Skip to main content

Verslag cabineoverleg 2 november 2010

02 november 2010

Op 2 november 2010 zijn KLM en de cabinebonden weer bijeen geweest voor het maandelijkse cabineoverleg. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren de bestuurders Zakaria Boufangacha en Leen van der List aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door Oscar de Joode en John Visser. Namens de redactie van onze website schoof Huib den Ouden aan. Hieronder de hoofdpunten uit het overleg.

Plan & Go en de tweeweekse reservestelling
In het PBS-protocol van 31 augustus 2009 werd door KLM en de bonden afgesproken dat, afhankelijk van de evaluaties, zou kunnen worden teruggekeerd naar de Plan & Go functionaliteit versie 2009. Als direct gevolg van de uitkomst van de tweede PBS-evaluatie in september jongstleden, werd door KLM in het cabineoverleg van vorige maand besloten dat  er wordt teruggekeerd naar Plan & Go. Daarbij gaf KLM aan te  onderzoeken of een beperkt aantal door het korps gewenste elementen uit PBS zou kunnen worden toegevoegd aan de basisfunctionaliteit van het systeem. Wij hebben in dat overleg herhaalde malen aangegeven het niet verstandig te vinden om dat direct te doen. Het korps is op zoek naar zekerheid, dus eerst terug naar de basis om vervolgens verbeteringen aan te brengen. Daar heeft KLM naar onze opvatting overigens voor getekend en dat is wat wij nu ook willen!

Geen cherry-picking door KLM
Hoewel de tweeweekse RT in de aanloop naar PBS in de zomer van 2009 als proef al operationeel was in Plan & Go heeft deze reservestelling daar echter nooit formeel onderdeel van uitgemaakt. Groot was onze verbazing dan ook dat KLM ons vandaag meedeelde de tweeweekse reserve te willen handhaven. Wij hebben dat betiteld als “cherry-picking” en gaan daar niet mee akkoord. Afspraak is afspraak. Sterker nog, veel van onze leden hebben tegen PBS gestemd juist vanwege die reservestelling. Daar kunnen we niet aan voorbijgaan.

Zo snel mogelijk terug naar Plan & Go
Tenslotte blijft KLM onduidelijk over de tijdsspanne die het bedrijf denkt nodig te hebben om terug te keren naar Plan & Go. Dat is opmerkelijk omdat KLM in september vorig jaar bij de implementatie van PBS al wist dat een eventuele terugkeer tot de mogelijkheden behoorde. Wij hebben, net als vorige maand, aangegeven uit te gaan van een maximale termijn van zes maanden. Dat wil zeggen een terugkeer per april 2011. Tot die tijd zullen wij ons samen met KLM volop moeten bezighouden met de uitvoering van praktische zaken zoals bijvoorbeeld de zeggenschap over en de afbouw van CS-dagen, de wijze van aanvragen van humanitair verlof (HV), de positie van de RSA’s (die vroeger onze aanspreekpunten waren) en het omzetten van tellerstanden zoals ABS versus verzoekenteller.

Doorstroming: Goed nieuws!
We hebben de planningsstand met KLM besproken en die ziet er voor het komende jaar goed uit. Er wordt een instroom van zo’n 500 nieuwe cabine-collega’s verwacht vanaf nu t/m oktober 2011. Omdat zij allen de A330 in hun pakket krijgen zal er ook een (beperkte) uitvraag komen voor typewisseling. Verder is de verwachting dat er het komende jaar (tot oktober 2011) 72 collega’s zullen doorstromen naar de functie van Purser en dat 60 Pursers zullen promoveren tot Sr. Purser.

De relatie tussen nachtarbeid en het ontwikkelen van borstkanker
Op initiatief van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure staat dit onderwerp sinds november 2009 op de agenda van het cabineoverleg. Dit n.a.v. een door KLM Health Services uitgevoerd onderzoek naar het voorkomen van borstkanker onder cabinepersoneel en hoe dit zich verhoudt tot het voorkomen van borstkanker bij de Nederlandse bevolking. In juni 2010 heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure KLM in een brief kritisch bevraagd naar de uitkomsten van dit onderzoek. Het gaat ons hierbij met name om het geven van de praktische invulling als het gaat om nader Wetenschappelijk Onderzoek, het nemen van preventieve maatregelen door KLM (bijvoorbeeld door het geven van objectieve voorlichting over zaken die de kans op borstkanker verkleinen) en de communicatie hierover aan het korps.

Tijdens het overleg van vandaag gaf KLM aan de zorgen van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure m.b.t. dit issue voor onze collega’s te delen en nodigde ons uit specifieke voorstellen uit te werken. Het onderwerp kan dan vervolgens door de ARBO/VGWM Commissie van de Ondernemingsraad ter hand worden genomen.

Klachtenregeling
Binnen de Personeelscommissie van de Groepscommissie is een  aangepaste afhandeling van klachten van passagiers en grond- en/of vliegende collega’s (cockpit en cabine) onderwerp van gesprek. Het arbeidsvoorwaardelijke deel hiervan (compensatie van de tijd die hieraan wordt besteed) hoort echter thuis bij de vakbonden en is vandaag in het cabineoverleg aan de orde geweest.

afspraken
Met KLM is het volgende afgesproken. Wanneer een gesprek op verzoek van KLM in eigen tijd van de CA plaatsvindt op Schiphol, dan wordt hiervoor compensatie gegeven. Afhankelijk van de ernst van de klacht kan er ook voor worden gekozen om binnen 4 tot 6 weken een gesprek op kantoor te laten plaatsvinden. Hiervoor geldt dan de gebruikelijke procedure “melden chef”, dus vermeld en gecompenseerd via de indeling zoals beschreven in de CAO.

Vast Europa vliegenden
Tot slot: met regelmaat bereiken ons via de internet-helpdesk en via verhalen op de route vragen over het voortbestaan van de divisie van vast Europa vliegenden. KLM heeft ons vandaag verzekerd dat het opheffen van deze faciliteit voor degenen die daar op dit moment gebruik van maken niet ter discussie staat. Geen enkele zorg dus voor deze zeer gemotiveerde groep collega’s!

Redactie Cabin Pressure