Skip to main content

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure luidt noodklok

28 november 2009

Wie op de route, aan boord of op het bemanningencentrum de gesprekken beluistert, merkt al snel dat vaak dezelfde issues de gemoederen in steeds meerdere mate bezighouden. PBS, dat collega’s regelmatig voor verrassingen plaatst, waardoor inzicht en invloed in de indeling ontbreken. De overeengekomen “harde 28-daagse indeling” die lang niet altijd wordt waargemaakt en de voor velen onverwachte geheimen die liggen opgesloten in de Tweeweekse Reserve. Verder is daar sinds afgelopen donderdag de topic van de niet toegekende Kerstverzoeken bijgekomen en niet te vergeten de werkdruk op Europa die voor met name éénbanders steeds hoger oploopt.

Website
Wie lid is van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure kan op het drukbezochte forum van de website de verontrustende discussies volgen die onderling worden gevoerd. De bijdragen die onze leden daar plaatsen ademen steeds meer een sfeer van machteloosheid, wanhoop en soms zelfs paniek, omdat momenteel de grip op het privéleven vaak volledig zoek is. Soms ontstaat daardoor tussen collega’s zelfs een sfeer van onderlinge Verdeeldheid  waarover we onze zorgen onlangs hebben uitgesproken.

Onze redenering is dat je de problemen moet oplossen daar waar ze liggen. Want, waarom zou je iets dat goed is, opofferen voor iets wat niet goed geregeld is? In het kader van bijvoorbeeld de één-tweebander discussie zouden we als vakbond onze taak niet serieus nemen als we niet zouden proberen juist het omgekeerde te bereiken, namelijk het aanbrengen van verbeteringen op die plekken waar dat nodig is (éénbanders), maar niet ten koste van tweebanders. Dan zouden we immers meewerken aan het ontstaan van een situatie waarin we de ene groep collega’s laten uitspelen tegen de andere groep collega’s. Iedere positie aan boord moet aantrekkelijk zijn. Die verantwoordelijkheid ligt primair bij KLM, waarbij natuurlijk van ons mag worden verwacht dat wij meedenken bij het vinden van structurele oplossingen.

Actief en transparant
Onze leden verwachten van ons terecht een actieve houding, een eenduidige stellingname met betrekking tot de ingrijpende issues die er momenteel spelen en een transparante communicatie daarover. Input leveren we met onze professionals in de werkgroepen PBS en Werkdruk, in het cabineoverleg, maar natuurlijk ook tussentijds als de situatie daarom vraagt. Gisteren hebben we per brief bij KLM indringend aandacht gevraagd voor de nijpende problematiek van éénbanders. Deze brief laat aan duidelijkheid niets te wensen over en is hieronder één op één gepubliceerd. En nogmaals, het is aan KLM om op basis van onze en daarmee jullie input de gerezen problemen op te lossen!

Redactie Cabin Pressure.

Beste Aart,

Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure vraag ik nadrukkelijk je aandacht voor de positie van de éénbanders onder het cabinepersoneel. Regelmatig worden we door leden uit deze groep benaderd met klachten over de alsmaar toenemende (werk)belasting die hen ten deel valt. Bovendien zien wij het ziekteverzuim in deze groep sneller groeien dan bij collega’s in andere functies. Er tekent zich een negatieve spiraal af waarbij een combinatie van factoren leidt tot een als zeer hoog ervaren werkbelasting. Een toenemend aantal collega’s begint bekaf aan het reisverlof en een stijgend aantal collega’s begint slechts ten dele uitgerust aan de nieuwe reiscyclus. Dat resulteert vervolgens weer in een toenemend aantal collega’s dat zich ziekmeldt, Onder andere daardoor worden collega-éénbanders nog vaker op Europa ingezet waarmee het risico van een zich versterkt doorzetten van de hiervoor geschetste ontwikkeling zich aandient. Met andere woorden, daarmee is de cirkel rond.

Bij een aantal gelegenheden is door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure al gewezen op het gevaar van de hiervoor geschetste ontwikkelingen. Dat heeft tot op heden niet geleid tot maatregelen die de klachten aan ons adres hebben doen afnemen of dat het ziekteverzuim is gedaald. Ervaringen in vergelijkbare situaties leren ons dat er grenzen zijn aan wat mensen aankunnen. We menen daarvoor nogmaals te moeten waarschuwen omdat wij ons oprecht afvragen hoe lang deze situatie nog kan voortduren. Wij willen het Management van KLM en dat van Inflight Services dan ook indringend uitnodigen om oog te hebben voor de positie van de éénbanders, te erkennen dat zij, meer nog dan andere functies, last hebben van een toenemende werkbelasting en geëigende maatregelen te nemen om op zeer korte termijn deze zeer ongewenste situatie ten goede te keren.

Met vriendelijke groet,

Leen van der List
Bestuurder Burgerluchtvaart FNV Bondgenoten/Cabin Pressure.