Skip to main content

Cabineoverleg 12 november 2009

12 november 2009

Op 12 november heeft er weer cabineoverleg met KLM plaatsgevonden. Deze keer stonden de problemen met PBS en de aanhoudende werkdruk op Europa hoog op de agenda. Namens het Dagelijks Bestuur van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren onze vliegende collega’s Wil Fortgens, John Visser en Huib den Ouden aanwezig. Leen van der List, onze professionele onderhandelaar, was woordvoerder.

PBS
Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel en wij zijn een democratische vakbond. We hebben daarom pas na een raadpleging van al onze leden op 21 september j.l. ingestemd met het PBS Protocol (ofwel het voorwaardelijk live gaan van PBS) dat op 31 augustus werd overeengekomen. Op 09-09-09 was het zover. Vandaag, ruim twee maanden later, meldde KLM ons dat men erkent dat PBS de gemoederen in het korps behoorlijk bezighoudt. Uit een presentatie die werd gegeven kwam naar voren dat de PBS werkgroep inmiddels drie keer bij elkaar is geweest. Tijdens die sessies zijn de knelpunten geïnventariseerd en zijn er prioriteiten gesteld op basis van de afspraken uit het Protocol.

Emoties
FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft in het overleg duidelijk gesteld dat, ondanks de voortvarende aanpak van de werkgroep, er nog weinig concrete verbeteringen te zien zijn. Wij worden dagelijks overspoeld met vragen van verontruste leden (en niet leden!). Die vragen gaan onder andere over het inzetten van jumpers, sterblokken, de gebruikersonvriendelijkheid, indelingen die niet overeenkomen met profiel en biedingen, de uitvoeringspraktijk van de tweeweekse RT en wat een 28-daagse indeling nu eigenlijk waard is. De bemoedigende werkelijkheid die KLM momenteel communiceert is niet de werkelijkheid die volgens ons door het korps wordt ervaren.

Deze constatering leidt bij ons tot zorg m.b.t. de acceptatie van dit indelingssysteem. Het korps is onzeker en we hebben ons vandaag afgevraagd hoe lang deze situatie kan blijven voortbestaan. Het mag duidelijk zijn dat wij onze leden nooit de rug zullen toekeren. Het moment dat de druk vanuit onze achterban om stelling te nemen te groot wordt, komt dichterbij. We hebben er daarom voor gepleit om als bedrijf de emoties die er leven te erkennen en daar naar te handelen. Zo is het noodzakelijk dat er snel een aantal essentiële zaken opgepakt en afgerond worden, zodat er naar het korps concreet kan worden gecommuniceerd over waar de werkgroep mee bezig is en welke resultaten er zijn geboekt. VNC onderschreef onze zorgen.

Evaluatieafspraken
In ieder geval zal de werkgroep voortvarend aan de slag moeten gaan met het vaststellen van harde evaluatiecriteria. In onze ogen moet de gebruikersvriendelijkheid van het systeem daar wederom onderdeel van zijn. Verder moet er gepeild worden in hoeverre men invloed en zeggenschap over de indeling ervaart, want daar is PBS voor gebouwd. En tenslotte lijkt ook een meting onder het korps gerechtvaardigd, of men het systeem ziet als een sociale innovatie.

Werkdrukdiscussie zeer essentieel. Voor nu, maar zeker ook voor later….!
Soms vragen meerdere onderwerpen tegelijkertijd onze aandacht en moeten er keuzes gemaakt worden. Dat geldt zeker nu we als samenleving geconfronteerd worden met overheidsplannen m.b.t. AOW en Pensioen. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft er daarom tot 21 november voor gekozen geen gesprekken te voeren in de Stuurgroep Werkdruk. Het AOW-dossier vraagt op dit moment directe actie in de richting van politiek Den Haag in een poging te voorkomen dat we in de toekomst geconfronteerd worden met een onacceptabele verhoging van de pensioenleeftijd, lagere (pre)pensioenuitkeringen en een onmogelijke discussie rond zware beroepen. Dat raakt in onze optiek iedereen en zeker ook het korps cabinepersoneel! Wij hebben op een zorgvuldige wijze onze prioriteiten gesteld en onze afwegingen met KLM en VNC gedeeld. We hebben waardering voor de opstelling van KLM die, zonder daar een waardeoordeel over uit te spreken, heeft kennisgenomen van onze keuzes.

Het lijkt erop alsof de werkdruk op Europa alleen maar toeneemt. Korte Opdrachten voor Pursers en éénbanders worden als een extra belasting ervaren en meerdere meldingen voor 06.00 uur in één BIP zijn aan de orde van de dag. De introductie van lange grondstops op acht Europese bestemmingen zorgen voor lange werkdagen en dan hebben we het nog niet over de onzekerheid van Jumpers die daar voor éénbanders bovenop komen. Doordat er momenteel een overschot aan kader is, worden Sr. P’s, P’s, AP’s en tweebanders regelmatig onder de rang ingedeeld, waardoor éénbanders vaker Europa moeten vliegen. Gemiddeld vallen die cijfers wel mee, maar een gemiddelde zegt helaas niets over wat dit voor jouw individuele indeling kan betekenen. Voor dat laatste hebben we aandacht gevraagd.

Ziekteverzuim
Collega’s laten ons weten soms letterlijk ziek van vermoeidheid te zijn. KLM meldde ons vandaag in het overleg dat het ziekteverzuim onder éénbanders fors hoger ligt dan gepland. Griep lijkt een belangrijke oorzaak voor deze stijging te zijn. Toch kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat ook de toenemende belasting door de ontwikkelingen binnen het bedrijf een rol speelt.

KLM voorstel
Om de werkdruk op Europa kostenneutraal te verminderen deed KLM ons vandaag een voorstel om begin 2010 te starten met een pilot. Het voorstel houdt in dat 5/2 BIP’s minder vaak zullen voorkomen. Daarvoor in de plaats ontstaan er meer 4/2 en 4/3 BIP’s. Dit wordt bereikt door:

  • Het maximale aantal vlieguren per dag te verruimen van 4.30 uur naar 5.30 uur;
  • Een geringe verhoging van het aantal dagen met 3 stretches.

Na afloop van de pilot wil KLM peilen of de ervaren werkdruk daadwerkelijk is verminderd. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure staat niet onwelwillend tegenover het uitvoeren van deze pilot, maar vindt het verstandig dat vóór de start nog eens goed gekeken wordt naar de vraag of de huidige onrust en onduidelijkheid m.b.t. PBS zijn afgenomen. Dit om te voorkomen dat de pilot een valse start maakt.

Nachtarbeid en borstkanker
Vandaag presenteerde KLM de resultaten van een analyse van KLM Health Services met betrekking tot de door ons aangekaarte mogelijke relatie tussen het langdurig verrichten van nachtarbeid en het risico op borstkanker. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen significante verschillen gevonden zijn tussen het voorkomen van borstkanker onder het cabinepersoneel en andere vrouwelijke werknemers in Nederland. Tegelijkertijd stelt men in het rapport de eigen conclusies ter discussie, door te verwijzen naar eerdere onderzoeken die dit verband wél lijken aan te tonen.

In een eerste reactie hebben we aangegeven dat een verdere analyse van het arbeidspatroon van de korpsleden die wel borstkanker hebben gekregen noodzakelijk is. Verder vinden wij dat de groep (ex)collega’s van boven de 55 jaar zou moeten worden meegenomen in het onderzoek. Die laatste groep is nu buiten het onderzoek gehouden terwijl het wel de groep is die vaak de langste vliegervaring heeft. Ook hebben we KLM uitgenodigd concreet te maken wat wordt bedoeld met het voornemen in het rapport om aandacht te blijven besteden aan het voorkomen van borstkanker onder de leden van het korps. Het behoeft geen betoog dat we dit (in meerdere opzichten uiterst gevoelige dossier) zorgvuldig blijven behandelen.

Zonder paniek te willen zaaien vinden we wel dat alles in het werk moet worden gesteld om aan te tonen dat een verhoogd risico op borstkanker in relatie met een vliegend bestaan niet bestaat. Het was goed te constateren dat ook de andere partijen aan de overlegtafel zich achter onze bemerkingen en opvattingen schaarden.

Pilot vierde type
Als tool om de werkdruk te verminderen is tijdens de CAO besprekingen van 2007 door ons het idee geopperd voor de invoering van een vierde type. De pilot hiervoor (80 en 100%) is inmiddels positief afgerond en geëvalueerd door KLM, vakbonden en de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (IVW). Definitieve invoering van de pilot is tussen partijen besproken, waarbij VNC aangaf dit alleen te steunen als het vierde type ook voor de andere deeltijdpercentages werd opengesteld. Het IVW kon hier niet mee akkoord gaan. Daarmee werd definitieve invoering geblokkeerd en geldt de regeling voorlopig helaas alleen voor degenen die zich hier indertijd voor hebben opgegeven.

Splitsen Zomer- en winterverlof
Een ander initiatief van FNV Bondgenoten uit 2007 was de mogelijkheid om zowel zomer- als winterverlof te kunnen splitsen. Meer zeggenschap over vrije tijd wil natuurlijk iedereen in ons vliegende bestaan. Inmiddels wordt deze mogelijkheid al langere tijd door KLM aangeboden. Vandaag werden de aangepaste CAO teksten besproken en kan de zaak formeel worden afgerond. Soms is er geduld nodig, maar de aanhouder wint.

Medical Assessment
Sinds de invoering van deze vijf-jaarlijkse wettelijk verplichte medische toets kan het voorkomen dat je met bepaalde ziektebeelden of het gebruik van specifieke medicijnen (tijdelijk) niet in staat wordt geacht om je beroep als CA veilig uit te voeren. Een verontrustende constatering!

We hebben vorige maand aangegeven het van belang te vinden dat betrokkenen in ieder geval inzicht krijgen in het medisch protocol, zodat zij weten op basis van welke argumenten ze hun functie niet meer zouden kunnen uitoefenen. Mocht KLM kiezen voor reïntegratietrajecten volgens de Wet Poortwachter, dan hebben wij in ieder geval al aangegeven dat er naast medische rapportages ook rapportages door een arbeidskundige vereist zijn. Daarnaast moeten de processen schriftelijk worden vastgelegd en kunnen betrokkenen hun case altijd ter toetsing aan de rechter voorleggen.

KLM meldde ons vandaag dat alle collega’s voor wie dit speelt voorlopig zijn “vrijgesteld van dienst” zoals dat heet. Vandaag is er voor 2 december een bijeenkomst afgesproken tussen
KLM en bonden om de gevolgen van deze nieuwe wettelijke regeling te bespreken. Wij willen dan onder andere weten of betrokkenen zijn ziekgemeld, hoe de beroepsprocedures verlopen, hoe KLM omgaat met de termijnen die hiervoor gelden en of men wordt verplicht vervangend werk te doen.

Last but not least: financieel voordeel in november door verlaging premie partnerpensioen
De premie die KLM cabinepersoneel betaalt voor partnerpensioen is, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008, verlaagd van 2% naar 1,4%. KLM gaat dit premieverschil nog dit jaar (waarschijnlijk met de salarisuitbetaling van november) verrekenen met degenen die het betreft. Hoe groot het voordeel is, is afhankelijk van je inkomen, maar is gemiddeld ongeveer € 200,- bruto.

Redactie Cabin Pressure.