Skip to main content

Verslag Cabineoverleg van 11 oktober 2007.

12 oktober 2007

Vrij kort na het overleg van 27 september jl, zijn de cabinebonden en de KLM weer bij elkaar geweest voor het cabine overleg van de maand oktober. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure was daarbij de vaste delegatie aanwezig, bestaande uit bestuurder Leen van der List en de kaderleden Wil Fortgens en Huib den Ouden. Hieronder de meest belangrijke afspraken.

Vroeg aanmelden op Europa, een korte terugblik.
In de CAO 2007-2009 is een afspraak gemaakt die betrekking heeft op het vroeg aanmelden tijdens een Europa BIP. Die afspraak luidt dat er maximaal twee keer per BIP sprake kan zijn van aanmelden vóór 06.00 uur (LT). Moet er (in de planning) toch meer dan twee keer voor 06.00 uur worden gemeld, dan ontstaat het recht op een extra RV dag, direct aansluitend aan de BIP. De KLM wilde deze afspraak in laten gaan met ingang van de komende winterdienst op 28 oktober. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure stelde zich op het standpunt dat invoering ook op een eerder moment  kan ingaan, waarbij betrokkenen met terugwerkende kracht zouden kunnen worden gecompenseerd. De KLM was not amused, maar agendeerde het punt op ons verzoek.
 
“Een redetwist betreffende theoretische vragen”, zo wordt door de Dikke van Dale “dispuut” omschreven. De dreiging tot het ontstaan van een dispuut tussen FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en de KLM met betrekking tot bovenstaande is van de baan nu de KLM een aanvaardbaar standpunt heeft bepaald inzake deze vroege aanmeldingen.

De “theoretische vragen” hebben tot de volgende praktische invulling geleid.

  • De afspraak wordt geëffectueerd met ingang van de winterdienst 2007/2008.
  • Collega’s die vanaf 6 september 2007 in de planning te maken hebben gehad met drie keer melden vóór 06.00 uur in een Europa BIP krijgen de extra dag reisverlof met terugwerkende kracht gecompenseerd. 6 september is hierbij als datum gekozen omdat op die datum het CAO resultaat ook door de VNC ledenraad werd goedgekeurd.

We zijn blij dat door ons initiatief deze afspraak kon worden gemaakt. Over de manier van doorvoeren zal de KLM nog nader communiceren met het korps.

Het vliegen van vier types.
Het op vrijwillige basis vliegen van vier types is tijdens de CAO onderhandelingen door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure opgebracht als middel om de werkdruk voor grote groepen collega’s terug te brengen. In het cabine overleg van september bleek dat de KLM over een aantal uitvoeringszaken op dit punt andere ideeën had dan wij. Dat betrof met name het in onze ogen onvoldoende aantal nieuw te creëren divisies, waardoor de keuze niet optimaal was. Daarnaast zou de groep AP’s niet kunnen deelnemen omdat deze groep te klein was.

Na een aantal intensieve discussies hierover op 27 september en 11 oktober zijn er onder andere de volgende concrete afspraken met de KLM gemaakt.

  • De regeling gaat gelden voor alle functies, met uitzondering van Asian crew en Flexers.
  • De regeling geldt voor collega’s met een tewerkstellingspercentage van 80 en 100%. (dit i.v.m. het current houden van vier types).
  • Deelname gebeurt op basis van vrijwilligheid.
  • Deelnemers hebben minimaal één jaar vliegervaring.
  • Deelname vindt plaats op basis van beschikbaarheid en senioriteit.

Om de operatie goed te laten verlopen is er gekozen voor een gefaseerde invoering. Dat wil zeggen dat het korps in twee blokken, na elkaar, zal worden gemuteerd van de huidige naar de gewenste divisie. De functiegroepen van respectievelijk blok één en blok twee worden zeer binnenkort bekendgemaakt. Ook is een tijdslijn voor dit project afgesproken. De start daarvan zal zijn in oktober 2007 met de uitvraag bij geïnteresseerden en moet eind 2008 volledig zijn voltooid. De eerste collega’s met 4 types in hun pakket zullen in januari 2008 opgeleid zijn. De (lange) implementatieperiode is onder andere nodig in verband met Flight Safety opleidingscapaciteit. Het aantal nieuwe vier-typen divisies zal in eerste instantie zijn beperkt tot acht. Na een evaluatie in de zomer van 2008 zal dit aantal mogelijk worden uitgebreid tot een totaal van elf, om daarmee de keuzemogelijkheden te vergroten.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft vertrouwen in de afgesproken aanpak en hoopt met de nieuwe regeling de lasten beter te verdelen, de aanvraagmogelijkheden (dus de variatie) te vergroten, de ervaren werkdruk te verminderen en het vliegen dus veel leuker te maken!

Zeggenschap over CS-dagen en JZ.
In onze publicatie naar aanleiding van het cabine overleg van 27 september spraken wij onze zorg uit over de zeggenschap van CS dagen en JZ.

Met betrekking tot CS-dagen is er in de CAO 2005-2007 door de toenmalige CAO partijen het volgende afgesproken: “De KLM is bereid m.i.v. 1 april 2006 cabinepersoneel in de gelegenheid te stellen dagen van een positief saldo aan compensatiedagen per verzoek aan te vragen.” Er is hierbij niets afgesproken over de verplichting van de KLM om aan zo’n verzoek te voldoen. Een andere afspraak m.b.t. CS dagen is gemaakt in de CAO 2000-2002: “Het saldo van de rekening courant compensatiesaldo van de werknemer zal éénmaal per 6 maanden een stand lager dan 1 bereiken”. De KLM zal dus op verzoek éénmaal per half jaar de CS teller op nul moeten krijgen. De invloed van de CA is hier helaas echter niet per definitie gegarandeerd.

Over JZ dagen staat in de CAO de volgende tekst: "Indien de werknemer aantoont, dat hij wegens arbeidsongeschiktheid niet in staat is de hem toegewezen vakantiedagen te genieten, zal de KLM hem deze dagen op een ander tijdstip toekennen”. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zal door juristen laten bekijken wat de term “toekennen” inhoudt. Wat wel duidelijk is, is dat de KLM als werkgever verplicht is om eenmaal per jaar het wettelijk aaneengesloten verlof uit te keren, ongeacht of de verlofperiode wordt onderbroken door een ziekmelding. De KLM heeft aangegeven zich per definitie aan deze wettelijke regel te zullen houden. Wij hopen dat invulling hiervan in goed overleg met de individuele werknemer zal gebeuren.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure huldigt het standpunt, dat wat van de werknemer is, ter beschikking van de werknemer moet blijven. Echter, omdat wij ons in januari 2007 hebben verplicht lopende CAO afspraken te erkennen, kunnen we helaas op dit moment niets wijzigen aan bovengenoemde zaken.

Uitmonstering.
Tenslotte hebben we verkennend gesproken over de uitmonstering van cabinepersoneel. In verband met de herkenbaarheid aan boord, blijkt dat er bij zowel de KLM als sommige groepen collega’s binnen het korps behoefte is aan een brede discussie hierover. Zo’n discussie is echter niet gemakkelijk en reikt verder dan alleen Cabin Inflight Services. Uniformering van cabinepersoneel is namelijk onderdeel van de uitmonstering van alle geüniformeerde KLM'ers. Duidelijk is geworden dat elke eventuele wijziging zal moeten vallen binnen het gegeven van 0 tot 4 strepen.

Afsluitend willen we stellen dat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zijn rol in het cabine overleg inmiddels heeft gevonden en volledig gebruik maakt van zijn mogelijkheden om zeer succesvol invloed uit te oefenen op alle zaken die spelen op CAO gebied. Daarnaast constateren we dat dit gebeurt in goed overleg met de andere betrokken partijen.

Redactie Cabin Pressure.