Skip to main content

Brandbrief aan KLM over planningsproblemen en chaotisch verlopen kerstoperatie

31 december 2009

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft gisteren (30 december) in een brandbrief aan KLM zijn ernstige zorgen uitgesproken over de voor ons korps chaotisch verlopen kerstoperatie. In de brief wordt onder andere stilgestaan bij de crisismaatregelen die KLM heeft genomen, het bijzonder negatieve effect daarvan op een groot deel van onze collega’s, de willekeur in compensatie voor hun loyale opstelling en de noodzaak van een grondige evaluatie.

Er wordt m.b.t. aanvullende CAO-afspraken uit het verleden gesproken over een zgn, “groentje”. Dat is de term die indertijd werd gebruikt voor een document waarin bijkomende CAO-afspraken tussen het bedrijf en vakbond werden vastgelegd. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure wil voor eens en voor altijd duidelijkheid m.b.t. deze “groentjes” uit het verleden, zodat we nooit meer kunnen worden geconfronteerd met afspraken die nooit de onze zouden zijn geweest. Hieronder de onverkorte tekst van de brief aan Paul Elich (EVP Inflight Services) en Aart Slagt (VP Industrial Relations).

Redactie Cabin Pressure.


Beste Paul en Aart,

Ik wend me met deze brief tot jullie beiden, omdat de onderwerpen die er in worden aangesneden zowel raken aan arbeidsvoorwaardelijke- als operationele zaken.

De Kerstdagen liggen achter ons en geconstateerd moet worden dat dankzij de loyale opstelling van het cabinepersoneel en een groot aantal genomen (CAO) maatregelen, die in hun samenhang als onorthodox moeten worden bestempeld, KLM erin geslaagd is om het gros van haar passagiers op hun plaats van bestemming te brengen.

De maatregelen tijdens de achter ons liggende feestdagen kwamen bovenop de maatregelen die eerder dit jaar al moesten worden genomen bij het regelmatig niet rond kunnen krijgen van de bezetting. Tegelijkertijd speelde ook de op z’n minst als weinig bevredigend te typeren  invoering van PBS. Dat alles heeft geleid tot een forse toename van de werkbelasting en aantasting van het vertrouwen van het personeel in de leiding van Inflight. Daarnaast is er onder het cabinepersoneel forse twijfel ontstaan rond de vraag of uit de huidige chaotische situatie ooit nog een situatie groeit die door hen kan worden bestempeld als beheersbaar. Beheersbaar in die zin, dat er sprake is van daadwerkelijke zeggenschap en inzicht van de CA over zijn of haar indeling.

Het hierboven geschetste was voor ons aanleiding om op 22 december kennis te nemen van de door KLM door te voeren CAO-maatregelen, om de noodzakelijke produktie in de periode 23 december – 3 januari te kunnen realiseren. Dat gebeurde overigens niet in overleg met ons, zoals door KLM soms schriftelijk, soms mondeling werd aangegeven. Wij gaven juist aan dat, gezien het geslonken vertrouwen, wij niet konden instemmen met de door KLM te nemen maatregelen. Daarbij maakten we wel de kanttekening dat we de CAO-afspraken kennen en respecteren.

Sommige van de door KLM genomen maatregelen leiden tot compensatie voor betrokkenen en andere niet. Dat resulteert in situaties dat iedereen aan boord zich het vuur uit de sloffen loopt om de service te garanderen, maar daarvoor niet dezelfde waardering van KLM ontvangt. De discrepantie tussen recht en rechtvaardig deed zich in aantal gevallen stevig voelen. Verder moet worden vastgesteld dat vooral de mondelinge communicatie vanuit de diverse afdelingen aan de CA’s niet altijd consistent is. Dat leidt tot misverstanden en wekt de indruk dat men niet goed weet waar men bij KLM mee bezig is. Bovendien versterkt het de veronderstelling dat mogelijk de CAO wordt overtreden. Een voorbeeld van dat laatste is het onder de rang indelen van Pursers op CA 53 posities, terwijl de naastliggende positie die van CA 52 is.

Een maatregel die de afgelopen dagen veel stof heeft doen opwaaien is het -1 CA vliegen. Hiervoor waren twee mogelijkheden, namelijk die met en zonder configuratieaanpassing. Daarbij heeft vooral de optie zonder configuratieaanpassing die KLM eenzijdig doorvoerde op basis van een ‘aanvullende afspraak’ met de (toen nog) VKC uit 1994, tot veel vragen en onbegrip onder het cabinepersoneel geleid. Vooral ook omdat soms de indruk werd gewekt dat één en ander geschiedde met instemming van de vakbonden. Verder was het lang niet voor iedereen vooraf duidelijk van welke situatie er sprake was en kwam men dus pas op SPL tot de ontdekking een ‘volle bak te moeten vliegen met minder bezetting’. Tijdens het spoedoverleg dat wij op 22 december 2009 met KLM hadden, hebben ook wij verrast kennisgenomen van het door KLM overlegde zgn. ‘groentje’, waarin de afspraak uit 1994 m.b.t. het -1 vliegen tussen KLM en VKC is vastgelegd en die verder gaat dan welke CAO-afspraak dan ook. Thans stellen wij dat we een getekende kopie van die afspraak willen ontvangen. En ook al worden er geen wettelijke normen overtreden, toch willen wij in het cabineoverleg van 28 januari 2010 vaststellen of een afspraak die zo gedateerd is in deze tijd nog standhoudt. Vliegen en veiligheid kenden in 1994 nog totaal andere dimensies dan tegenwoordig. Ook de afgelopen dagen is weer gebleken dat aan het adagium “never compromise on safety” geen concessies mogen worden gedaan.

Eveneens wensen wij de beschikking te krijgen over de exemplaren van alle zogeheten ‘groentjes’ welke nog niet in de CAO zijn opgenomen, want wij willen hier in de toekomst niet meer door verrast worden. Al eerder hebben wij KLM gevraagd of alle ‘aanvullende’ afspraken tussen KLM en vertegenwoordigers van VKC/VNC die niet in de CAO staan met ons gedeeld waren. Dat deden we kort na ons aantreden als CAO-partij. KLM heeft ons toen geantwoord dat, voor zover zij dat op dat moment kon overzien, er geen sprake meer was van het bestaan van ‘aanvullende’ afspraken, die óf nog in de CAO moesten worden verwerkt óf alsnog met ons moesten worden gedeeld. Eerder al dook er een afspraak op over ‘pauzes en eettijden op Europa’. Nu er opnieuw een dergelijke afspraak opduikt, zien wij ons genoodzaakt  KLM te verzoeken ons alle bestaande ‘groentjes’ die niet in de CAO zijn verwerkt te overleggen voorafgaand aan het Cabineoverleg van 28 januari 2010. Van de ‘groentjes’ die op dat moment zijn overlegd zullen we moeten vaststellen óf en op welke wijze ze alsnog in de CAO moeten worden verwerkt. ‘Groentjes’ die op 28 januari 2010 niet in ons bezit zijn zullen sowieso door ons niet meer worden geaccepteerd.

Het voorgaande overziend komen wij tot de conclusie dat, naast de daarin gevraagde concrete acties, het noodzakelijk is om te komen tot een gedegen evaluatie van wat heeft geleid tot de situatie waarin we tijdens de feestdagen terecht zijn gekomen en welke maatregelen er hadden kunnen worden genomen om dat te voorkomen. Hierbij mag wat zich aan planningsproblemen heeft voorgedaan in het afgelopen half jaar niet buiten beschouwing worden gelaten. Op grond van de uitkomsten van de evaluatie moeten naar ons oordeel niet alleen concrete verbeterpunten worden geformuleerd, maar ook afspraken worden gemaakt over het alsnog toekennen van compensaties in die gevallen waar het volgens de CAO niet moest, maar waarvan het op grond van de geleverde inspanning wel rechtvaardig zou zijn geweest. Concreet verzoeken wij de gevraagde evaluatie voor te bereiden en vooraf goed te documenteren, zodat ze op een verantwoorde wijze, op de zo kortst mogelijke termijn, maar in ieder geval vóór het cabineoverleg van 28 januari 2010 kan plaatsvinden. Ik zie jullie reactie graag per omgaande, maar uiterlijk 8 januari 2010, tegemoet.

Rest mij nog te melden dat we vanuit het korps in de afgelopen periode zeer veel en zeer emotionele reacties hebben ontvangen m.b.t. wat men op indelingsgebied is overkomen tijdens de feestdagen. Wij zien het als onze plicht om onze achterban in kennis te stellen van onze houding tot hetgeen er de afgelopen week gebeurd is. We zullen daarom de inhoud van deze brief met hen delen.

Met vriendelijke groet
Leen van der List
Bestuurder Burgerluchtvaart FNV Bondgenoten/Cabin Pressure