Skip to main content

Extra cabineoverleg 15 december 2009

17 december 2009

Op 15 december heeft er extra cabineoverleg plaatsgevonden omdat veel agendapunten op 10 december niet aan de orde konden komen. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren Annetje Koreman, John Visser en Leen van der List aanwezig.

Kerstverzoeken en senioriteit
KLM stelde vorige week dat in december 2007 weliswaar is afgesproken dat ABS in de Kerstperiode zou worden vervangen door senioriteit, maar dat daarnaast ook alle andere wegingsfactoren in PBS een rol zouden blijven spelen. Duidelijk werd daardoor dat er wat ons betreft niet in de geest van de afspraken is gehandeld. Om te hoog gespannen verwachtingen te managen, gaven we eerder al aan geen voorstander te zijn van het plakken van pleisters achteraf, door vormen van compensatie die niet uitvoerbaar of uitlegbaar zijn. Wat voor de ene collega straks misschien een goede vorm van compensatie lijkt, kan een andere collega wellicht weer een gevoel van onrecht bezorgen. Dat veroorzaakt mogelijk weer nieuwe problemen en wij willen nu juist rust op het PBS front.

Geste
Er is gesproken over een “geste” vanuit KLM die de gedupeerden een gevoel van erkenning geeft, maar die andere collega’s niet benadeelt. Een dergelijk gebaar zou er ook kunnen komen voor collega’s die zich dit jaar als volunteer hebben opgegeven om KLM tegemoet te komen om de bezettingsproblemen het hoofd te bieden. Er is op dit moment echter nog niet te zeggen hoe één en ander er concreet uit komt te zien, want we zijn hierover nog in overleg met het bedrijf. We verwachten aan het begin van volgende week meer duidelijkheid te kunnen bieden.

Losse reserves
Losse reserves zijn bij het ontwerp van PBS nooit besproken als noodzakelijk voor de 28-daagse indeling. Ze zijn voor het korps een grote irritator die ook zeker niet in positieve zin bijdraagt aan het imago van PBS. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure ziet ook niet de noodzaak om bovenop de 14-daagse reserveblokken extra losse reserves in te zetten om een nieuwe vervolgindeling na ziekte mogelijk te maken. KLM gaf aan deze losse reserves nodig te hebben om druk op het totale aantal reserveblokken per CA te voorkomen. Wij hebben in het overleg nogmaals gemeld dat daarvoor ook andere tools te gebruiken zijn, zoals CS- en/of IR dagen of de inzet van EVR. Uiteindelijk heeft KLM na druk van onze kant aangegeven om vanaf 1 februari geen losse reserves meer in te zullen zetten na een hersteldmelding. Het effect van deze maatregel op de inzet van het aantal reserveblokken zal worden gemonitord.

PBS werkgroep
Sinds anderhalve maand verricht de PBS werkgroep voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van verbeteringen in het systeem. In het cabineoverleg zijn naar aanleiding van voorstellen van de werkgroep de volgende besluiten genomen.

  • Actieve vliegweken waarin jumpers staan tellen in het vervolg als nul in de Bid Score, ook al worden verzoeken waargemaakt;
  • Per 1 april 2010 wordt het begrip “superjokerdag” geïntroduceerd. Een superjokerdag is een dag van jezelf (staat op één van de tellers) die twee keer per jaar kan worden ingezet voor een dag die je gegarandeerd vrij wilt zijn. Deze moet negen weken van tevoren worden aangevraagd. Er moeten nog afspraken worden gemaakt over uitzonderingen zoals bijvoorbeeld Koninginnedag;
  • Per 1 januari 2010 wordt er een vereenvoudigd schemaboekje gepubliceerd op MyKLM.org;
  • De auto release knop zal zo snel mogelijk worden verwijderd;
  • Per 1 december is er een ruilbulletin beschikbaar voor blokreserve;
  • Het aantal informatieve filmpjes over PBS op My.KLM.org zal worden uitgebreid;
  • Het maximum aantal reserveblokken zal nooit mogen worden overschreden. In geval dat dreigt te gebeuren doordat er een niet aangevraagd blok en een aangevraagd blok in je schema staan, dan wordt het niet aangevraagde blok verwijderd;
  • Bij een oproep uit reserve wordt het vervolgrooster mondeling meegedeeld, direct gevolgd door een email met de juiste indeling.

Enquete
De enquête voor het eerste PBS evaluatiemoment op 1 april 2010 zal in februari korpsbreed worden uitgezet en worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. De cijfers daarvan moeten 25 maart bekend zijn. Afgesproken is dat de gebruiksvriendelijkheid van PBS wederom onderdeel van de enquête zal uitmaken. Verder zal er gepeild worden in hoeverre men invloed en zeggenschap over de indeling ervaart. En tenslotte de vraag of de 28 daagse indeling inderdaad een harde 28-daagse indeling is.

Redactie Cabin Pressure