Brief aan dhr. Kooijman - Arbeidsvoorwaarden

Aan onze leden werkzaam bij KLM Cabine

Brief d.d. 23 mei 2006 van FNV Bondgenoten aan de heer Kooijman, Hoofd P&O van de KLM.

Arbeidsvoorwaarden KLM Cabine


Beste leden,

Onderstaand doen wij u ter kennisname ons schrijven d.d. 23 mei 2006 toekomen gericht aan de heer W.E. Kooijman, Hoofd Personeel & Organisatie van de KLM betreffende de arbeidsvoorwaarden KLM Cabine.

De brief luidt als volgt:

“Geachte heer Kooijman,

Het is u bekend, dat wij reeds enige tijd nieuwe leden inschrijven, die als cabinepersoneel bij de KLM werkzaam zijn.
Vanwege de omvang van het ledental hebben wij een voorlopig bedrijfsafdelingsbestuur gevormd, bestaande uit een zestal actieve leden. Dit om enige structuur te geven aan het vakbondswerk bij KLM Cabine.

Inmiddels hebben wij ons uitgebreid bezig gehouden met de knelpunten in de arbeidsvoorwaarden bij KLM Cabine. Het zal u niet onbekend zijn, dat er momenteel veel onrust en ontevredenheid is over een aantal arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de arbeidsvoorwaarden die als het meest knellend worden ervaren. Daarbij hebben wij ons bewust beperkt tot enkele hoofdpunten.
Onze leden hebben verzocht deze punten bij u aan de orde te stellen. Graag willen wij onderstaande punten met u bespreken in een verkennend gesprek, mede bedoeld om van beide zijden de achtergronden en knelpunten van de arbeidsvoorwaarden toe te lichten.
De hieronder genoemde punten zijn afkomstig uit het protocol loopbaanbeleid/pensioenen/-
bezuinigingen.

·    Functie (assistent) purser
De functie (assistent)purser heeft ons inziens een onlogische tweeslachtige inhoud gekregen. Soms boven de sterkte, soms in de sterkte. Dat betekent dat de (assistent) purser soms uitvoerend (‘aan de kar’) en soms leidinggevend is. Deze tweeslachtigheid noodzaakt op zichzelf al tot een wijziging. Er zijn echter nog meer redenen om de inhoud van de functie te wijzigen:

  • -    (assistent) Pursers worden voor wat betreft functie-inhoud gedegradeerd, hetgeen leidt tot demotivatie.
  • -    Op de (assistent) pursers in de sterkte ligt een onacceptabele werkdruk, die ook door de overige crewleden zo ervaren wordt, waardoor er ongewenste situaties ontstaan aan boord.
  • -    Indien door de indeling (assistent) pursers lange tijd geen leidinggevende taken meer uitvoeren, ontstaat er vanzelf discussie over de positie en de inhoud van de functie.Wij beschouwen de (assistent) purser in de sterkte als een zeer onwenselijke situatie die zo snel mogelijk teruggedraaid dient te worden.

·    Reisverlof
De nieuwe afspraken voor het zogenaamde algebraïsch afronden van reiscycli in combinatie met het sneller vliegen, leiden tot onevenwichtige uitkomsten. Afhankelijk van het vluchtschema kan dit leiden tot een forse verzwaring c.q. een forse verlaging van verlof.
We zien de berekening van de reiscycli, het hanteren van snellere vliegschema’s en de wijze van arbeidstijdberekening als één samenhangend geheel, waar betere afspraken over te maken zijn dan nu van toepassing.

·    Ouderendagen
In een tijd dat werknemers langer moeten gaan werken (opschuivende (pre)pensioengrenzen) is het van groot belang dat er goed flankerend beleid is om werknemers in de gelegenheid te stellen langer door te werken. Een van de instrumenten daarvoor is om oudere werknemers meer verlof toe te kennen. In het CAO-akkoord van 2002 is reeds afgesproken dat “oudere werknemers in lijn met de bepalingen voor het grondpersoneel extra vrije dagen toegekend krijgen”. Daar is invulling aan gegeven, door vanaf de leeftijd van 50 jaar, elk jaar 1 dag toe te kennen (vanaf 2004). Dit is een geheel andere regeling dan die bij het grondpersoneel van toepassing is (tussen 50 en 60 jaar elk jaar een dag extra, dus 10 dagen extra met 60 jaar).

·    Betere overgangsregelingen
Er zijn veel klachten over de overgangsmaatregelen. Wij willen de overgangsregelingen opnieuw ter discussie stellen. Daarbij denken wij o.a. aan de senioriteit van resterende assistent pursers en de plaats op de promotielijst van de (europa) pursers die reeds 4 associaties hadden. Nu krijgt KLM vrijwel zeker te maken met allerlei juridische procedures. Wij willen de regelingen aanpassen zodat er juridische procedures voorkomen worden: beter in één keer een rechtvaardige regeling in elkaar zetten dan een kromme regeling die door de rechter gecorrigeerd moet worden.

·    Talenrecurrent   
Het is ons onduidelijk wat de bedoelingen van de KLM zijn met betrekking tot de nieuwe regels voor de talenrecurrent. Ook dit onderwerp willen wij graag met u bespreken.

Op een later moment komen wij nog met een voorstel over pensioenen.

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat de meest recent gepubliceerde CAO dateert van 1998-2000, hetgeen onze achterban niet de mogelijkheid geeft om gemaakte afspraken te kunnen volgen.

Gaarne vernemen wij uw reactie op ons voorstel.”


Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Bestuurders KLM Cabine afdeling van FNV BOndgenoten,

Jan van den Brink en Ruth Bijl