Skip to main content

Verslag cabineoverleg 10 december 2009

11 december 2009

Op 10 december heeft er weer cabineoverleg met KLM plaatsgevonden. Namens het Dagelijks Bestuur van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren deze maand onze vliegende collega’s Annetje Koreman, John Visser en Huib den Ouden aanwezig. Leen van der List, onze professionele onderhandelaar, was woordvoerder. De agenda was zeer ambitieus. Er stonden zoveel zaken op, dat wegens tijdsdruk nog niet de helft daarvan aan de orde is geweest. Daarom is er op dinsdag 15 december aanstaande een extra cabineoverleg afgesproken, waarop de niet besproken punten aan de orde zullen komen. Hieronder een verslag van wat er vandaag wél is besproken.

Kerstverzoeken en Senioriteit
Een zaak waarover wij op dit moment per mail en op ons forum een lawine aan negatieve signalen ontvangen, is de toekenning van Kerstverzoeken op basis van senioriteit. Veel collega’s voelen zich gedupeerd omdat zij niet de reizen krijgen waarop zij op basis van hun senioriteit recht zouden hebben.

In de chronologie van het PBS proces is hierover in december 2007 door KLM, VNC en FNV Bondgenoten/Cabin Pressure een aantal afspraken gemaakt tijdens de zgn. “Pressure Cooker sessies”. Onder andere is toen afgesproken dat tijdens de Kerstperiode ABS zou worden vervangen door senioriteit. Onze perceptie tijdens die besprekingen was dat alleen het principe van senioriteit leidend zou zijn, zoals dat ook het geval was bij Plan&Go. KLM stelde vandaag dat destijds inderdaad is afgesproken dat ABS in deze periode zou worden vervangen door senioriteit, maar dat daarnaast ook alle andere wegingsfactoren in PBS een rol zouden blijven spelen.

Vandaag is in ieder geval duidelijk geworden dat  bonden en KLM ieder hun eigen idee hebben over wat misschien wel “de geest van de afspraken” moet worden genoemd m.b.t. het indelen tijdens de Kerstperiode. Daarnaast is er door KLM verzuimd uitgebreid en helder te communiceren over het feit dat naast senioriteit ook alle andere wegingsfactoren een rol zouden blijven spelen. Helaas kunnen alle CAO partijen achteraf slechts vaststellen dat er afspraken zijn gemaakt die tot andere uitkomsten leidden dan verwacht. Mogelijk speelt ook de veelheid aan indelingsregels in PBS daarbij een rol.

Vertrouwen
Wat ook kan worden vastgesteld is dat het vertrouwen van het korps in PBS momenteel op een dieptepunt is aanbeland. KLM erkende tijdens het overleg dat PBS onvoldoende waarmaakt wat er door de gebruikers van wordt verwacht. Men is, net als wij, geschrokken van de problemen die zich voordoen zoals nu m.b.t. de Kerstverzoeken en is op ons verzoek bereid tot de volgende acties:

  • KLM zal bij monde van Paul Elich in het komende Cabinejournaal erkennen dat PBS op een aantal punten niet naar verwachting functioneert.
  • Op MyKLM.org zal op een reële wijze dieper worden ingegaan op een aantal specifieke zaken m.b.t. PBS in relatie tot de Kerstverzoeken.
  • De erkenning van de PBS problematiek zal door KLM in een brief aan ieder korpslid individueel worden meegedeeld.

Aanstaande dinsdag zal worden verder gesproken over enige vorm van “compensatie” voor gedupeerden, voor zover dat praktisch uitvoerbaar en uitlegbaar is. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure staat daar echter huiverig tegenover. Elke vorm van aanpassing van PBS kan namelijk leiden tot het ontregelen van de werking van het systeem en al over drie maanden (!) vindt de eerste evaluatie plaats. Het totaalplaatje (inclusief de Kerstindeling) zal op dat moment laten zien wat wij er als gebruikers van vinden. Verder zijn wij geen voorstander van het plakken van pleisters. Wat voor de ene collega straks een goede compensatie lijkt, kan een andere collega wellicht weer een gevoel van onrecht bezorgen. Dat willen we niet. Erkenning door KLM van de problemen die zich voordoen is wat ons betreft nu het belangrijkste.

Losse reserves
Een ander probleem waar wij bij PBS tegen aanlopen is de inzet van “losse reserves” na een betermelding. In PBS is de 14-daagse Blokreserve afgesproken om een 28-daagse indeling mogelijk te maken. KLM stelt zich op het standpunt dat na een betermelding losse reserves noodzakelijk zijn om toe te werken naar een nieuwe vervolgindeling. Wij zijn van oordeel dat daarvoor ook andere tools te gebruiken zijn. Te denken valt daarbij aan opgebouwde CS- en/of IR dagen of desnoods de inzet van EVR. Ook daarover praten we aanstaande dinsdag verder.

Grondtijden Europa
Er is met KLM een discussie gevoerd over de problemen m.b.t. de lange grondtijden op Europa in het winterschema. KLM gaf ons vandaag op hoofdlijnen zicht op mogelijke oplossingen. Onze suggestie van een comfortabele wachtruimte, in ieder geval afgezonderd van de passagiers, werd door KLM gedeeld. KLM denkt echter ook aan het faciliteren van het aan boord kunnen blijven tijdens de grondtijd. Men zal per station de mogelijkheden inventariseren en de definitieve regels hierover uiterlijk vrijdag 18 december met ons delen.

Zoals gezegd wordt het cabineoverleg dinsdag 15 december hervat. Voor een verslag daarvan kun je rond die datum terecht op onze website.

Redactie Cabin Pressure.