pensioen webinars op 16 augustus en 13 september met extra achtergrondinformatie. Jouw mening telt; neem voor 8 september deel aan de FNV Cabine pensioen enquête.

De nieuwe pensioenwet

In de bestaande pensioenwet is de waarde van pensioengeld afhankelijk van de rente. Door de lage rente moeten pensioenfondsen hoge buffers aanhouden. De afgelopen jaren konden de pensioenen van werkenden en gepensioneerden niet volledig meestijgen, terwijl  het vermogen van pensioenfondsen flink groeide en er wel geld in de buffer zat. De nieuwe pensioenwet bevat andere afspraken waarbij pensioen minder afhankelijk is van de rente en sneller kan worden verhoogd. In plaats van een belofte over jouw toekomstige pensioenuitkering komt er een premieregeling. Jouw premie komt in een persoonlijke pensioenpot. Het pensioenfonds belegt, net zoals nu, het pensioengeld om te zorgen dat risico’s gespreid worden en de persoonlijke pensioenpot groeit. Beleggen gebeurt leeftijdsafhankelijk, want jongeren kunnen iets meer risico lopen zolang ze nog geen pensioenuitkering ontvangen, wat uiteindelijk tot een hoger rendement en dus een hoger pensioen zal moeten leiden. Voor gepensioneerden of werkenden die tegen hun pensioendatum aan zitten, is juist minder risico belangrijk voor een zekerder pensioen. Dit levert voor deze groep de hoogste pensioenen op. Door de nieuwe pensioenwet wordt duidelijk hoe groot jouw pensioenpot is. Net zoals nu, ontvang je ook straks een levenslange pensioenuitkering.

Keuze 1: wat voor soort pensioenregeling?

De nieuwe pensioenwet heeft twee varianten: de solidaire regeling en de flexibele regeling. In beide regelingen krijgen werknemers en gepensioneerden een persoonlijke pensioenpot. In beide regelingen belegt het pensioenfonds jouw geld om op een verantwoorde manier een zo hoog mogelijk pensioen te bereiken. Bij de solidaire regeling ligt de nadruk meer op het samen beleggen en samen risico’s delen. In de solidaire regeling kan een buffer worden gevuld, waardoor meevallers en tegenvallers samen worden opgevangen. In de flexibele regeling kunnen meer individuele keuzes worden gemaakt. Je maakt hierbij zelf keuzeprofielen aan die bepalend zijn voor de  manier waarop en met welk risico jouw geld belegd gaat worden. Door jouw keuzes kun je uiteindelijk een hoger maar ook een lager pensioen krijgen. In deze regeling is slechts beperkt gebruik van een buffer mogelijk. Meevallers en tegenvallers hebben meer gevolgen voor jouw persoonlijke pensioenpot dan in de solidaire regeling.

Uit onderzoek door het pensioenfonds blijkt dat het cabinepersoneel een buffer belangrijk vindt. Het uitgangspunt van FNV Cabine is om meevallers en tegenvallers samen op te vangen. Daarom heeft FNV Cabine een eerste voorkeur voor een solidaire regeling. Dit lijkt ook het meeste op onze bestaande pensioenregeling.

Keuze 2: hoe ziet het nabestaandenpensioen er uit?

In de bestaande regeling kun je kiezen voor nabestaandenpensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen is nu per jaar dat je deelneemt aan de regeling; 1% van het salaris min een bedrag vanwege de AOW (pensioengrondslag). Deze verzekering stopt op het moment dat je uit dienst gaat. In de nieuwe pensioenwet verandert wel het nabestaandenpensioen voor werknemers. Er zal ook in de nieuwe regeling een nabestaandenpensioen blijven. Als je in de toekomst kiest voor nabestaandenpensioen, krijgen nabestaanden een percentage van het gehele salaris ongeacht hoe lang je werkt bij KLM. Voor de gepensioneerden en hun nabestaanden verandert er niets.

FNV Cabine stelt voor om de premie en de uitbetaling van het nabestaandenpensioen zo veel mogelijk gelijk te houden met hoe het nu is.

Keuze 3: hoogte van het pensioen en de premie

FNV streeft naar een ouderdomspensioen van 80% van het gemiddelde loon na 42 jaren werken. Deze 80% is inclusief AOW. Om dit te kunnen bereiken hebben we minimaal de pensioenpremie nodig die op dit moment wordt betaald door KLM en door jou. Een hogere premie, die ook wordt ingehouden op je salaris, leidt tot een hoger pensioen.

FNV Cabine denkt dat het belangrijk is dat iedereen een pensioen kan bereiken van 80% van het gemiddelde loon na 42 jaren werken, ook als dit leidt tot een hogere premie.

Keuze 4: pensioen omzetten (invaren)

Het nu opgebouwde pensioen omzetten naar de nieuwe pensioenregeling heet invaren. Door in te varen is er bij de start van de nieuwe regeling meer geld beschikbaar voor de persoonlijke pensioenpotten en voor een buffer, waardoor meevallers en tegenvallers direct kunnen worden opgevangen. Naar verwachting leidt het omzetten van pensioen tot hogere beleggingsopbrengsten en dus tot een hoger pensioen. Als het nu opgebouwde pensioen in de oude regeling blijft, dan wordt er niet ingevaren. Er kan dan bij de overgang geen buffer worden aangelegd.

FNV Cabine stelt voor om in te varen; de nu opgebouwde pensioenen overzetten naar de persoonlijke pensioenpotten en de buffer.

Keuze 5: evenwichtig verdelen van pensioen

Bij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling heeft het pensioenfonds waarschijnlijk meer geld in kas dan nodig is om de persoonlijke pensioenpotten te vullen. Er zal waarschijnlijk geld over zijn. Afhankelijk van waar je staat in je loopbaan kan omzetten meer of minder positieve effecten hebben. Jongeren kunnen langer profiteren van een hoger rendement en ouderen nemen meer opgebouwd pensioen mee. De middengroep heeft hiervan de minste voordelen. Door met het geld wat over is deze groep gelijkwaardig te compenseren, kan worden voorkomen dat werknemers er bij het overzetten van opgebouwd pensioen op achteruit gaan. Ook kan het geld dat over is worden ingezet om gemiste pensioenverhogingen van de afgelopen jaren te repareren. Het geld kan ook apart worden gezet in een buffer om tegenvallers op te vangen. Zo kan een verlaging van pensioen door tegenvallende beleggingsresultaten worden voorkomen.

FNV Cabine stelt voor om het pensioenfonds te verzoeken een deel van het geld dat over is te gebruiken om werknemers die bij het omzetten van pensioen erop achteruit gaan te compenseren.  Als er genoeg over is, willen we door de buffer ook verlaging van pensioenen in de toekomst voorkomen en gemiste pensioenverhogingen van de afgelopen jaren repareren.

Keuze 6: normpensioenleeftijd

Werknemers kunnen zelf kiezen wanneer ze met pensioen gaan. Er geldt nu voor cabinepersoneel een normpensioenleeftijd van 60 jaar. De AOW-leeftijd is afhankelijk van je geboortedatum en ligt een stuk hoger dan 60 jaar. Het zogenaamde ‘bijtekenen’ bij KLM is feitelijk het afzien van eerder met pensioen gaan dan de AOW-leeftijd. Bij pensioen voor de AOW-leeftijd zal je inkomen lager zijn doordat je dan nog geen AOW ontvangt. Dat is in de bestaande regeling ook het geval. De belastingregels bepalen hoeveel salaris er maximaal naar pensioen mag gaan, dat geldt voor alle normpensioenleeftijden.

In de nieuwe pensioenregeling gaan we een normpensioenleeftijd afspreken tussen de 60 jaar en de AOW-leeftijd. FNV Cabine baseert de gewenste normpensioenleeftijd op de uitkomsten van deze enquête.

Keuze 7: NAP

Nu is het mogelijk om via de NAP-regeling, het Netto Aanvullend Pensioen, op individuele basis extra geld opzij te zetten voor je pensioen. In de nieuwe pensioenwet blijft het mogelijk om extra geld opzij te zetten voor pensioen, maar de NAP-regeling zoals deze nu is, is straks wettelijk niet meer mogelijk.

FNV Cabine wil ook dat er in de toekomst een regeling is om extra geld opzij te zetten voor pensioen. Zo blijft het mogelijk om, net zoals met de NAP-regeling, op eenzelfde manier het pensioen aan te vullen of om het gat tussen jouw pensioenleeftijd en het moment dat je AOW ontvangt te overbruggen.

Meer informatie

Pensioen is een behoorlijk ingewikkeld onderwerp. In deze nieuwsbrief en in de FNV Cabine pensioen enquête geven we veel informatie. Als je behoefte hebt aan meer informatie over de nieuwe pensioenwet kijk dan ook op de website van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel, deze website wordt telkens bijgewerkt als er nieuwe informatie is. Ook komt het onderwerp pensioen uitgebreid aan bod tijdens de pensioen webinars van 16 augustus en 13 september.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!