Skip to main content

Advies voor minister op initiatief van FNV Cabine

FNV Cabine zet zich op verschillende manieren in namens het cabinepersoneel. Zo maken we onderdeel uit van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC), die de minister van Infrastructuur & Waterstaat adviseert over cabinelucht. Voor FNV Cabine is gezond werken en goede arbeidsomstandigheden een speerpunt, daarom vinden we een actieve rol in de NAC belangrijk. Wij hebben voorgesteld aan de andere deelnemers (collega vakbonden, luchtvaartmaatschappijen en onderzoeksinstituten) om samen een adviesnotitie op te stellen. Op ons initiatief is de Adviesnotitie kennisvergroting en bewustwording kwaliteit van cabinelucht’ opgesteld en aan de minister aangeboden. Inmiddels hebben alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen dit advies van de minister ontvangen.

Insteek FNV Cabine

Voor de NAC zijn het installeren van sensoren en melders om mogelijk schadelijke stoffen in cabinelucht te meten, belangrijke onderwerpen om verder te onderzoeken. De vertegenwoordigers van FNV Cabine in de NAC willen de ontwikkelingen die volop gaande zijn niet afwachten, maar binnen de huidige mogelijkheden zorgen voor training en bewustwording van werknemers. Deze training gaat om het herkennen van geuren, fume events en symptomen die voor crew aanleiding zouden kunnen geven tot rapporteren. Onze nadrukkelijke wens voor onderzoek naar verdere mogelijkheden tot het filteren en monitoren van verontreiniging in de cabinelucht blijft onverminderd staan. Ook willen we onder de aandacht brengen dat collega’s met zorgen of klachten beter gehoord en  geholpen moeten worden.

Adviezen minister

De NAC heeft de minister geadviseerd over verbeteringen die luchtvaartmaatschappijen en het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) zouden moeten nemen.

Onze adviezen aan luchtvaartmaatschappijen zijn:

  • Train cabine, cockpit en technisch personeel jaarlijks over de wijze waarop de lucht in de cabine komt, over bleed air, over de mogelijke blootstellingen zowel in het geval van een fume event als blootstellingen tijdens standaardoperatie en werkzaamheden. Informeer tevens over de mogelijke schadelijke effecten op de gezondheid en de symptomen die kunnen worden veroorzaakt door mogelijke blootstelling;
  • Train cabine, cockpit en technisch personeel jaarlijks hoe zij verschillende geuren kunnen herkennen en onderscheiden door de beschrijving van geuren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat personeel in het kader van training blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen;
  • Train cabine, cockpit en technisch personeel jaarlijks over mogelijke symptomen in het geval van een fume event zoals duizeligheid, misselijkheid en desoriëntatie en informeer hen over de wijze van toegang tot medische zorg na een eventueel incident;
  • Train cabine, cockpit en technisch personeel jaarlijks over de wijze waarop zij geuren en fume events en daaruit voortkomende symptomen kunnen melden;
  • Train alle betrokken medewerkers van de safety- en health afdeling en de medische diensten over bovenstaande.

Onze adviezen aan het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) zijn:

  • Rapporteer aan de NAC tenminste jaarlijks over de ontwikkelingen in het aantal meldingen. Dit zal worden opgenomen in de jaarlijkse NAC rapportage;
  • Neem het initiatief om in overleg met de NAC meer gedetailleerde standaardtermen voor meldingen vast te stellen en zo binnen het ABL meldingssysteem betere registratie mogelijk te maken.

Op de website van de Tweede Kamer is de adviesnotitie met bijbehorende beslisnota terug te vinden.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!